Umlando Wethu

Ukubelethwa, usendo namabutho kaMpande

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

 

USONGIYA walala neNgonyama uSenzangakhona njengesiko elalenziwa mhla ibekwa ukuba yiNgonyama. Yayiqiniswa ngemithi ngokwesiko lesiZulu igcatshwa emzimbeni yizinyanga izinhlanga zigcotshwa ngomuthi othakwe ngamafutha ezilwane axutshwa nomuthi oshisiwe waba umsizi. Izinyanga zatshela uSenzangakhona ukuthi ayolala nentombazane athandana nayo engazigezile izinhlanga emzimbeni. Uma izinyanga ziqinisa iNgonyama ngaleyo mithi kwakuthi leyo ntombazane elale naye ikhulelwe izale unmtwana womfana. Lowo mntwana wayebizwa ngokuthi ungumsizi. Wayengabekwa ukuba yingonyama yesizwe. Ngakho-ke uMntwana uMpande wayengumsizi. Unina uSongiya wayeyisidudla ebathanda abantu.

NguManqondo kaMazwana Magwaza owaqokwa yiSILO uMpande ukuthi aqaphe uSongiya eMlambongwenya kwazise isizwe sakwaMagwaza eMantandweni sasiseduze kwaseMlambongwenya ngasemfudlaneni iMamba lapho amanxiwa ekhona nokulapho uSongiya wachitha khona yonke impilo yakhe: Ngakho-ke ukubekwa kukaMpande eSihlalweni SoBukhosi kwadalwa yizimo zezimpi kwaZulu, ukuhlasela kwamaBhunu nokuGqabuka kweGoda (ukuqembukela kwakhe emaBhunwini). Ngenkathi uMpande ewela uThukela eya emaBhunwini ngowe-1839 wayenamaqhawe anjengoSotobe kaMpangalala Sibiya, oMfusi kaManyala Mdletshe namanye. Naliya ithuna likaSotobe eNtumeni lapho ayakhe khona, uNkunga kaSithayi waseGazini. UMfusi kaManyala Mdletshe owayeyinduna yaseMlambongwenya ngasemfuleni iMamba eMpaphala, nasiya isizwe sakhe eNhlwathi noMbilini Mkhwanazi. Waba nguNdunankulu wokuqala kaMpande. Walandelwa uMasiphula kaMamba Ntshangase owashona ngoNcwaba we-1873.

UMbilini wayekade eliqhawe elaziwayo leSILO uShaka. Izihasho zakhe: “Mbilini woDlolo!” Wabekwa waba nguNdunankulu wokuqala weSILO uMpande ngenxa yokuketulwa kweSILO uDingane ngamaBhunu naye uMntwana uMpande eMpini yaseMaqonqo ngoMasingana we-1840.

Amabutho eNgonyama uMpande

NgokukaZodliwa Nzuza yilawa alandelayo: iNgobamakhosi, uKhandempemvu/uMcijo, iNdluyengwe, uNokhenke, uMbonambi, uMxhapho, uDududu-inkunz’ emavave, uDloko, iNdlondlo, uThulwana, iSangqu/Amatshitshi, iZingulube, uMdlenevu, iNdabakawombe.

NgoMkhosi woSelwa kwakuthi uma iNgonyama uMpande igiya iphathe induku emnyama. Leyo nduku yiyona eyayiphathwa yiziNgonyama uZulu eseseJuba enkabazwe yezwe i-Afrika. Leyo nduku yiyona futhi ephathwa yiziNgonyama eziningi zase-Afrika. Imikhosi eminingi yakwaZulu yenziwa ngesikhathi seNgonyama uMpande ngoba izimpi zokuhlanganisa uZulu zabe seziphelile. Ngakho-ke kwabakhona inqubekela phambili enkulu: kwabakhona uMkhosi woMhlanga nowoSelwa. Kwabuthwa amabutho amaningi kujutshwa nezintombi njengesiko lakwaZulu. Amabutho eSILO uCetshwayo wona kwakuwuFalaza wayeludibi ngowe 1879 noVe. AweSILO uDinuzulu kunguDakwawukwesutha, uMavalana, uHayelwengwenya, uFelaphakathi, iNgubokaKhundlase neMbokodwebovu. Amakhosikazi eNgonyama uMpande ayengama-27. Izingane zamantombazane zazingama-21 ezabafana zingama-29. Ngenxa yokuthi iNgonyama uMpande yayikwazi ukubongela iziNgonyama zakwaZulu ezinye izingane zayo: uShingana, uMgidlana, uMahhanana noShonkweni nabo babayizimbongi ezaziwayo kwaZulu. Indlunkulu kwakuyinkosikazi uNgqumbazi okaMbondi kaTshana wakwaZungu. Kuleyo ndlu kunabantwana uCetshwayo, uSilwana, uNdabuko noMbixambixa. Endlini yenkosikazi uMonase wazala uMbuyazwe, uMantantashiya, uBathonyile, uNokwanda, uMdumba, uMkhungo noSancinza.

