Umlando Wethu

Ukwanda kwabakwaZondi kwaNdongazibovu

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

Indlalifa kaNgwane uNobanda yona yayifihlwe kuMsholozi kaMatomela kaShisa Zuma ngenkathi iNgonyama uShaka ihlanganisa izizwe zamaZulu. Ukwakha kukaNobanda eMbubu kwenzeka kanje: ngenkathi ehlala noMsholozi kwaNxamalala waganwa yintombi yesizwe sakwaNgcobo ngaphansi kweNkosi uMadlenya. Ilobolo lentombi kwakudingeke likhishwe nguMaphengana Dunge owayekade ehlala kwaMpumuza. UMaphengana kuze kuthiwe nguyena okwakulindeleke ukuthi akhiphe ilobolo lentombi eyayizogana uNobanda kungoba wayenesiphiwo sokucupha abambe izingwe ngokusebenzisa ubuhungu nobulawu. Wagcina ecebile ngemfuyo ngoba abantu ababefuna izingwe babemkhokhela. Izingwe amaZulu ayezithatha njengezilwane ezisondelene noBukhosi. Ingwe yayiyaziswa njengesilwane esinobuhlakani kakhulu esasithi uma sizele amazinyane ezinsikazi neduna, silibulale iduna sishiye awezinsikazi. Ngenxa yalesi senzo aMakhosi e-Afrika agcina ecwaningisise zonke izenzo zengwe. Athola ukuthi unina wayelifihla kude izinyane leduna alincelisele lapho ayelifihle khona ukuze ingwe yeduna nxa ifika ingalitholi iliqhobozele. Lesi senzo amaZulu nawo asithatha aqala ukufihla kude lapho kwakungazi muntu khona indlalifa yenkosi. INgonyama nayo yagcina ibizwe ngengwe kwathiwa yiSilo okungelinye igama lengwe. Wonke umuntu owayenza okuhle wayeklonyeliswa kuthiwe: “ingwe idla ngamabala ayo.” Kwakudingeke udunyiswe unikezwe umklomelo. Ngakho-ke akubanga umqansa kuMaphengana ukukhipha izinkomo zelobolo lentombi eyayizogana uNobanda Zondi.

Kwamangalisa abantu abaningi ngenkathi sekudingeka ezinye izinkomo uMaphengana enqaba ukuzikhipha ngombandela wokuthi uNobanda wayengeyona inkosi yakubo. NgokukaMaphengana iNkosi yesizwe sakwaZondi kwakunguNomlala. UMaphengana wase eqoqele uNomlala amahobo amaningi, imihambima, bekade bebalekele izimpi. UMaphengana wayesekwazile ukubaqoqa laba bantu ukuze uNomlala abekwe njengenkosi yabo. Abantu abaningi besizwe sakwaZondi bakhononda kakhulu ngesenzo sikaMaphengana ngephuzu lokuthi zonke izinkomo zakhe empeleni zazingezenkosi ngalezi zizathu: imithi, ubuhungu nobulawu uMaphengana Dunge ayekusebenzisa ukubamba izingwe wayethatha endaweni yenkosi. Le ntombi eyazala uNobanda yazala indlalifa uTeteleku yena ozala uLaduma. Indawo eyayaziwa ngokuthi kuseMholweni yayiseduze kwasempophomeni uNogqaza lapho sekuyidolobha laseHowick namuhla. NguYenge uyise kaMqayikana Zondi owakhipha isinqumo sokuthi iNkosi uNobanda isuke kwaNxamalala iye eMholweni. UYenge wayephephisa impilo kaNobanda. Ngemuva kwesikhathi eside uMaphengana Dunge wamema iNkosi uNobanda noYenge Zondi ukuthi bazothatha amabele kwaNxamalala. Nembala baphikelela khona. Bathola ukuthi uMaphengana wayefuna ukubenza isilo sengubo ukuze abeke uNomlala Ximba njengenkosi yesizwe. Babengalazi itulo likaMaphengana Dunge kodwa bavuswa nguNoyehe ozala uNongamulana Zondi wabavimba endleleni bephikelele kuMaphengana Dunge.

