Umlando Wethu

Ukuhlakazeka kwabaKwaNgcobo eNtumeni

uSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

NGemuva kokufa kukaSihayo indlalifa kaMapholoba neNkosi yaKwaNyuswa, abasalayo KwaNyuswa, eMaQadini, nabaKwaNgongoma ngaphansi kukaBhovungane ababesuka ngenhla koMvoti bathutha bayokwakha ngaseNtuze eNkandla lapho bafike bazibandakanya noDube iNkosi yaseMaQadini, indlu yesithathu kwabaKwaNgcobo. INkosi uDube kaSilwane kaNjila kaNgothoma wayeliQadi esendeni likaDingila kaNgcobo. Wabachitha laba baKwaNyuswa, eMaQadini, nabaKwaNgongoma ababesale empini kunqotshwa uSihayo eSizibeni KwaNabane oThukela ngoba ethi baletha umkhokha.

Bonke labo bantu bagcina bekhonze eNkosini uZihlandlo kaGcwabe Mkhize iSilo uShaka esasimbiza ngomnawa waso. INkosi uZihlandlo yayinomuzi wayo omkhulu eSimahleni khona eNkandla.

 • Ukubulawa kukaDube yiNgonyama uDingane
 • INkosi uDube yayakhelene noManqondo kaMazwana eNkandla. INkosi uManqondo Magwaza yayakhe ngezansi yena engenhla kwalapho yayakhe khona. Okwenza ukuba uDube kaSilwane abulawe ngamazwi awasho kuManqondo. Wakhala ngokuthi njengoba uManqondo wayakha ngezansi kwakhe wayezophuma kuphi uma esefuna ukuhamba.

  UManqondo kaMazwana wayobika koMkhulu amazwi ayekhulunywa nguDube. Lawo mazwi ahunyushwa koMkhulu ngokuthi uDube  kaSilwane wayefuna ukubaleka nezinkomo. Ngakho-ke wabizelwa eSigodlweni saseMgungundlovu lapho afike wabulawelwa khona. Yafa kanjalo iNkosi yaKwaNgcobo ngokukhuluma budlabha.

  ‘UDube kaSilwane? INkosi yohlanga; uDube ozeke ndaba, Akayeka ndaba; uDube ubengakwazi ukuzingela.   Ubeshay’ Amajuba nabamon’ igazi;  Ithole elehle ngamandla kuMabhengela [intatshana] Alingenanga ukwaphuk’ ematsheni. UMbulazi yakuMtshelekwana, Elitshelekwe uMopho, Eyogalela ngayo eziYozini, Yatshelekwa uShaka kaSenzangakhona. Eyogalela ngayo KwaNdwandwe; Wabalek’ uNdwandwe kaZwide; Waqonda kwaSoshangane. uMadludlu kaNkomo! Mgoboli, uNkominophondo; uThole elidabule unkala. UMondli wezintandane! Ngoba wondle ezaKwaNgongoma; Wondla nezaKwaShangase. Kanti zimthela izisila, Wondla nezaKwaNyuswa, Kant’ uzithela isisila.’

  Indlalifa kaDube kaSilwane nguKhakonina owasala isikhundla soBukhosi. Wazala uMfundisi uJames Dube naye ongathandanga ukuba yiNkosi. Wazala o-Africa, uWilliam, uJohn L Dube noCharles. UCharles wazala uThandeka Dube owayesaphila ngowe-1933. Enye yamadodana kaMfundisi uJames Dube, uJohn Langalibalele Dube yayofunda eMelika. Ekubuyeni kwakhe waqamba isikole sasoHlange esisekhona nanamuhla lokhu nasesaphumelela ukukhiqiza izifundiswa eziningi. UJohn L Dube wabizwa ngo”Mafukuzela onjengeZulu” ngenxa yokwehla kwakhe enyuka esebenzela imfundo yabantu abamnyama. Waba ngomunye wabasunguli bokuqala beNatal Native Congress ngoNhlangulana we-1900. Le nhlangano yayilandela eyokuqala yabantu abamnyama i“Funamalungelo”. Yayiqanjwe yizifundiswa namakholwa abamnyama. UJohn L Dube waba nguMengameli wokuqala weSouth African Native National Congress eyagcina yaziwa nge-African National Congress.