Endlini yenkosikazi uNozibhuku wakwaNxumalo, kwakukwabo kaMntwana uHhamu. Endlini yenkosikazi uMasala wakwaCele kunabantwana uShonkweni, uSomklawana, uSikhotha noBhudu. Endlini yenkosikazi uDabeka okaSonamuzi kunabantwana uZiwedu noMbikose. USitheku uzalwa yinkosikazi uMkhana.

UMntwana uDabulamanzi wayezalwa endlini yenkosikazi uSanguza okaNsiyane wakwaQwabe. Ngokwelanyaniswa kwezindlu uCetshwayo wafakwa esiswini sikaNsiyane, umntwana uDabulamanzi wayeseba ngumnawakhe ngalokho. Igama elithi Dabulamanzi wayelithole ngoba wazalwa ngenkathi uMpande ewela uThukela ngowe-1839. Isigodlo sokaNsiyane sasisoNdini oluMnyama lapho kwabe kukwabomntwana uCetshwayo nokulapho uDinuzulu azalelwa khona ngowe-1868.

Ngenkathi iSilo uCetshwayo sigwazwa ethangeni mhla impi kaZibhebhu owayejutshwe ngamaNgisi ihlasela izikhulu oNdini ishisa isigodlo okwesibili mhla zingama-21 kuNtulikazi ngowe-1883, okaNsiyane wayecabanga ukuthi iSilo uCetshwayo sibulewe. Wanikela khona oNdini esuka oNdini oluMnyama lapho afika wathi impi kaZibhebhu kungcono naye imbulale njengoba yase ibulele umntanakhe. Wagwazwa ngomkhonto wafela khona oNdini.

Inkosikazi uNdingidi umaShwabede wazala uShingana nodadewabo uSigayigayi. Inkosikazi uSifoko yazala uDubulesinye. iNkosikazi uMlanjana yazala uDolo.

INkosikazi uNomacala okaZiyankomo yazala uMntwana uNgasha. Inkosikazi okaLufico yazala uMsuthu. OkaLugaju wazala oMantenesa noSiga.

Inkosikazi uNomantshali wakwaNtuli wazala oMthonga noMpoyiyana. Inkosikazi uNomtobo okaSomangqephu yazala abantwana oMahhanana noBathabile owagana kwaButhelezi eMbongombongweni. Lilapho ithuna lakhe. Inkosikazi uMngcange okaShadu wakwaNzuza wazala uMgidlana.

Inkosikazi uNobelungu okaDingiswayo yazala uMntwana uMagwendu ozala uTetemana oGagwini. Inkosikazi uThengase okaMkhowe yazala uMgxusheni.

Inkosikazi uNozibotho yazala uNtonjana. Inkosikazi uNomampondo yazala uNtuthwane.

Inkosikazi okaMkhanyile yazala uHlayisiye. Inkosikazi uMahlayisa okaZikhwezile yazala uNgcobengcobe. Inkosikazi uNomfula okaJojo yazala uMntwana uNomanxiwa. Inkosikazi uVungana okaQoza yazala uZiwelile. Inkosikazi uMahlayisa okaMcombo yazala umntwana uNqumile.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando WaMakhosi Esifundazweni iKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi uMaphalala kule email: maphalala04@gmail.com; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Close