Umlando Wethu

Ukwakhiwa kwamabutho kaDingiswayo

EKUQHUBEKENI nomlando wakwaMthethwa sibheka ngesikhathi inkosi uDingiswayo ibutha amabutho ayo. 

Ukwakhiwa kwamabutho kaDingiswayo
Inkantolo yeMantshi yaseMpangeni ngo-1896 okuyindawo eyayiphethwe abakwaMthethwa

Kula mabutho kwakukhona iZichwe induna kunguThayiza, iNyakeni induna kunguDube kaYengeni, iNhlangano induna kunguNgomane kaMqomboli Mdletshe, iNingizimu induna kunguMayanda kaVeyana Mkhwanazi, iMini induna kunguNomadidi kaGugushi Mthembu, iSifazane induna kunguNohaya kaNgabha kaNsindana Mwandla neNyakatho. Wonke la mabutho uDingiswayo wawabuthela emzini wasoYengweni, emzini wakwabo lapho wayeqa khona othangweni lomuzi wabaleka uJobe ebabulala. Wonke lawo mabutho anikwa imizi izinkomo zawo nezenkosi. Emizini kwakuhlala isifazane senkosi kanye nesigodlo sayo. Ibutho leZichwe lazidla zonke izinkomo zenkosi nezalo laziqeda. UDingiswayo wakhipha isinqumo sokuthi libulawe lonke.

Kwasala isifazane nesigodlo kuphela. Wabutha elinye ibutho nalo waliqamba igama lokuthi yiZichwe induna yalo kwaba uBuza. Lona umuzi walo waba seMangweni, okungumuzi owaphinde wavuswa waba ngokaMkabayi kaJama wagcina usungokaMpande, kwabo Cetshwayo.  Ukuhlaselwa kukaPhakathwayoKwakubangwa izinkomo. Impi kaPhakathwayo yehlulwa kwashaqwa izinkomo. Abafazi abazange bathathwe ngoba iningi labo kwakungodadewabo kaDingiswayo. Ngemuva kwalokho isizwe sabulawa yindlala izinkomo zamasi nezinkabi kungasekho. UPhakathwayo waphikelela kuDingiswayo wayozikhalela wagcina enikwe izinkomazi zamasi nezinkabi zokuhlatshwa. Kwahlaliswana-ke ngokuthula.Ingxabano phakathi kukaNomo noPhakathwayoNgemuva kwesikhathi kwaqubuka ingxabano phakathi kukaPhakathwayo noNomo. Imbangela yayo kwakungukubanga amandla. UNomo wayezalwa ngudadewabo kaDingiswayo engowaseKhohlo ethi naye uyinkosi yakwaQwabe. Lokho kungqubuzana kwabo kwabikwa nguPhakathwayo kuDingiswayo. Yena ingxabano wayixazulula ngokuthatha uNomo ayomakhisa eMpemvu, ngaseNseleni, ngemuva kokuthi emyalele ukuba ashiye zonke izinkomo kuPhakathwayo, athathe umuzi wakhe kuphela.

Esefikile eNseleni wamnikeza izinkomo ezazingaphezulu kwalezo ayezishiye kuPhakathwayo. Wakha lapho wanethezeka. Kwahamba kwahamba uPhakathwayo wasola ukuthi uDingiswayo wayefuna ukumbeka uNomo abuye eseyinkosi yakwaQwabe. Ngakho-ke uPhakathwayo waphaka impi ukuba iyobulala uNomo ebusuku.Yangena impi yashisa imizi. Kwahlatshwa umkhosi phakathi kwezwe lakwaMthethwa wokuthi: “ingene!” Lowo mkhosi wezwakala kuqala ebuthweni iNyakatho waze wafinyelela naseZichweni. Impi yakwaMthethwa yahloma yonke ngamakhanda ayo kuthiwa impi kaPhakathwayo ibulala izwe. Impi kaPhakathwayo eyayiphakelwe ukubulala uNomo yayiholwa yibutho iZinkonde.

