Umlando Wethu

Ukuhlakazeka kwesizwe sakwaHadebe

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

 • Siqhuba umlando wesizwe sakwaHadebe, amaHlubi
 • AbaseMaHlutshini befika kwaMagoloza besuka oBonjeni, baqoka indawo yokungcwaba amakhosi abo eduze kwase-Alcock Spruit. Indawo yayingakaklanywa yenziwe amapulazi abelungu futhi yayingakabizwa nge-Alcock Spruit okuligama elaqanjwa kabusha ngamaBhunu izwe eselidabule amapulazi alo. Inkosi uBhungane yathunwa eningizimu yoMzinyathi. UNsele wafihlwa entatshaneni iMange eduze koMzinyathi phezu komfudlana iNgcuba. Kunomfudlana kuleyo ndawo okuthiwa yiBhungane owaqanjwa ngenkosi uBhungane.

 • UMthimkhulu kaBhungane nokufa kwakhe

 • Indlalifa kaBhungane nguMthimkhulu: Mthimkhulu kaNqangi. Umnawa kaMthimkhulu nguMahanqa. Amanye amadodana kaBhungane ngoMpangazitha, Manyaza, Zingelwayo, Monakali, Ngalonkulu, Mabona, Makhanda, noSidayi owazala uMabona. Ngemuva kokufa kukaBhungane kaNsele kwaqubuka uMbango emadodaneni kaBhungane, uMthimkhulu noMpangazitha. UMpangazitha wayengowendlu yaseKhohlo okuyindlu ngesiko lesiZulu okungeyona eba yindlalifa yobukhosi obuhlala buqondene neNdlunkulu. Kodwa noma kunjalo uMpangazitha wazibeka njengenkosi yesizwe sakwaHadebe. Kuthe uma uMthimkhulu efika evela emzini wakhe oDidini, eduze komfudlana iNgcuba, wathola uMpangazitha esezibeke waba yinkosi yakwaMagoloza, umuzi omkhulu kayise. Ukuchaza kukaMthimkhulu ukuthi nguye owayeyinkosi yakwaHadebe kwaba nhlanga zimuka nomoya. La madodana kaBhungane agcina ethathelene izikhali atholana phezulu. Wehlulwa uMpangazitha waphikelela lapho sekuyidolobha laseNewcastle khona. Imizi kaMthimkhulu kwakukwaNobamba nasoDidini okwakungumuzi wakhe omkhulu owawakhe ezintatshaneni iZimbuthu ezansi kwendawo eyagcina kuthiwa yi-Utrecht.

  Inkosi uMthimkhulu kaBhungane yagcina yakhe nesizwe sayo kuyo yonke indawo yaseMnambithi ngaphandle kwaseMsinga. Ukufa kwakhe ebulawa ngamaNgwane kwasishaqisa kakhulu isizwe sakwaHadebe.
  Inkosi yesizwe samaNgwane, uMatiwane kaMasumpa wayakhe eduze kwalapho sekuyidolobha lase-Vryheid khona eduze kweMfolozi eMhlophe. Kulapho iNgonyama uShaka yamhlasela khona wabaleka wabheka eLesotho nakhona waphinde wabaleka wayokwakha eMbolompo (Butterworth). Kwathi iSilo uShaka sesibulewe ngo-1828 wabuya uMatiwane eMbolompo. Waqale wakha ngaseMnambithi ngesikhathi sokubusa kukaMthimkhulu kaBhungane. KuneNtaba ebizwa ngayo inkosi yamaNgwane okuthiwa yiMatiwane’s Kop. Ngenkathi amaviyo kaMatiwane eyobulala uMthimkhulu edlula eNcome awabonakalanga ngenxa yezintelezi ezinzima ayezisebenzisile.

