Khumbula Zulu

Ukukhula kwentombazane kulandelwa isiko

nguSOL. uC.T. MSIMANG

EMVENI kokudebeza, ukuklekla, nokusukula, sekuqala ukwehlukana okwakwenziwa kubafana namantombazane, emabangeni okukhula kwabo. Sizokha ngokukhula kwamantombazane, ukuthomba.

Intombazane iqale iphume izilinga (amabele okuqala), bese ithukwa isalukazi, sizikhife ngamathe izilinga lezo sizishanele ngomshanelo, nempela zinyamalale. Lokho kwakuvame eminyakeni elishumi nambili yobudala bentombazane, kodwa-ke ukushesha nokwephuza kwakuya ngobulula bokhalo lwentombazane. Emva kwalokho isizohlosa, isineminyaka elishumi nantathu noma nane ubudala. Ngale nkathi sebeqala ukuyilandela abafana beyeshela.

Umzimba wayo usuyaqala ukwesuleka kuthi ebusweni imile izinduna. Lokho izona zimpawu zokukhula. Usezoyeluleka unina noma udadewabo oseliqhikiza, ngefanele ukukwenza lapho izizwa isithelwa ngamanzi. Nembala nayo isizohlala ilindele. Mhla yehlelwa yilowo mhlola unina ozonele ayitshele amasu okuzihlanza maqede ayingenise endlini kwabo bese ebikela odadewabo ukuthi iyagula mabeze bazoyihlalisa.

Laphaya endlini intombazane isizohuqwa ngebomvu yenzelwe nomgongqo ezohlala kuwo (umgonqo wenziwa ngamacansi noma ngezingubo zokulala — iziphuku — kuhenqwe ngasemseleni ukuze kuthi lowo ogonqile, ahlale ngale kwesihengqo leso, angabonwa ngabaphuma bengena endlini). Sekuzomenywa nakomakhelwana kuthi onke amantombazane eze azohlalisa umngane wawo lona osehlelwe  umhlola angawaziyo. Kuyise wentombazane nakubafowabo kanye nabo bonke nje abesilisa, akugagulwa ukuthi intombazane ndini ikhulile, kumane kuthiwe iyagula iphethwe ikhanda. Bona-ke sebezozazela bengezingane ukuthi kukhona okuthinta amanzi. Abafanyana bona sebezoyigcona bezama ukuyibona ikhona emgonqweni, phela nawo amantombazane ayabagcona abafana ngokufuna ukugxambukela ezimfihlweni zabo.

Kwakuvame ukuba intombazane ihlaliswe emgonqweni izinsuku ezilishumi noma amasonto amabili. Uma umnumzane engesona isilambi, kepha edla kusale, wayengayigonqisa indodakazi yakhe isikhathi esingaphezu kwaleso. Phela zonke izintombi lezi eziyigonqisile ziphakelwa kuwo lo muzi. Futhi njengoba yehlelwe ngumhlola nje yabe idla okuncwaba, kuhlale kuhlale bese kuwa isiphohlohlwana. Amaqhikiza abe echitheka ngantambama ayogcina imisebenzi ebhekene nawo emakubo, apheke nokudla azobuya nakho kudliwe ndawonye kulo muzi. Kwabe kuthokozwa ngemidlalo neziphicwaphicwano, kubuye kuhutshwe kuhaywe, kusinwe, kubekuhle impela kudele.

Kugonqwe njena, onina bentombazane nawomakhelwane baphezu kwezimbokode bagaya utshwala. Sekuzomenyezelwa ukuthi amantombazane aseyaphuma emgonqweni. Ngelanga lelo lokuphuma amaqhikiza ayayigunda intombazane leyo ekhulile. Aphume onke ngothi lwawo ekuseni ayotheza. Onke azihuqe ngebomvu, afana nomthombi. Ibomvu leli linomuga othile. Uma amantombazane elihuqile asuke ekhulile, noma kuyimikhosi kaNomkhubulwane, noma kusuke kungamathwasa. Ngenxa yokuhlonipha yonke le mikhosi, abesilisa kwakungafanele nakancane ukuba bahlangane namantombazane ehuqile. Kwakumele ukuba banhlanhlathe impela. Kwakuvamile futhi ukuba kuthi kanti ahuqe nje ayabhina, ngakho-ke owesilisa kwakumele ukuba athi enhlahlatha njalo, abe evale nezindlebe, ukuze angezwa inhlamba yokubhina. kwakwaziwa njengesinyama ukuhlangana namantombazane ehuqile.

Laphaya ekuthezeni, kuzothi intanga yomthombi igunde nayo izinwele ifane naye. Kuzobuywa sekujika ilanga. Zothi zingena izintombi abafana bebe bengenisa izimbuzi esibayeni. Umnumzane usezokhomba izintondolo zomhlonyane ezimbili abusise ngazo indodakazi yakhe ethi uyifisela ukuba ikhule ize igane. Sezizobulawa njalo masinyane ngoba zizophekwa zidliwe umhhayiya. Umnumzane uzogcina izinyongo zazo ngoba yizona zokuthela umntwana. Inyama yona yenganyelwa ngamaqhikiza, phela umsebenzi uqondene nawo. Yiwona azokwabela bonke abantu inyama. Phela ilanga lejadu leli, imbiza izwiwa ngothi. Lingashona ilanga umkhosi uyachitheka. Sekuzosala zona izintombi zigcine imidati yazo. Umdati wazo omkhulu ukuba zeluleke lona okhulile ukuba ahloniphe umzimba wakhe ngaphezu kwakade ekwenza. Zimyala ukuba insila yakhe ingabi inala. Ezenzweni zakhe kufuneka azigcine, angabi lithatha, nompe. Umdati wesibili ukuba izintombi zingenise imbiza yotshwala ziyithi ze eziko qede ivalwe ngesikhumba sembuzi, bese zithatha umhlanga ziwufake embotsheni ebhotshozelwe lokho esikhumbeni bese ziwufutha, ukhale kakhulu udume njengesigubhu. Ngesikhathi zishaya imbiza, ziyabhina kakhulu zonke ziqosheme, ziyamemeza zithi: “Usibanibani uthombile.”

Ngenkathi zenza lokhu, bonke abadala nabesilisa balele akekho namunye ofuna ukuzwa izintombi zibhina. Zona zizoqhubeka ngokwenzenjalo kuze kuse kuthi nwi. Ngakusasa sezizovuka ziye kogeza emfuleni. Ekubuyeni lapho seziyahlakazeka, isikhulile njalo intombazane. Zizothi zingakhula izinwele bese izishaya impithi. Ngalesi sikhathi zizoyeshela uthuli izinsizwa, kepha ngeke iziphendule iyoze inikwe amaqhikiza imvume yokuziphendula, emva kwalokho isizojutshwa ukuthi isingaqoma.

  • USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye  eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu kaZulu.
Show More

Related Articles

Close