Umlando Wethu

Ukukhonga nokudliwa kwendlakudla

Kulokhu Zulu sithi ake sibheke ukukhonga nesiko lendlakudla kamkhwenyana nomkhongi ngokwenqubo yesiZulu

2
Namuhla izibizo sezafaka inkithinkithi yezinto ezazingekho uma kulotsholelwana ngokwesiZulu

UKUMEMEZA komkhongi kuyehluka entombini ebalekile. Umemeza athi: “Wena wasekuthini othe wathi.” Umqaphuza ngezithakazelo. Akengilinganise ngithi uma kukhongelana uMsimango noThwala umkhongi angathi; ‘Wena wasemaSimangweni. Wena kaMwelase ongawelanga ngazibuko owawela ngezimpambosi zemifula! Ngithunyiwe baba! Ngithunywe okaThwala! Oka Mnyamande kaMalindisa owalindisa udadewabo wathi angadli ububende. Uthi funela neno wena wangenhla. Uthi inja yakhe idle umfuma wakho. Uthe ngize ngimcelele isihlobo esihle Mnyamande. Uthi wokha umlilo ngesithole sakhe esimaqandakawayiba sagqiza ngamanqina amhlophe.”

Ukukhonga intombi ebiqomile

Yonke iminingwane isafana naleyo yentombi ebalekile, kwehlukana kuphela ekumemezeni. Kule ntombi eqomile umkhongi uthi: “Wena wasekuthini! Ngithunyiwe kuwe, ngithunywe owasekuthini. Uthi angizomcelela isihlobo esihle ngesithole sakhe … “ Usho esigagula ngombala. Uzozibala zize zibe zine bese ebeka ubhoko. Uzosho nokusho athi; “Nina basekuthini! Ubaba akangithumanga ukuzozikhukhumeza, nokuziveza, kepha ungithume ngoba enithanda.”

Ukuphathwa kwabakhongi

Kuqala abakhongi laba babephathwa kabi kakhulu. Wawungafunga uthi benze icala elesabekayo. Babexoshwa kokunye bashaywe nokushaywa. Noma kunjalo bona babengaphindiseli ngoba nakhu phela bazomqala esemzini wakhe umnumzane lowo, kanti futhi beze ngokuncenga nokucela. Ukuxoshwa nakho babehlala bekulindele, ngakho-ke bengakushayi mkhuba.

Umgomo kungukuthi ngelanga elilandelayo bazobuya futhi njalonjalo baze bemukelwe. Bazolokhu bephindile ukumemeza ngendlela leyo abaqala ngayo, bephinda imibala yezinkomo njengoba bayilandelanisa kwasekuqaleni. Namhlanje abakhongi sebexoshwa noma kabili, kodwa kuqala kwakungaze kube kathathu noma kane, bese kuba yikhona umnumzane esethumela umfana ethi abangeniswe abakhongi.

Uyise wentombi usezoqoqa onke amantombazane akhe ebuza ukuthi ngabe ayabazi yini laba bantu.

Amantombazane azothula ngoba ayesaba ukuphendulana noyise.  Abuze futhi ethi bayawazi yini la madoda azokhonga. Usethukuthele manje. Onolaka usephethe nenduku. Le ntombi okuyiyona ezocelwa isizophuma igulukudele ibaleke. Madala masha lana asele yiwona asezochaza ukuthi utheni Iona obalekayo. Ayogcina elikhiphile iqiniso athi uthena uyabazi abakhongi.

Isibizo nelobolo

Kuningi ukudideka mayelana nokuthi ilobolo liyini nokuthi izibizo ziyini. Osekudida kakhulu yilokhu kwanamuhla kokuba abasemzini babize inkithinkithi engaqedwa ngomntanabo. Okuphinde kudide futhi ukuhumusha ilobolo ngezindlela zamasiko abamhlophe. Ngokwazi kwabamhlophe ilobolo balihumusha njengentengo, bese sichapheka ngenhlamba kuthiwe sithengisa ngabantabethu.