Ngemuva kokuvinjwa kukaYenge Zondi noNobanda Zondi kwafika izindaba ezazithi iNkosi uFodo kaNombewu Dlamini wayenikezwe igunya yiNgonyama uDingane ukunikeza abantu izindawo zokwakha ukuze bahleleke kahle eningizimu yoThukela ngemuva kokuhlakazwa kwezizwe zibalekela izimpi zokuhlanganisa amaZulu ngesikhathi sikaShaka. UDingane nguyena owayethathe isikhundla soBukhosi kwaZulu.
Isizwe sakwaZondi sathumela uNondabula Zwane noMhlaluka Khumalo besuka eMholweni ukuyocela indawo yokwakha eNkosini uFodo. Nembala wanikeza iNkosi uNobanda nesizwe sakhe indawo ngasentatshaneni iMbubu eduze kwalapho sekusePietermaritzburg. Leyo ndawo yaseMbubu yagcina ibizwa ngokuthi kukwaMpumuza.

Kungenkathi uNobanda esakhe eMbubu lapho amaBhunu abopha khona iNkosi uDlaba wendlunkulu yesizwe sakwaZondi phakathi kwehlathi iNgome nomfudlana iNadi. Ngaleso sikhathi iNkosi uDlaba kaNomagaga kaNsele yayihambele esizweni seNkosi uMadlenya Ngcobo wesizwe samaFuze ozala uHhemuhhemu. Wagcina eyinkosi eduze kwaseRichmond lapho amakholwa ayeholwa nguNjongo anqunywa ngeMpi YeNtela Yamakhanda ayehlala endaweni yakhe ngoNhlolanja we-1906. Ngenkathi iNkosi uDlaba ihambele esizweni sakwaNgcobo amaBhunu ayesakhe kwaMachibisa inhlokodolobha lawo iPietermaritzburg. Akhipha impimpi yawo uNdakayi Mlambo ukuthi iyobheka izinkomo ayeziqole eNgonyameni uDingane ngemuva kwempi yaseNcome. Le mpimpi yazifica izinkomo kodwa kwathi isenza ucwaningo abantu bakwaZondi bayithelekela bayishaya. Yaphindela emaBhunwini izingozingozi. AmaBhunu athumela ababili ngamahhashi ukuyobheka okwakwenzeka eNgome. Lawo maBhunu abuya athi izinkomo zawo zazisesizweni sakwaZondi. Awachithanga sikhathi abopha iNkosi uDlaba amvalela ejele ayesanda kulakha lokubopha abantu ababengawahloniphi. Athumela amabutho awo azishaqa zonke izinkomo zesizwe sakwaZondi abuya nazo. Isizwe sahlakazeka abantu abaningi babaleka bayokwakha eMbubu ngaphansi kweNkosi uNobanda wendlu encane. Lokhu kwaba yisilonda esingaphindanga siphole esizweni sakwaZondi. Yingakho isizwe saphinde sathatha izikhali sabhekana nondlebezikhanyilanga ngeMpi YeNtela Yamakhanda ngaphansi kweNkosi uBhambatha Zondi. INkosi uDlaba yaboshwa ngentambo yaxhakwa noBele Mncwabe ngaleyo ntambo uBele naye wayeboshwe ngamaBhunu ngokungawahloniphi. UMncwabe neNkosi uDlaba babehlala ndawonye eMafuzeni esizweni sakwaNgcobo kodwa uBele wayekhonze enkosini uMadlenya Ngcobo ngaphambi kokufika kukaDlaba. Ngemuva kokuboshwa kukaDlaba abantu abathathu ababehambe neNkosi uDlaba ngenkathi ihambele esizweni sakwaNgcobo bayobikwa eNgome ukuthi amaBhunu ayesebophe iNkosi. AmaZondi akhipha umhlambi wezinkomo awuhambisa emaBhunwini njengenhlawulo ukuze amaBhnu akhulule inkosi yawo. AmaBhunu ashaqa izinkomo angamkhulula uDlaba. Aqamba manga athi izinkomo ezazilethwe yisizwe ukuba kukhululwe uDlaba kwakungezawo. AmaBhunu ayenonya olukhulu kumaZulu. Icala elabekwa iNkosi uDlaba laba yisidididi ngoba babungekho ubufakazi bokuthi yona yayithathe izinkomo amaBhunu ayethi ngezawo. Yayingekho ngisho eNgome ngenkathi amaBhunu ethumela impimpi yawo egcina ehlasele isizwe sakwaZondi.

– Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

Show More

Related Articles

Close