Umkhandlu

UMasipala ukhomba iso loMnyango olivikelayo

nguCEBO BUTHELEZI

USUNGENISE kuwona wonke amadolobha amakhulu ezweni umkhankaso wokudla ngo “dli” amabhilidi amadala angasanakiwe aphendulwe imihhume yabaphangi, izidleke zabaqwayizi kanti kwamanye kungenisa imindeni esuke ikhala ngokuntula indawo. Lo mkhuba uqale enkabeni yeGoli emabhilidini aseHillbrow njengoba usunabele naseThekwini.

Sekukhona izingxenye zeTheku eseziphenduke u-alubhadwa ngezikhathi ezithile ngenxa yezinswelaboya ezihlala kwamanye alawa mabhilidi ezibamba abantu inkunzi emini kwabha. Amanye ala mabhilidi asemgwaqeni uRussel nasePhoyinti.

Ukungcola nemikhuba eyenzeka kulezi zindawo yenziwa udede imini nobusuku. Imizamo kaMasipala weTheku yokukhipha abantu kulezi zindawo ihlulekile, kugcina sekuwumphakathi okumele uzigweme ukuze ungabeki impilo yawo engcupheni.

Amabhilidi okuyiwo ayizidleke zobugebengu awekho esimweni sokuhlala abantu.

Kula mabhilidi kuhlala lonke uhlobo lomuntu okungabakuleli nabokufika, kanti amanye asondelene nezindawo ezihlala abafundi bezikhungo zemfundo ephakeme eThekwini. Ukungcola nobugebengu obusuka kula mabhilidi bugcina sebukapakele nasenkabeni yedolobha njengoba sezandile nezigameko zokubanjwa kwenkunzi.

Okhulumela uMasipala weTheku uNks uTozi Mthethwa uthe udaba lwezakhiwo namabhilidi angekho emthethweni lusingethwe ngaphansi kwemithetho yokulawula uMasipala. “Kunethimba elihlanganisa izinhlaka ezehlukene kuMasipala okubalwa amaphoyisa kaMasipala, abakwagesi, abezamanzi, izicishamlilo nabezamabhizinisi. Leli thimba lisebenzisana noMnyango Wezasekhaya Namaphoyisa umsebenzi walo ukucubungula ulwazi ngala mabhilidi, okuyinto eqalwe eminyakeni emithathu edlule kuqoqwa ulwazi ngobunikazi bawo.” Uthe ngaphambi kokuthatha izinyathelo zomthetho kumele bathole lonke ulwazi ngawo.

UNks uMthethwa uthe akubona bonke abanikazi balawa mabhilidi abaziwayo, abanye babo abasahlali kuleli lizwe, abanye sebashona. Uthe amanye amabhodi ayephethe amanye ala mabhilidi asahlakazeka futhi abanye babo kuyenzeka ukuthi basuke bengasenandaba nawo bese esala kanjalo.

“UMkhandlu awunawo amandla okuthatha izinqumo ngebhilidi ngaphandle kokuthola abanikazi balo. Kumele kube nencwadi esuke ivela kumnikazi walo eqhamuka enkantolo ngaphambi kokuthi kuthathwe isinqumo ngalo.” Uthe naphezu kwalokho uMasipala uyazama ukuthungatha umnikazi webhilidi lelo.

Uthe sebekwazile ukulandela umkhondo ngamabhilidi aseThekwini  abathole ukuthi kushushumbiswa izidakamizwa kuwona, umbiko bawudlulisela emaphoyiseni.

Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uMajor uThulani Zwane uthe uMasipala yiwona okumele uhambe phambili ekutholeni abanikazi bamabhilidi esephenduke indawo yemigulukudu.

Uthe amaphoyisa awanawo amandla okuvala ibhilidi, owawo umsebenzi ukuthi angene kulelo bhilidi athungathe izigebengu.

Uqhube wathi amaphoyisa ake  agasela  kwelinye lamabhilidi eSouth Beach ehambisana nobenguNgqongqoshe WamaPhoyisa uMnu uFikile Mbalula nokuyilapho kwagqugquzelwa uMasipala ukuba uthungathe abanikazi bamabhilidi.

  • buthelezic@ingabadimedia.com
Show More

Related Articles

Close