Umlando Wethu

Ukuthwasa nokuhlanganisa idlozi

Amathongo lawa ehlukahlukene. Kukhona idlozi; okusho ukuthi uyise wethwasa. Kukhona indiki; okusho ukuthi uyisemkhulu wethwasa. Indiki livama ukuhamba kanye nendawe; okunguninakhulu wethwasa

12
Isangoma sendoda sasiyivela kancane kabi kwaZulu

ISIZWE sakwaZulu sabe sisekelwe futhi sivikelwe yizangoma nezinyanga. Kuliqiniso ukuthi amabutho nempi yikhona okwakulwela isizwe. Nokho izikhali ezifana neklwa nomkhonto zingeke zakuvika konke, okungahle kuhlasele isizwe, okufana nezifo, amalumbo, imiswazi, imikhokha nokunye okunjalo. Yilapho-ke amandla ezinyanga abefike agqame khona. Ingani ngisho impi leyo, ngeke yahlasela ingazange igonywe yinyanga ngamakhubalo nezintelezi. Empeleni ngisho impilo nemiphefumulo yabantu kwaZulu yayisentendeni yezandla zezanusi ngoba osenukwe yizo wayesiwa kwaNkatha. Ayikho nakanye inkosi eyake yalibusa elikaMjokwane ingazange ibe nenyanga eqotho eyibhekile neyelaphayo.

Ukwethwasa

Njengoba izinyanga zanamuhla zikufundela emaNyuvesi ukwelapha, ezasemandulo zazethwasa. Ukwethwasa yikho phela ukufundela. Ubudokotela bungafundelwa yinoma ubani onekhanda elilula nonamandla okukhokha izimali zokufunda, kodwa ngesiZulu kwakungenjalo. Kwakwethwasa Iowo kuphela othandwe amathongo akubo; angene kuye asebenze ngaye. Kungakhathaleki noma yena uyathanda yini ukuba isangoma noma qha. Ekuxoxeni kwami ngizoqala ngezangoma ngoba phela izinyanga lezi zamakhambi zikhanyiselwa yilezi ezibhulayo noma-ke lokho kungesiwo umgomo, kodwa kuyinto eyejwayelekile. Kuyaye kwenzeke ukuba mhlawumbe emzini othile noma ohlotsheni lolo kwakukhona isangoma kodwa sesashona. Kuzohamba kuhambe lesi sangoma sibuye njengethongo sifike sidumbe lowo esimthandayo singene kuye, simnike ubungoma baso lobo. Lokho akwethusi muntu. Okwethusayo wukuba kuthi ingani emlandweni wokudabuka kohlobo lolo akuzange kube nesangoma, kuyabonakala umuntu othile usengenwa lidlozi. Kokunye kusuke kungelasekhaya konina.

Okubuhlungu wukuthi idlozi leli kalingeni kahle kumuntu. Okwesibili okubuhlungu ukuthi lidumba Iowo ongalifuni kakhulu. Okuvamile ukuba lidumbe owesifazane; isangoma sendoda sasiyivela kancane kabi kwaZulu. Sengishilo ngathi ubungoma abungeni kalula; bungena ngesifo. Umuntu ugula kanzima abuye kwababomvana. Impela umuntu ongenwe lidlozi ugcina eseyisiyabhuyabhana sengathi nekhanda alisathathi kahle. Okubuhlungu ukuthi amathongo lawo awazibiki ukuthi belu awunasifo kodwa uguliswa yiwo. Kanjalo futhi nababhulayo ngeke balibhule ithongo.

Kungaze kwenzeke ukuba kuthi makhathaleni kubekhona inyanga esolayo ukuthi mhlawumbe ungenwe abakini bese ikunika ubulawu obumhlophe uhlanze ngabo. Okunye okwenza kubenzima ngisho ukusolela nje ukuthi lo muntu unedlozi ukuthi nezifo idlozi elingena ngazo azifani.

