Umlando Wethu

Ukudabuka kwabakwaNtshangase eGazini

INGONYAMA uNdaba yazala uSidinane Ntshwankeni ongukhokho wabakwaNtshangase eMgazini.

ZZZ
UMntwana waseGazini uMabhekeshiya kaNkankane waseNtabankulu

USidinane wazala uNtopho ozala uMamba. Waphinde wazala uNcidi owazala uMdlaka uNdunankulu weSilo uShaka. Kungeyena wakwaLanga, umuzi wakhe kwakuseNhlonga nomunye waseKhwibi. Inkosana yakhe kwakuwuNdwandwe. UMdlaka kaNcidi wazala uSabomvana noMbonyaphansi. UNtopho wazala uNdlaludaka noHlathi iqhawe lempi kaZwide neyeSilo uShaka kwaNomvemve, benoNdlela kaSompisi Ntuli kubangwa izibuko okwakuwelwa kulo uMhlathuze. OHlathi benoNdlela bagwazwa ngamabutho kaZwide aMaphela abashiya bengumndonda enkundleni. Baphaphama seliyoshona iNgonyama uShaka isifike yayala ukuba kuthethwe amadlozi eZingonyama zakwaZulu. Sebephapheme bancindiswa, bahlanziswa banikezwa imihlatshelo.

UMamba uzala uSishaluza noMasiphula owayengundunankulu kubusa iSilo uMpande. USishaluza nguyena owayeyindlalifa kaMamba kodwa iSilo uDingane saqoka uMasiphula ukuba ahole isizwe saseMgazini. Wayekhona uSishaluza kwababehlangabeze iNgonyama uCetshwayo eMthonjaneni ibuya ekudingisweni eKapa. UMasiphula wazala uZikode inkosana yakhe eyasala empini yaseSandlwana.

NguMabhoko owasala ebusa isizwe sakwaNtshangase eningizimu yoPhongolo. Nguyena owaganiselwa yiSilo uDinuzulu udadewabo uSimiso futhi wayefika oSuthu nabantu abangama-400 baseMgazini ukuzokwemukela uDinuzulu mhla ebuya ekudingisweni. Wayengomunye wofakazi beSilo uDinuzulu ecaleni lokuvukela umbuso eMgungundlovana. UMasiphula waphinde wazala uMabhoko owaganwa nguMntwana uSimiso kaCetshwayo sekubusa iSilo uDinuzulu ngowe-1906. Wazala noMathathashile owaye uKhandempemvu ibutho lakhe. Ngenkathi iSilo uDinuzulu sibizwa ukuba siyobonana noMbusi uMcCallum ePietermaritzburg, iSilo uDinuzulu sasifuna ukuthi uSithambi Ntshangase abekhona kwababezosiphelekezela kodwa izikhulu zikaHulumeni eNatali zala zaphetha ukuthi lokhu kwenzeke. Wayebekwe nguMpande ukuqapha amaSwazi enyakatho yoPhongolo. Umzukulu wakhe yiNkosi uLandokwakhe Ntshangase owayengusihlalo wamakhosi aseZululand.

ISilo uNdaba sazala uMbuzo owazala uNtshingwayo ozala uKlwana yena azale uMuntumuni. UZivalele kaNdaba okunguyena owayeyinkosana yomuzi waseGazini wazala uNobethe Mkhanyile ozala uNkankane yena azale uMabhekeshiya kokaNqodi Mbatha. UNqodi wayengumfowabo kaDilikana kaHlakanyana. Nguyena owahola isizwe ekusaleni enkundleni kukaDilikana oNdini elibambabukhosi. UMabhekeshiya wazala uBhota, emzala esekudingisweni eMampondweni. Wayedingiselwe lapho ngecala lokuzibandakanya neMpi yeNtela yamaKhanda ngowe-1906. Unina kaBhota okaHlokolo. UHlokolo wayezalwa nguNqabeni Ndwandwe. UBhota wazala uPhumempini. UMabhekeshiya wayehlala ezweni eNtabankulu eyagcina kuyiNew Republic ngokuqolwa ngamaBhunu zingama-22 kuMfumfu ngowe-1887 kulandela isivumelwano phakathi kweNgilandi namaBhunu. Lalibandakanya nendawo yaseGazini yangaseNtabankulu ayehlala kuyo uMabhekeshiya. INew Republic ingakahlanganiswa neNatali ngowe-1902 amaZulu ayehlala ngaseNtabankulu ayethatha uMabhekeshiya njengenkosi yawo kuleyo ndawo, indawo yasebaQulusini ingakaqolwa ngamaBhunu ngegunya lamaNgisi. Wayeyisihlobo seSilo uDinuzulu kwazise bobabili ukhokho wabo kwakunguNdaba. AmaBhunu ayemthatha njengomuntu owayengelutho ngoba izindawo ayeseziqolile aziklaya azenza amapulazi awo. AmaBhunu ayemthatha njengomphehli wodweshu.

Ngempi yamaBhunu namaNgisi (1899-1902) uMabhekeshiya wayeyinhloli yombutho wezempi wamaNgisi wayenikezwe isibhamu sokuzivikela uma ehlaselwa ngamaBhunu. Ngesikhathi sezingxoxo zokubekwa phansi kwezikhali uMabhekeshiya wahlangana namaBhunu amabili ayezingela eMfolozi eMnyama. Lawo maBhunu azama ukumdubula efuna ukumbopha kodwa wazivikela ngokubulala iBhunu uGert Kemp. AmaBhunu akwazi ukubulala oyedwa owayehamba noMabhekeshiya. Amagqubu nokuziphindiselela kwabelungu ngokubulawa kukaKemp kwaqala lapho. UMabhekeshiya waba yisitha sawo sokuqala ngalokho.

UHulumeni wamaNgisi wathi abamnyama mababuyise izibhamu ababenikezwe zona ngamaNgisi ngoba amaBhunu namaNgisi ayesethelelene amanzi eSivumelwaneni saseVereening. Kwathiwa oyobuyisa isibhamu sakhe uyonikezwa upondo. Abanye abazange baziphindisele emuva. NgoMandulo uMabhekeshiya wabanjwa nesibhamu wahlawuliswa opondo abangama-20 yimantshi yaseVryheid u-A. J. Shepstone owayeqikelela ukuthi abantu banikezwa izibhamu ukuze kunqotshwe amaBhunu.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: IZingonyama naBantwana baseNdlunkulu kusukela endulo. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za;  noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

Close