Akunjalo ngesiZulu. Ilobolo liyindlela yokuthi izandla ziyagezana. Ngokuphuma kwentombazane ekhaya abazali bayo bayalahlekelwa. Balahlekelwa isiqu sayo baphinde balahlekelwe usizo ebiyilo phakathi kwekhaya. Ilobolo lizama ukugcwalisa leso sikhala ngendlela yokukhalelana.

Okwesibili ilobolo liyindlela yokubonga ukukhuliselwa intombi ibe ngumuntu ogcwele Iona oseyokwakha umuzi kobani. Uma intombazane ingasagcwele njengokuthi isiyoniwa, noma isinabalanjwane ilobolo layo liyehla.

Kuba okunye nokho uma umkhwenyana efuna inkomo nenkonyane yayo. Ngokunjalo abasemzini bakhipha imvali, kuthi umkhwenyana akhiphe ilobolo eligcwele sekothi umlanjwana abe ngumntanakhe.

Indlakudla yomkhongi

Indlakudla lena imele lukhulu. Isho ukwemukelwa ngokugcwele umkhwenyana abe ngomunye wabomndeni wasekhweni. Kusho ukuthi usengafika adle nabo, acaphune izinkobe ahlafune, angene esibayeni asenge, angazili lutho. Uma kukhona akubona konakala angabukeli njengesihambi kepha akulungise.

Kule ntombi ebiqomile uthi angazibala zonke umkhongi bese ecelwa ukuba azokwemukela isijingi sakhe. Nempela sekuzonqunywa ilanga azoza ngalo nomphelekezeli wakhe, umkhongi omncane. Nokho umkhongi omncane yena kanikwa eyakhe indlakudla, babhangqwa kuyo leyo yomkhongi.

Kule ntombi ebalekile indlakudla iphuma mhla kubuyiswa intombi leyo. Kusukela lapho simshiye khona umkhongi neqhikiza bephelekezela intombi leyo ebimile. Bangena ekhaya kuhwelela njengoba ngishilo. Basuke belindelwe phela lokhu kakade suke bebiziwe.

Ngakusasa yilanga lendlakudla. Indlela okuqhutshwa ngayo entombini emile isafana nendlela okuqhutshwa ngayo entombini ebiqomile. Ngingathi nje sekuphelile ukwehlukana manje, inkambiso yonke sengizoyididiyela ngoba kakade sekuphelile ukubaleka ngoba phela umakoti usebuyisiwe.

Kuzothi ekuseni izintombi lezi ezifike nomkhongi zibuye kwamakoti zize lapha kubakhongi. Sebezohlanjiswa bese bephiwa ukudla kwasekuseni, behlise ngotshwala. Kuzothi ngokufudumala kwelanga kungene abakhwe kuyikhona bezobingelela. Bazofike bahlale ngokwelamana kwabo, kuthi omdala kunabo bonke ahlale ngasemnyango njengesiko. Uyena futhi ozoqala ukubingelela. Kuwo Iowa mnyama sekungena ukhamba lwabakhwe olufike lubekwe phambi komkhongi. Usezophuza aphuzise nabakhwe. Sekuzongena abakhwekazi nabo bezobingelela. Nabo bazophuziswa utshwala baphinde kabili bese bephuma. Kulihlazo ukuba abakhwekazi baze baphinde kathathu. Kungathiwa bayizidakwa.

Umnumzane usezothuma indodana yakhe ukuba ibambe intondolo nesibhuzazane uma kungumnumzane oqashambele, kodwa uma engenamandla noma angakhipha imbuzi ibenye akunacala. Laba basemzini bazobona sezisina emnyango khona lapha elawini. Nomnumzane usezongena nabafowabo futhi afike ethule izimbuzi athi; “Nakhu wena wasemzini engithi ngakho uma ufica sicaphuna izinkobe nawe ufike uzicaphune.” Okokuqala uzobe ebhekise kumkhongi abuye aphinde futhi esebhekise kudadewabo womkhwenyana. Phela kungalotsholwa njena intombi iyaqala ukubizwa ngokuthi umakoti, nesoka kuthiwe umkhwenyana.

