EzanamuhlaUBukhosi BoHlanga

Ukwembulwa kweTshe leLembe ngowe-1954

nguSOLWAZI UJABULANI MAPHALALA

ITSHE edlinzeni leNgonyama uShaka lakhiwa ngesikhathi seSILO uMaphumzana kaDinuzulu owakhothama ngowe-1933. Lo msebenzi wenziwa iNgonyama uMaphumzana ibambisene namakholwa (exempted natives) ayeqale ukuzibandakanya neNdlunkulu ngowe-1903 ngaphansi kweNhlangano eyayiholwa nguJohn Langalibalele Dube eyayaziwa ngokuthi iNatal Native Congress eyayikade isungulwe ngoNhlangulana ngowe-1900. Ngaleso sikhathi yayimele amaZemtiti kushaywa isiNgisi esiphambili futhi ibalwela ngempela abantu bakwaZulu engcindezelweni ababebhekene nayo. UHulumeni wamaNgisi aseNatal wathi wawatshela ezikabhoqo amaZemtiti ukuthi wona ngeke uwalalele ngoba ayengakhulumeli izigidi zabantu bakwaZulu ezazihlala ezindaweni zaMakhosi. Ngakhoke uJohn Langalibalele Dube nesigungu seNatal Native Congress baphoqeka ukuyozethula eNgonyameni uDinuzulu oSuthu bagcina bengenile ezindaweni zaMakhosi. AmaNgisi ehluleka ukuthi ayezobagwema kanjani.

Kusukela ngowe-1903 amakholwa ayeyizifundiswa abambisana ngokugcwele neNgonyama uDinuzulu kwaze kwathi noma sekusungulwa iSouth African Native National Congress mhla ziyisi-8 kuMasingana ePitoli ngowe-1912, iNgonyama uDinuzulu yaqokwa njengoMengameli Wokuhlonishwa waleyo nhlangano (Honorary President). Uma iNgonyama isidunguzela uKhongolose waqoqa izimali ezweni ukuthi iyokwelashwa eCarlsbad eGermany. Abelungu baseNatali bashaya phansi ngonyawo bamnqabela uMengameli uJohn Dube noMankulumane Ndwandwe ukuthi baqoqe imali kumaZulu bathi iNgonyama uDinuzulu yabe isidingisiwe ingasahlanganise lutho nezwe lakwaZulu. Ngakhoke iNgonyama yagcina ikhotheme mhla zili-18 kuMfumfu ngowe-1913 kuleso simo sengcindezelo yabelungu baseNatali.

AmaZemtiti awalilahlanga ithemba alwela ukuthi abonisana neSILO uMaphumzana lakhiwe liphele iTshe leSikhumbuzo edlinzeni leNgonyama uShaka. Lokho kwenzeka noma iNgonyama uMaphumzana wayesekhotheme lembulwa ngowe-1954. Isimemezelo sokwembulwa kwalo senziwa ngu-Allison Wessels George ‘Mahlath’amnyama’ Champion owathi iTshe lalizovulwa ngowe-1953. Nguye futhi owayesungule inhlangano okwakuthiwa yi-Industrial Commercial Union (ICU). Isimemezelo sokwembulwa kwetshe wasikhipha eLangeni LaseNatali. Wabeka inkulumo eshubile ethi umphakathi kufanele wenze iminikele uma kuyovulwa iTshe futhi ukhumbule ukuthi iNgonyama uShaka noma yenza umsebenzi omkhulu kangaka yabulawa ngabakubo. Waqhubeka uChampion wathi abantu babengasabulalani ngokugwazwa njengoba kwenzeka eNgonyameni uShaka kodwa sebebulalana ngamazwi okudicilelana phansi.

UChampion wabala aMakhosi okudingeka abekhona nezizwe zawo: uBhekayiphi ePiet Retief, uMadoda Mthembu eMpangeni, uSomshoko Mathaba, uSalabewona Ntshangase eMagudu, uMntwana uBhekeshowe Zulu, uSiphoso Mpungose eShowe, uDingizwe Lushaba ePort Shepstone namanye amaningi okwakudingeke eze nezipheko. Waqhubeka wathi kwakuzofanele kubenabefundisi bezenkolo abafana no-Alpheus Hamilton Zulu, uMfundisi uXaba nabanye.

UHulumeni wamaBhunu wathukuthela wagana unwabu uthi uChampion uwathathe kanjani amandla eNgonyama uBhekuzulu eyayibekwe ngowe-1948 ngoba bekufanele kube yiyona ememezela ukwembulwa kweTshe leNgonyama uShaka kwaDukuza. UChampion wayengeke enze isimemezelo esinjalo engazange abonisane neNdlunkulu kodwa amaBhunu ayengafuni abantu bepolitiki basondele kakhulu koMkhulu. Ngakho-ke kwadingeka ukuthi kubekhona uguquko olwathi umgubho wokwembulwa kweTshe edlinzeni wawuzohlehliselwa unyaka ozayo ngowe-1954 ngoba kwakusazilelwe uMntwana uMshiyeni owayeshone ngowe-1953. Ngakhoke uMkhosi wagcina usumenyezelwa yiNgonyama uBhekuzulu ukuthi wawuzokuba ngowe-1954. Nempela zagcwala izinkumbi zamaZulu nezulu lashaya imvula enkulu.

Kwaqhutshekwa kuhlanganelwa edlinzeni kuhutshwa amahubo amadala ayehutshwa ngezikhathi zeziNgonyama esezakhothama kwagcina ingasekho indawo edlinzeni ngenxa yobuningi bamaZulu. Kwadingeka kuyiwe enkundleni khona KwaDukuza kuhlanganelwe khona. Kugcine sekukhuluma namaqembu ezombusazwe. Mayelana namahubo abantu abaningi bagcine sebehluleka ukusho izinhlamvu zamahubo. Lokhu kwakhomba isidingo sokuwabhala phansi amahubo ukuze njengasemasontweni abantu bahube into abayizwayo Lokhu akukenzeki. Ekuqaleni amabutho ayengena enkundleni eholwa ngaMakhosi ezizwe zawo kuhlonipheka. Kugcine kungasacaci ukuthi angena nje aholwa ngobani kwaba umqansa ukulawuleka kwawo kodwa okuphuthumayo ukuthi amahubo abhalwe phansi ukuze izicukuthwane ezihambele uMkhosi ezihlezi etendeni zikwazi ukuwahuba njengasemabandleni.

Umgubho weLembe uyinto okudingeka uZulu azigqaje ngayo ngoba iLembe laziwa umhlaba wonke ngamagalelo elawenza futhi lalingumhwebi ovelele kodwa labavumela nabelungu ukuthi bahwebe ngamazinyo endlovu. Yibona emveni kwesikhathi abatshengisa ubunyoka babo ngezinhloso zemizamo yokuqumba phansi eleNdlovukazi uMthaniya. Nokho bahlangana nezimbila zithutha eSandlwana mhla zingama-22 kuMasingana ngowe-1879.

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close