Komunye liyakhuluphalisa; umuntu avuvuke umzimba kulokhu kuthiwa uyazimuka kanti phinde. Omunye uzaca aphele nya abengangothi lokuvungula. Omunye uhlatshwa izibhobo ezingaziwa, omunye ahlushwe ikhanda limphathe kube sengathi lizodabuka izingebhezi. Omunye angenwe isifuba akhwehlele aze ome umuntu wabantu, kube sengathi akanalo igazi. Ngingeke ngaziqeda izifo ngezifo zokungena kwedlozi.

Onenhlahla uyaye abhodle kakhulu, ahlale ezamula bese eshesha ukubonakala, anikwe ubulawu obumhlophe ukuze livele obala idlozi lakhe. Omunye uba nenhlahla yokuphupha amaphupho kokunye akuphuphile kwenzeke ngempela bese kubonakala ukuthi ungenwe abaphansi. Kulona ophuphayo kungenzeka aze aphuphe ngisho ubulawu okufuneka aphalaze ngabo aziphehlele yena uyoze aye esangomeni ngoba eseyohlanganisa idlozi esekhishwa. Lowo akabe esayikhokha inkomo, kuba imbuzi noma ezimbili kuphela. Phela ophehlelwe isangoma ukhokha imbuzi yogxa, kanye nenkomo yokuphothula.

Amathongo lawa ehlukahlukene. Kukhona idlozi; okusho ukuthi uyise wethwasa. Kukhona indiki; okusho ukuthi uyisemkhulu wethwasa. Indiki livama ukuhamba kanye nendawe; okunguninakhulu wethwasa. Kukhona futhi nawasekhaya konina wethwasa njalonjalo. Kukhona futhi amathongo anamandla kakhulu okuthiwa abalozi. Wona-ke ayazikhulumela futhi azisho ukuthi angobani.

Njengoba la mathongo ehlukahlukene kanjalo futhi namaziko okuphehlelwa kuwo ehlukahlukene. Ongenawo amandiki namandawe ngeke alethwasisa ithwasa elinamandiki namandawe. Amandiki lana abonakala ngokugida kwethwasa, ligida ngomfutho nangamandla edlula awesangoma phaqa. Futhi liyezwakala indiki ngokubhonga nangokubhodla kakhulu kanti isangoma asibhongi. Emaphusheni endiki kuyaye kufuneke inkukhu yokuliqhwakelisa, Iona aliguqi noma lihlale phansi njengesangoma.  Kubuye kuhlatshwe imbuzi yezikhali ngoba Iona lihloma ukwedlula isangoma. Abalozi bavela kamuva impela.

Ukubhoboka kwedlozi

Kuthi emva kwesikhathi eside  umuntu egulile, kufike ezingeni lokuba libhoboke idlozi. Kwakuvamise ukuba libhoboke ebusuku. Ukubhoboka kwedlozi ilokhu ukuba kuthi khona ebusuku njalo, Iona ogulayo ezwakale esesina yedwa. Usina njalo uyahayiza (umngoma); kokunye uyabhonga (umndiki). Abakubo sebezoqonda-ke ukuthi uguliswa yidlozi. Omunye akaze angahayiza, usina asine qede aphume ngesivinini kuse engasaziwa, sekuzokwaziwa-ke nakuye ukuthi ubeguliswa idlozi.

Lo muntu ogulayo uzosina asine ebhonga ehayiza lize limkhiphe idlozi. Aphume ngesivinini engazi nalapho eya khona. Empeleni konke ukusina nokuhayiza lokho usuke engakwazi ngoba umqondo wakhe usuke usathwebulekile, kusuke kungenzi yena kodwa kwenza idlozi. Uphuma ngesivinini uhambe anqamule izigodi nezifunda engazi. Abakubo bayamphelekezela ukuze angalimali endleleni futhi nabo abazi lapho eyophelela khona. Endleleni lapha akahambi kodwa uyagijima. Uma kukude uhamba elala evuka kodwa nalabo alala kubo ebe engababoni futhi engabazi.