Kwathi-ke ekuseni impi yakwaMthethwa yabe isihlelekile. Impi eyayiholwa nguNgomane kaMqomboli yabe isinkanise emazibukweni aseMhlathuze. Ngemuva uma usuka ngaseNseleni emzini kaNomo ekaPhakathwayo yayilandelwa ngenye impi yakwaMthethwa, ekaNgomane ilinde emazibukweni aseMhlathuze. Ngakho-ke yagcina itholene phezulu ngemikhonto. Yagwazana yaze yafika eMhlathuzana, oNgoye naseMlalazi. Yabajaha abakwaQwabe yabaqondisa oThukela. Ibutho leZinkonde lashaywa labhuqwa akwangasala muntu. Wasinda kanjalo-ke uNomo owayezonqunywa yiZinkonde ebusuku.Ukuhlaselwa kukaMatiwane kaMasumpa kaSihayo hlongwaneWayezincoma uMatiwane kaMasumpa kaSihayo ethi naye njengenkosi uyayigubha imikhosi futhi unaso isigodlo sakhe namabutho esizwe. Ngaleso sikhathi wayezinze endaweni enkulu eseduze kwalapho sekuyidolobha laseMnambithi khona. Ngakho-ke kwakuyibanga nxa kusukwa kwaMthethwa kuphikelelwe khona, kodwa uDingiswayo waphaka wonke amabutho akhe kanye nakayise amabili okwakuthiwa aMhlophe naMnyama. Angenisa ekuseni kusempondozankomongebutho eliMhlophe. Yadumelana kwaze kwaphuma ilanga. Kwathi lapho uDingiswayo esebona ukuthi kunzima ukunqoba amaNgwane wakhipha eliMnyama. Lokhu kwalandelwa ukusha kwemizi yamaNgwane nokubaleka kwempi yaseMangwaneni.

Ukudliwa kwengubo kaZiyongoNoma aMaNgwane abaleka kushiswa imizi yawo, kodwa akwazi ukuthatha ingubo kaZiyongo abaleke nayo. Lo Ziyongo wayenguNdunankulu wamabutho kaJobe. Ngemuva kwalokho impi kaMatiwane yesuka yacela empunzini zadliwa izinkomo. Le ngubo kaZiyongo wayeyiphiwe uDingiswayo. Kwadliwa nesigodlo sakhe.

Kwathi ukuba kubonwe ukuthi ingubo kaZiyongo yayiphangiwe kwayobikwa kuDingiswayo. Yena wayalela amabutho akhe ukuba ayomemeza atshele uMatiwane ukuthi uma ingubo kaZiyongo yayingabuyiswa ngalelo langa wayezobona okukhulu. Lawo mazwi athumela imicabango eminingi kuMatiwane ngoba abafazi bakhe nesigodlo sakhe kwakuthunjiwe.Kwathi ukuba isigodlo sikaMatiwane sifike kuDingiswayo sashaya imvingo/inkokha/uqwabe. Lokhu sakwenza sikhumbula izwe lakubo eMangwaneni. Waze wangenwa umunyu uDingiswayo. Kwathi esacabanga isu lokuthi wayezokwenzenjani, zatheleka izithunywa zikaMatiwane ziqhuba izinkabi zize kuDingiswayo. Umbiko wezithunywa wathi: “O! Wena kaXaba! Sithunywa okaMasumpa, uMatiwane, nalezi zinkabi. Uthi useyathela. Mthole.” UDingiswayo wabuza ingubo kaZiyongo, izithunywa zathi zazilethe yona futhi. Wazivumela-ke ukuba zihambe nabafazi nesigodlo sikaMatiwane. Savela kanjalo isaga esithi: “Uyobuya wedwa okwengubo kaZiyongo.”

Zagoduka-ke izithunywa kanye nezikaDingiswayo. Akaphindanga uDingiswayo amhlasele uMatiwane. La makhosi ahlala ngokuthula uMatiwane embikela njalo uDingiswayo ngezinto ezazenzeka esizweni sakhe.