Usezobonga umkhongi azibongele yena aphinde futhi abongele nodadewabo womkhwenyana.  Phela intombazane ayizibongeli.

Indlakudla yomkhwenyana

Lena sekuyindlakudla yokugcina. Emva komkhosi wokubona izinkomo umkhongi ubasezithendeni zabakhwe bakhe esezocela elokucwila belu. Phela uselobole waqeda. Usefuna ukusiniselwa ngamnyama. Uzokwala futhi umukhwe nelokucwila ilanga athi; “Ngeke kwenzeke ukuba nithi seningicole kanjena mina ngingamcoli umkhwenyana wami.”

Ahambe ayobika lokho umkhongi. Nebala kuzothi mhla isoka lifikile lizoqhetha bese ibika intombi kuyise ukuthi umkhwenyana ukhona. Phela ayisamfihli kangako ngoba izinkomo zalo muntu seziboniwe. Umukhwe usezokuza azombingelela amcele nokuba afike ngelanga elithile azokwemukela isijingi sakhe.

Nempela kubenjalo. Kuzothi ngelanga elinqunyiwe, umkhwenyana acele umkhongi omncane nezintombi mhlawumbe ezimbili ukuba bamphelekezele aye ekhweni. Phela kuzofike kubuswe ekhweni, lomkhwenyana uzofike ajamelwe yimbiza, yikho-ke kufuneka abaphelekezeli abazomdlisa lokhu kudla.

Bangena emzini sekuhwelele. Intsha izobabingelela ibabungaze kodwa abakhwe nabakhwekazi bona bazobingelela ngakusasa. Lelo phela sekulilanga lendlakudla. Nakhona lapha kuzoqhutshwa ngendlela esesiyazi. Umukhwe uzoyethula indlakudla athi: “Mkhwenyana! Okokuqala ngithi angibonge kuwe izinkomo ongilobolele ngazo. Okwesibili ngithi yemukela nasi isijingi sakho. Ngaso ngithi usungumntanami. Ngaso ngithi uma ufica unyoko edla izimpothulo, ungazibongi, kodwa nawe ufike ucaphune.

Uma ubona abafana balapha ekhaya behleli eziko kanti izinkomo zidla amasimu, ufike ubafake induku. Ngikuzele namuhla mntanami.” Uzokhuluma-ke njalo ebonga ebafisela nezilokotho ezinhle, nomshado onempumelelo. Phela ithuba labo lokuqala ngqa lokuba babhekane bakhulume bengakhophozelelani.

  • USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu aKwaZulu.
Show More

Related Articles

3 thoughts on “Ukukhonga nokudliwa kwendlakudla”

  1. Ngiyabonga kwiBayede nakusolwazi uMsimanga.ukubeke kwacaca, impela seseduke kakhulu, kulemihla esiphila kuyo ukuganiselana sekwaba umcimbi nje wosuku olulodwa. Nomkhongi sekuvele kubanjwe noma wubani okhona ngaleso sikhathi. Angisayiphathi eyolobolo, abantu sebaphenduka omaceba ngelanga.ngiyathokoza.

  2. Siyabonga, Thabizolo nakwiBayede ngobubanzi.

    Ngicela ukubuza ukuthi umemeza uthini nxa izinkomo kungezemali,hhayi ezoboya.

    Thanx

  3. Uma zingabuyela emasisweni singake sivuke isizwe. Mina ngokwami ngifunde okuningi nokuthi abukho ubutha ekhweni inqubo nje nihloniphe umuzi wendoda, NGIYABONGA mina

Close