Ukwemukela ithwasa

Ekufikeni kwethwasa kulo muzi wesangoma lingena ngehubo lezangoma. Liqala lihube lisesesangweni, liyothi lingena libe selisina uthuli olumnyama. Amanye amathwasa aphehlelwa yilowo mngoma esezolihlangabeza alihubise, alisinise, alihole njalo aze ayongena nalo endlini enkulu yomngoma enamagobongo nezinkamba zamathwasa. Lizonele lingene lapho lithi ukugidagida bese liqumbeka phansi liquleke. Liyophaphama emva kwesikhathi sekubuye nomqondo.

Ukunqwambisa nokubhuda ibomvu

Ithwasa alelashwa ngalutho ngaphandle kwezimbuzi lezo ezihlatshwayo, kanye nobulawu okufuneka liphalaze ngabo. Imbuzi yokuqala ngqa ehlatshwayo yileyo yokunqwambisa nokuhuqa ngodaka. Lokhu kwenziwa umngoma Iowa owethwasisayo, ohlonishwa amathwasa akhe ngokuba ambize ngokuthi: ‘Baba.’ Akukhathaleki noma ngabe umngoma Iowa ungumfazi, phela akukhulekwa kuye kukhulekwa emakhosini lana awathwele.  Uma umngoma Iowa ethwasa emanzini, waphuma esemhlophe qwa umcako, onke amathwasa akhe ayohuqa umcako.  Uma ethwasa ngaphandle onke amathwasa akhe ayohuqa ibomvu.

Le mbuzi-ke yokuqala inemikhuba yayo. Okokuqala ukuthi kufuneka ibemnyama bhuqe. Okwesibili wukuthi inele ihlatshwe kuthathwe inyongo yayo nobuhlalu obumhlophe nebomvu kufihlwe. Ngalokho kuvivinywa ithwasa. Phela kungenzeka ukuba lize kulo muzi njena akusikho ukuthi liyethwasa ngempela kodwa wukugula njena. Lokho kuyobonakala ngokuba lehluleke ukuthola izinyongo lezo.

Uma lilethwe yidlozi ngempela, lizohlala lihlale bese kufika kulo ukuthi kukhona elifihlelwa khona. Bayabona selithi lacu liphuma, kanti liyofuna inyongo leyo. Bazolethuka selingena nayo lifike lichaze futhi lithi: “Nalobu buhlalu nithi angibuthwale ekhanda nenyongo lena. Leli bomvu nithi, angibhude ngalo. Lezi zikhumba zona nithi anginqwambe ngazo.” (Iminqwambo isikwa emhlane wesikhumba leso sembuzi emnyama. Isikwa ibe imibhelenja emibili ehlangene phakathi kwamabele iphume emahlombe naphakathi kwamakhwapha ihlangane futhi emhlane).

Ukuhlanganisa idlozi

Ngokuqhubeka kwezinsuku lizophinde liphuphe futhi ithwasa. Liphuphe kuhlatshiwe. Uma amakhosi efuna umbala othile lizowubona khona ephusheni. Kosa ligula liyinhlabathi lingavuki. Selizochazela uyise ngephupho lelo, yena bese eqonda ukuthi kufuneka imbuzi yokuhlanganisa idlozi. Usezothumela kwabakubo kwethwasa ukuba beze ababikele le ndaba yokuthi ithwasa sekufuneka liyohlanganisa idlozi. Phela isangoma asibhuli ngedlozi elilodwa, kepha amadlozi maningi ayinhlanganisela.