  Ngenxa yokwenqaba kukaKhakonina ukuba yiNkosi yaMaQadi, umndeni waqoka uDabeka kaDube ukuba abe yiNkosi yesizwe saseMaQadini. Yena wazala indlalifa yakhe uMqhawe owabusa kakhulu njengeNkosi uDube: ‘USibhungubhungu esimkhonto, Ugeza kagezi,  Ubengase ageze ngezingazi zamadoda. Usiya ngomnyama, Ukusa kusal’ umlandela, uMadel’ izinkom’ atheng’ amadoda, Wona azomhlabanela. Ithole elikhwele phezu kwendlu kaMandobane, AmaNgcob’ alibuk’ alinyakamele, Athi libang’ imihlola, uSilo sinamandla nangaseshobeni, Singumandebula ngoba sindebule uMbonjeni, Umnta kaThumbela. Nanamuhl’ amaziph’ asabonakala, uMamabhala ngozipho bonke bebhala ngamapensela. Ngoba ungibhalele uHondoba, Umnta kaMngini. Laduma laphons’ umbani, Phakathi kwezintab’ ezimbili, Enye bekuyindu Zulu enye kuyiNsimba. Lazithath’ izihlangu zamadoda, Ngoba lidl’ uMudli kwavaka kwaMnguni, Amakhubal’ adliwa nguNkwenkwezi, Uhlab’ amadoda amaduna amabi ngawasoNdini. Elinye kwakunguNqakamatshe, Elinye kuyiNgobamakhosi, Umama kamama hamba sihambe, Siye lapho kungasomila ndumba, Lapho kungasekuya bafazi sobuya. Intukuzane ethukuze oGodide benoNdlela, Inkomo ezwakele ngokulila ukuwel’ uThukela, Ililela zonke Cetshwayo ziyizwile zonk’ izizwe, Izwiwe nangoMangengeza noDingeyana, NoMantingana ubengavuma ukuth’ uyizwile.’

  UMandlakayise inkosana kaMqhawe noJohn Langalibalele Dube bayofunda eMelika. Wabuya sekushone uyise wathatha izintambo zoBukhosi baseMaQadini. Kuvela kaningi ezibongweni zakhe ukuya kwakhe eMelika eyofunda. Ngakho-ke wabe eyiNkosi efundile. Kuthe eseyiNkosi yaseMaQadini elandela uyise uMqhawe wabusa kahle kodwa wagcina esephanjanelwa ngekhanda uMandlakayise ngakho-ke ukuphatha kwakhe isizwe ekugcineni: ‘USishoshob’ ongayiZulu, uNgazi nkomo zikaMzilikazi, uMahlom’ ehlathin’ obenjengohlanya. Wonk’ amakhosi ebehlom’ ezindlini zawonina. uNomandindi omlando, Inkom’ ezwakele ngokulila, Phakathi kwemikhumbi yamaNgisi Izwiwe uHhelemu, Umnta kaNkambela. [Campbell] Incwincwi ephuza kwezind’ iziziba, Ngob’ iye yaphuza kwezaseMelika. Uzitho zimampungu imbhudlelela, Bezifana nezikadadewab’ Ndimose, Gijimani ngezindlela zonke notshena umfana kamakhulu, Aliyeke igama lokuthi ungundluyamandla. UNdluyamandla ngowakithi owaseMzimpisi, Nigijime ngezindlela zonke niyotshela oNkama, Umfan’ aliyek’ igama lokuth’ usikwebukwa, Usikwebuka ngowakithi ngowaseMzimpisi, Usikwebukele amaNgisi abeqonde ngeseNgilandi uDwala elibushelelezi, KwabakaNobhakada. Lawis’ uMhabula, KwabakaMaphephesi. USigoloza simehlo bomvu, Sibuk’ umunt’ amehlo ahlengezel’ izinyembezi, Indung’ edung’ amanzi nangaseFaya, Gijimani ngezindlela zonke, Niyotshel’ umfana kaGence angabe saphuza amanzi eFaya.  Ngob’ adungwe yizingazi zamadoda, Nigijime niyotshel’ umfana kaNdlokolo [Bhengu], uMaphitha angabe esawaphuz’ amanzi oMngeni, Asedungwe yizingazi zamadoda. Uthe uyazidl’ uDlivane, Umnta kaKamangwa, Wadl’ ezamahole waziholela, Laduma lawuphons’ umbani, Phakathi kwezinkomo zikaKamangwa, Nangasemadlelweni uNkambuleni. Amakhubalo adliwa uKubeni Ntetha. Lamudl’ uNokheve wabakaMqabo, Amakhubalo adliwa thini, Ingqungqulu eshaya amaphiko phezu kwentaba Ezalwa uQhudeni. Tshelan’ umfana kaNdlokolo aded’ endleleni, Liyez’ izinyane lakithi, Ngele ngonyama. Nitshel’ okanzaCebo, BekunguDabulizwe aded’ endleleni, Liyez’ izinyane lakithi eleNgonyama. Nitshel’ umfana ngokaSiphandla, UnguMbozane aded’ endleleni, Liyez’ izinyane lakith’ lengonyama. Ingen’ iNkosi yamakhosi, uMathang’ adabul’ ulwandle.  Izulu elithe ukuduma, Lawuphons’ umbani phakathi kwezinkomo zikaNdlokolo. Lazithath’ izihlangu zamadoda, Ngoba uNomagimba, Ezalwa uNsimbana. Amakhubalo adliwa uSheleni. Ingqungqulu eshay’ amaphiko phezu kwendlu kaKhambula, uDonga dilika siwaphuz’ amanz’ omcacazo, Inkunz’ ehlale phakathi kwembaxa zombili zoMzinyathi. Enye iphuzwe uMakhula kaSihlephu, Enye yaphuzwa uThatha kaQhudeni. Kuye kwababaz’ uMadikane kaMlomowethole, Ngob’ uphambanisir umntakaNdaba. uZingcingo ziyakhala, Ngob’ uthe eseVerulem, Ezinye wazibhekisa kwaMaphumulo. Ezinye wazibhekis’ eNkambathawini, Ezinye wazibhekis’ eMpendle, Ezinye wazigondisa nangaseNdwedwe. UMahlab’ ayidudul ayiphons’ eMdunyezweni, Wayigwaza wayiqhuba wayifak’ eNsingweni, Waphinda wayifak’ eNsingweni. Waygwaza wayifak’ eMzimvubu, uMashikizel’ ashiy’ impi yakhe.’