  Inkosi uMthimkhulu yabulawa nguMatiwane ngokusebenzisa inyanga kaMthimkhulu uZulu kaMafu kaNtini Hadebe wokuthi enze umuthi wokubulala uMthimkhulu. Yize isangoma lesi sasiyinyanga kaMthimkhulu, sasingenelisiwe yindlela ayesikhokhela ngayo izinkomo uma simenzela imithi yaso.Ukumbulala uMthimkhulu kwaba lula kakhulu ngoba wabe elisoka lamanyala, eqonywe Abanye bakwaHadebe abazange babuye bonke kwaZulu ngemuva kokuhlakazeka ekubulaweni kukaMthimkhulu. Abalandeli bakaMehlomakhulu kaMpangazitha bahamba njalo bagcina bakhe eMpumalanga Koloni. Abanye babo bayokwakha eMatatiele. Ingxenye enkulu kakhulu yabakwaHadebe yayokhonza eNgonyameni uShaka. Leyo ngxenye yabuthwa ngaphansi kwebutho elaziwa ngokuthi yiZiyendane zikaNandi. Leli butho lalibizwa ngonina weSilo uShaka indlovukazi uNandi. Lanikezwa igama lokuthi yiZiyendane ngoba ekuqhineni kwalo izinwele lalizenza imiyeko zilenge. Induna yeZiyendane kwakunguMakhatha kaNdlukazi Shabalala.

 • Ukuhlakazeka kwesizwe

 • Ngemuva kokubulawa kukaMthimkhulu, isizwe sakwaHadebe sehlelwa ngamashwa amaningi. Sagcina sihlakazekile. Ingxenye kaNgalonkulu yayokwakha eduze kwalapho sekulidolobha laseBloemfontein khona. Siyazi ukuthi kunamhlanje kunamaZulu angama-45% esifundazweni sase-Free State ngoba akha khona kudala. Umehluko ngukuthi manje izikole zamaZulu sezashatshalaliswa ukuze aphenduke abeSuthu, izingane zawo zikhohlwe ulimi lwesiZulu.

  USondezi yena wehla njalo ngomfula iGwa wagcina akhe eduze kontaba iMpama. UMahanqa wabalekela entabeni uMhlongamvula okuyintaba ofika kuyo uma usuka eNyukhasela wedlula oPhongolo. UMahanqa wayehola iningi lesizwe sakwaHadebe ngemuva kokuba ebalekele eSwazini ekhabonina. Wasuka wehla ngomfula iGwa waze wayofika emfuleni iManamakazi. Wasuka lapho waphikelela eNtabazwe okuyindawo eyayinamaZulu amaningi. Wasuka lapho waphikelela eNyukhasela lapho sekuyidolobha khona. KwaZulu iSilo uShaka sasesibulewe, sekuhlezi iNgonyama uDingane esihlalweni sobukhosi.

 • ULangalibalele, indlalifa kaMthimkhulu

 • Indlalifa kaMthimkhulu kaBhungane kwakunguLangalibalele owazalwa libalele, lomise kakhulu. Umnawa kaLangalibalele nguDlomo. Wahlupheka kakhulu uLangalibalele. Ezinye izingane zikaMthimkhulu ngoJijila, Ncwane (intombazane), Gilikidi, Duba, Mananga, Phakathwayo, Mndebele, Ntambama, Luzipho, Mahele, Magadla, Ludidi, Mhlambiso noMgcagwe. ULangalibalele yena wayezalwa nguMzamose, indodakazi kaSobhuza I, inkosi yamaSwazi. Uyise uMthimkhulu waqamba indodana yakhe igama elithi Langalibalele elinye wathi nguMthethwa. Inkosana kaLangalibalele kwakunguSiyephu. Sekubalwa naye uSiyephu, izingane zikaLangalibalele zazingama-64. Wayezwana kakhulu neSilo uCetshwayo esasimbiza ngoyise. Noma saba izinkomo ezikaLangalibalele sasizaba kuqala. Ngenkathi kubulawa uMthimkhulu uLangalibalele wayesemncane kodwa esekwazi ukugijima ebaleni. Yena nomnewabo owayeyindlalifa uDlomo babalekela kuPhuthini Mazibuko owayengumalume wabo.