Kukhona ngisho nawasekhaya konina nawasewalo uma seliganile, kanye-ke nawakubo lapho lizalwa khona. Manje-ke ukuze onke la madlozi ahlangane ezwane asebenze into eyodwa, kufuneka ahlanganiswe ngezimbuzi. Kuyenzeka ukuba amanye amadlozi avele sekukudala lakhishwa ephehlweni ithwasa, kodwa nawo kufuneka ahlatshelwe izimbuzi angeniswe kulana amanye. Yilokho phela izangoma sezahlala zinuka imiswani.

Lo mkhosi wokuhlanganisa idlozi ungumkhosi omkhulu nohloniphekayo ezangomeni. Nembuzi ehlatshwayo ayibi yinye. Yilowo nalowo muzi onedlozi okufuneka lihlanganiswe nelakwathwasa, kufuneka ukhiphe imbuzi, njengokuphupha kwethwasa. Imvamisa ziba mbili ngoba kuba eyakwabo wethwasa neyasewalo uma seliganile, kube eyakubo neyasekhaya konina uma lingakagani noma kungelesilisa.

Lo mkhosi uphuma njengodwendwe. Kubo wethwasa kumenywa amaqhaga utshwala bube ngangamanzi okuphala izikhumba. Udwendwe lolu lungena mhla kuvovwa utshwala. Lungena kuhwelela, lufike luqhinqe endlini yethwasa noma yiyiphi leyo oluyinikezwe ngumninimuzi, noma-ke Iowa ozogcina izimfanelo zonke zethwasa.

Ngakusasa zizovuka ziye emfuleni izangoma ziyogeza zibuye sezivunule. Izangoma zivunula ngezidwaba zazo ezinhle ezigcotshwe kahle zanomsendo. Imiyeko lena ihlotshiswe ngobuhlalu. Zinqwambile ngakho konke okunjengamathambo omgogodla wenhlwathi, isikhumba senhlwathi, isikhumba sengwe noma sebhubesi kanye neminqwambo eyejwayelekile yezimbuzi. Ziphethe amashoba azo ezinkomo nawezinkonkoni. Zigqize ngobhedezane ezihlakaleni nasezithweni (namhlanje sekufakwa ubusengi). Lapha ezintanyeni nasezinkalweni awusaziboni ngenxa yobuhlalu. Zivunula nje kuyaphekwa laphaya ekhaya.

Zizonele zibuye bese zingena endlini futhi. Manje sezizogida kakhulu impela. Uma zishaya phansi kwenanela imfecane. Dukuduku sekungena inyama ibekwa phambi kukayise wezangoma. Usezokhuluma ebika umsebenzi okuhlangenwe ngawo. Esho ukuthi use eel a ukuba amakhosi ethwasa ahlangane abemunye ukuze kuthi lapho esekhishwa lingabe lisenzeka iphutha, kepha kubonakale izinhlahla nomsebenzi uehume. Qha-ke emva kwalokho usezoyaba inyama lena kudliwe kuthi nikilili. Amaqatha azokwehliswa ngotshwala qede kubongwe bese uehitheka umkhosi. Uyise akalishiyi belu ithwasa lakhe. Phela sekuzolungiselwa ukuba likhishwe manje.

  • USolwazi uChristian Themba Msimang ungumbhali wencwadi Kusadliwa Ngoludala nezinye eziningi ezikhuluma ngomlando namagugu aKwaZulu.
Show More

Related Articles

3 thoughts on “Ukuthwasa nokuhlanganisa idlozi”

  1. Nginbingelele makhehla amadala nezalukaz ngngomunye ugula ngakho lokho okbalwayo njengamaphupho nje ukphupha amandiya abelungu neynganeyncane nawo amanaz amahle sometimes amabi ngphupha ngingena eyziben engingazaz nokuth zikuph kodwa sengehlulekile inyanga nabathandaz ngsizen bakweth ngcabanga ngingaqedi ngempilo yam ngoba angaz ngyophelelaphi nayo

  2. Ngine ndiki so ngalenza ighobhongo.manje ngphuphe ngisolwandle kthiwa angilande izinhlanhla zam.ngabe lokhu kusho ukuthini?

Close