  Ngakho-ke indlalifa kaMandlakayise uNdodembi  waba namagalelo amaningi ekubusweni kwesizwe saseMaQadini, noma phela izwe lase liphethwe ngamaNgisi eKoloni yaseNatali kusukela ngowe-1843 kuya kowe-1910 abelungu sebedala umfelandawonye wabo owaziwa ngokuthi yiNyunyana yaseNingizimu Afrika. Yahlanganisa amaBhunu namaNgisi ayekade eyizitha ukuze kubhekwane kubunjenwe nabantu abamnyama ababecindezelwe. Ngakho-ke ezibongweni zikaNdodembi akuveli magalelo ayisimangaliso. Nayo iNkosi yasheshe yedlula emhlabeni: ‘Udunusa bathembe bethi zihlatshe embeka, uNdodembi ogolo libomvu umjibeka Zulu, uNozingelwayo ozingelwa yizinja zakwaGoba, NezakwaVilakazi zize zancina zamila ukhwekhwe.

  UKhwishiza nduka ziyashay’ abafo, Iwasakazi ezinkomo zaseMpisini [umuzi wakhe], uNtekwana lwabafazi bakwaGoba, NabaseMzimpisi uNdodembi kasobusa, Awaba Nkosi lithe esuka wabenethezeka. Insingizi engine isihamba ngezinyaw’ emzimpisi, KwaNgaba ndaba zalutho. Unyathele uNdi lwabafana bakaGence, Nyamazane insizwakazi abathi bazkuyibanzba ngemikhala.

  Uthena uyayibamb’ uManjola yagqashul’ imikhala, uManyelela onyelele ngezitimela, Beziqonda ngaseMgungundlovu. Neziqonde ngaseGoli. Ingqungqulu eshay’ amaphiko phezu kweNdwedwe, KwaNgaba ndaba zalutho. Wababaz’ uMr Hugg, uMagwaz’ akakhuphule kwabamhlophe. Kwababaz’ uNdaniziyababaza nezakaZulu, Nezasesilungwini. KwaNgaba ndaba zalutho. Kwababaz’ uHhelem kwabamhlophe ubezalwa uKambela [Campbell]. UPhaphe lukaMandlakayise noMqhawe, NoDabeka noDube noSilwane, NabakaGoba abaphethe ngeke balufake. Sebeze bagcina ngokulufaka, Inkonjane ezwe izulu ukuduma,  Ngob’ ilizwile lisuka kwabaseNdiya ngaseThekwini.’

  – Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Close