Umlando Wethu

Ukusungulwa nokuhlonishwa kwendawo yaseMakhosini

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

 • Amagugu esizwe sikaZulu asingathwa apheleliswe eMakhosini ngenkulu inhlonipho nentobeko.
 • UKUSUNGULEKA kwendawo yaseMakhosini eBabanango njengoba igama lisho kwakuyindawo lapho kwakuthunwa khona iziNgonyama zakwaZulu nxa sezihambile emhlabeni. Indawo yokuqala efanana nalena e-Afrika amaZulu esazinze eNkabazwe yayiseWaset, eKemet, entshonalanga yoMfula iHapi lapho zonke iziNgonyama zakhona, ezazibizwa ngoFaro zazithunwa khona. Abelungu babiza leyo ndawo ngokuthi yiCabazi laMakhosi “the Valley of the Kings” ngalokho. Ngakho-ke akuzange kumangaze uma amaZulu esefika ezweni labeNguni ukuba asungule indawo enjengalena.
  Indawo yaseMakhoslnl nayo yayithathwa njengengcwele, kususelwa enkolweni yamaZulu yokuthi umuntu akafiki kodwa uyahamba asishiye emhlabeni agcine abe lidlozi elizovikela wonke amalungu aleso sibongo ngoba idlozi lakwesinye isibongo alisebenzeli esinye isibongo.
  EMakhosini-ke iziNgonyama ezilele khona kukholelwa ekutheni ngeke zilifulathele izwe lakwaZulu namaZulu kodwa ziyohlala njalo zilivikele namabutho kaZulu ziwabhekile nxa ebhekene nezitha noma umbuso kaZulu ubhekene nesomiso esingabangela ukufa kwemfuyo nokubulawa yindlala kwabantu. Ngakho-ke ziningi izinto okwakungadingekile zenziwe eMakhosini ngamaZulu akholelwa enkolweni kaZulu.
  Okokuqala kwakungavunyelwe mizi ukuba yakhe kuleyo ndawo ngaphandle komuzi owawuqapha okwakwenzeka bese uyokubika koMkhulu. Okwesibili izinyoka ezazitholakala kule ndawo yaseMakhosini zazingabulawa ngoba kwakungenzeka ukuthi zingamadlozi ezingonyama ezazithunwe khona. Idlozi kwesinye isikhathi laliziveza njengenyoka kodwa engenamathumbu okwakuthi uma ibonakala iqashelwe ekwenzayo bese kuyobhulwa ezangomeni ezazifike zichaze ukuthi yini eyayidingeka. Kwesinye isikhathi idlozi laliziveza ngephupho emndenini. Okwesithathu utshani baseMakhosini babungashiswa ngomlilo ngakho ukwesabela ukuthi kuzokusha izinyoka ezingafanele nokuhlonipha aMakhosi alele lapho ngokwenkolelo yokuthi ayesalibhekile izwe lawo. Kodwa wayekhona umuntu ohlale esika kahle eduze kwamathuna ehlanza indawo. Okwesine kwakungakhonjwa ngisho nangomunwe uma umuntu ekhombisa omunye ngisho isihlahla imbala uma eme eMakhosini kodwa wayefinqa inqindi akhombe ngayo. Okwesihlanu kwakungavumelekile ukuba ‘umuntu ahlabe phansi ngenduku ecijile kuleyo ndawo kwenzelwa ukuhlonipha inhlabathi yalapho aMakhosi angcwatshwe khona ngoba ukuhlaba ngenduku ecijile kwakungasho ukuthi umuntu uhlaba amakhosi uqobo.
  Uma abantu besifazane bedlula ngendlela benqamula eMakhosini behlangana nomuntu wesilisa babekhuluma naye beguqe ngamadolo phansi bekhombisa ukuthi basendaweni yaMakhosi. Abanye abantu ababedlula ngendlela babezwakala besho izibongo zamanye aMakhosi angcwatshwe kuleyo ndawo ababezazi.
  Uma umuntu esondela eduze kwethuna wayekhuleka athi: “Wena weNdlovu!” kathathu. Agcine ngokuthi: “Bayede!” kathathu; lapha eqondise ukuthi Ongangezwe Lakhe, ungaphezu kwabo bonke abantu. [Kufanele siqaphele nokho ukuthi umsuka waleli gama ‘Bayede’ lasukela ekushiselweni yigazi kwezinsizwa zithi: ‘balethe’. Nokho ngenxa yokuyeyeza kwaguquka kwaba u ‘bayethe’ osekugcine kuwu‘bayede’ manje.] Ngakho-ke akungabazeki ukuthi indawo yaseMakhosini yayaziswa njengendawo engcwele nguZulu wonkana. Kwakuthi uma izulu selomise kakhulu kugqutshwe izinkomo ezimnyama zisuka koMkhulu ezazaziwa ngokuthi yizinkomo zoMzimu ziyohlatshwa eMakhosini. Kwakwenziwa noma izwe lizohlaselwa ngabelungu. Uma sezihlatshwa zazihlukaniswa ngokwezigodlo zaMakhosi athunwe khona eMakhosini kuhutshwe amahubo amadala ayehutshwa lawo Makhosi esaphila, njengelithi; Oqalayo: uNdaba angazidl’izwe lonk’ inkomo zamadoda uma angak’asiphake! Abavumayo: Wo! yehhe! Wo! yehhe! Khethan’ amagwala!” Wo! yehhe! yehhe! Khethan’ amagwala!” okulihubo elalihutshwa kubusa iNgonyama uShaka. Elalihutshwa kubusa iNgonyama uDingane lalithi; Oqalayo: Woza langa lashona! Abavumayo baphendule bathi: Liyashona! Oqalayo: Woza langa lashona! Abavumayo: Liyashona kuleziya Ntaba! ‘ kuphindaphindwe. Kwakushiwo nezibongo zaMakhosi yizikhulu nezinduna zengonyama. Izulu laligcina linile.

  Lo mlando ucashunwe encwadini: Indlela Eya emendweni Nezihlabahlosile ZakwaZulu Nanamuhla. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Close