Umlando Wethu

Ukungena kodwendwe kuyisiqiniseko sokugcagcelwa

Amakhosikazi lana ayosinisa angena emzini kuhwelela, afike alungise isikhundla nokudla okuyofike kudliwe umntwana. Umkhongi yena uhamba kancane ehamba ejeqeza emuva efuna ukuba neqiniso lokuthi ngempela udwendwe luyamlandela, phela akwaziwa.

xx
Isithombe: Knot Just Pics

Lolu daba luyatholakala njengamanje kuBAYEDE ONLINE kuphela kulabo abane-akhawunti (subscription).

Uma une-akhawunti, sicela uqhafaze lapha.

Uma ufisa ukuvula i-akhawunti, uthole konke okwethulelwa iBAYEDE ONLINE, qhafaza lapha.

Uma unenkinga noma umbuzo ungasithumela umlayezo ku subscriptions@bayedenews.com, noma ungashaya ucingo emahhovisi eBAYEDE ku 031 765 6662 noma 031 765 3302 ngezikhathi zomsebenzi.

Show More

Related Articles

Close