 • ISilo uMpande sihlasela uLangalibalele

 • Umuzi omkhulu wenkosi uLangalibalele kwakusePhangweni. Kulawo manxiwa namuhla kwakhe idolobha lase-Utrecht. Ukuze uLangalibalele nesizwe sakhe athuthe kuleyo ndawo imbangela kwaba ngukuthi iSilo uMpande sasifuna izinkomo zakhe, ikakhulukazi inkunzi eyayinkulu impunga. Kwathi amabele esevuthiwe ebusika yahlasela impi yeSilo uMpande ePhangweni. Yedlula esifundeni sikaSihayo kaXhongo Ngobese yakhukhula eningizimu yoMzinyathi ebusuku. Yabonwa nguMangobe noMganukiso Hadebe ababeqhuba izimbuzi ebusuku bevela enkosini uJobe Sithole eLenge eduze kwaseMnambithi. Bagijima kakhulu beyohlaba umkhosi esizweni sakwaHadebe ukuthi nansi impi ingene. Kwashiswa umlilo kuyo yonke indawo kwazise kwakusebusuku. Izinkomo zabalekiswa kwaqondwa nazo enyakatho kungakashayi intathakusa amabutho akwaZulu ayehlasela ngayo. Impi yeSilo uMpande yafika emva kwendaba. lmpi yatholana phezulu kodwa amabutho eSilo uMpande amaningi abulawa kwathi kwekaLangalibalele kwalimala abantu ababili kuphela, akwangafa muntu. Zimbalwa izinkomo ezadliwa yimpi yakwaZulu kumbandakanya eziyi-100 zenkosi uLangalibalele ezaziyizithulu (zingenampondo).

 • Ukwakha kwesizwe sakwaHadebe e-Draycott

 • Isizwe sikaLangalibalele saqale saphikelela eNtabazwe kodwa sagcina sakhe enhla nomfula uMnambithi. Kuthe besalima lapho kwafika uTheophilus Shepstone, uNobhala weZindaba zaBantu kwiKoloni yamaNgisi aseNatali, watshela isizwe sakwaHadebe ukuthi sithuthe lapho sasakhe khona siyokwakha eMkhomazi. Kodwa lokho isizwe sakwenqaba ngoba unina kaLangalibalele wayegula kakhulu. Bagcina benikezwe indawo eDraycott banikezwa umsebenzi wokuqapha amaKhoi ayentshontsha izinkomo. ULangalibalele wakha enhla naphakathi nendawo yomfula iNjesuthi (Little Tugela).

 • Ukudingiselwa kukaLangalibalele e-Robben Island 1873

 • Ukudingiselwa kukaLangalibalele eRobben Island kwasuselwa ekuhaheleni indawo yakhe ngabelungu. Babeka izaba zokuthi kwakunabantu ababenezibhamu esizweni sikaLangalibalele ababebuye nazo eKimberley ngemuva kokutholakala kwedayimane kuleyo ndawo. Ngakho-ke kwaphoqwa uLangalibalele ukuthi akhiphe labo bantu okwakuyinto enzima kakhulu. Wabe esehlaselwa ngempi waze wayogqunywa eSiqhingini iRobben Island. Wabuye wakhishwa wadingiselwa endaweni eyagcina ibizwe ngaye ilokishi okuthiwa kwakwaLanga eduze kwaseKapa. Yazala la madodana ayo: uMlabatheki, Tshali, Gayifoko noJenene. Nabo laba baba yingxenye yezingane zakhe ezingama 64.

  Kwathi iNkosi uLangalibalele isishonile yathunwa ngasedolobheni laseMtshezi, eduze kwaseNtabamhlophe. Umndeni wawunqume ukuthi naye uLangalibalele ayothunwa koyisemkhulu eduze kwase-Alcock Spruit kodwa lokhu akwenzekanga ngoba kwaba ngumqansa ukuthola imvume kuhulumeni weKoloni yamaNgisi yokuthwala isidumbu siyiswe lapho. Kuwo wonke lo mlando wesizwe sakwaHadebe kuyasicacela ukuthi amakhosi akwaHadebe ayengezona izingonyama njengoba sekukhona abazama ukutshala Iowa moya. UBhungane wayeyinkosi ehlonishwayo kodwa engeyona ingonyama kanjalo noMthimkhulu, naye uLangalibalele. Kuhle umlando wethu singawuxovi ngoba abelungu babevele beqonde ukuwuxova.

  – Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Close