Ukuhlasela uZwide kaLangaImbangela yokuhlasela uZwide kaLanga Ndwandwe, yabangelwa yinkulumo kaZwide yokuthi kwakungani uDingiswayo athathe intombi enhle ayinike uMalusi kaManukuza kaLanga Nxumalo na? Indida kwaba ngukuthi uMalusi naye wayengokaLanga eyiKhohlo lakhe. Wayesethukuthela kanjalo uZwide. Kwakungekhona okokuqala ukuhlase1ana kukaDingiswayo noZwide. Ezikhathini eziningi uZwide wayehlulwa uDingiswayo amthelise. Ngalesi sikhathi esehlasela uZwide kuMalusi, wayesenabantu abaningi kakhulu kunoDingiswayo.Wayiphaka-ke uZwide impi. Yamvimbezela uMalusi yambulala yena uqobo lwakhe, abafazi bakhe nempi yonke yakhe. Kwezwakala lokho kuDingiswayo kwaba buhlungu kakhulu. Wasuka yena qobo, izikhulu zakhe nabamnumzana waphikelela kuZwide. Akazange ahambe nebutho ngoba uZwide wayengumkhwenyana kaDingiswayo. Inhloso yohambo kwakuwukuyobuza ukuthi uMalusi uZwide wayembulaleleni ngoba naye uZwide wayeganwe ngodadewabo bakaMalusi.

UZwide noDingiswayo bangena enkundleniNgakusasa uZwide wacela ukuba kubizwe uDingiswayo angene enkundleni ukuze axoxe ngayehamba ngakho. Kwangeniswa enkundleni notshwala obuningi kwahlatshwa nezinkabi. Wayengahambi nasigodlo namfazi uDingiswayo ngaphandle kwezikhulu nabamnumzana. Waphuma-ke uDingiswayo nezikhulu zakhe zonke waya enkundleni.Kwathi lapho sekuqediwe ukuphuza utshwala uZwide watshela uDingiswayo ukuthi njengoba wayeze lapho kuye ngendaba kaMalusi, wayemfumene yena uqobo. Wamtshela ukuthi wayemeyisile. Kwakwenziwe yini ukuba athathe intombi uZwide ayeyikhile isengumntwana ayinike uMalusi uZwide ayemfanisa nenja yakhe.Wambuza ukuthi ingani umntwana wentombi yakwaNxumalo uMawewe wambulala. Wamtshela ukuthi uma ethanda ukuba asinde ekubulaweni kwakudingeke ahlawule leso senzo sakhe ngezinkomo zakhe zonke zasoYengweni. Lezo zinkomo kwakudingeke zizokuma esikhundleni sikadadewabo kaDingiswayo uNomathuli kaJobe owayezalwa yintombi yakwaQwabe. UDingiswayo wenqaba ukuthela wafunga wagomela ukuthi izinkomo uZwide wayeyozidla yena efile. UZwide wabiza amabutho akhe.

Amgwaza uDingiswayo nezikhulu ayehamba nazo zafa zonke khona enkundleni. Lowo muzi uDingiswayo abulawelwa kuwo kukwaNdwandwe, okwakulikhanda lomuzi kaZwide.UMondisa kaJobe uthatha isikhundla sobukhosi kwaMthethwaKwathi ukuba kufe uDingiswayo, isikhundla sobukhosi sathathwa uMondisa kaJobe umfowabo. Uzalo lwakwaMthethwa aluvumanga ukuba uMondisa angene esikhundleni ngoba izingane zikaDingiswayo zase zikhulile, sezisifanele isikhundla sikayise. Umuzi wakwaMthethwa wabe usunqamuka kabili. Enye ingxenye yamvuma uMondisa kodwa enye ingxenye kayavuma ukuba kuphathe yena. Inkinga yaba sekutheni uDingiswayo wabulawa engazange ahlebe namuntu ngoyobekwa esihlalweni sobukhosi nxa isihambile emhlabeni.

Esidididini esalandelayo uMondisa wabulala zonke izikhulu zikaDingiswayo. Ngemuva kokubulawa kwezikhulu, uNgomane Mdletshe namabutho akhe wabaleka wayobikela uShaka ngokwakwenzeka kwaMthethwa. Amabutho wawashiya buqamama nesigodlo sakwaBulawayo, waya yedwa kuShaka. Wemukelwa-ke uNgomane kwathi wonke amakhanda ayengamvumanga uMondisa asala ekubulaweni aya kuShaka. Kwasala lawo ayemthanda uMondisa. Wayeselibusa-ke uMondisa elakwaMthethwa.Sizophinde siyiqhube le yakwaMthethwa, ithanda ukujula…  Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela

  • uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

Close