Umlando Wethu

UMbango wobukhosi ngemuva kukaMsushwana eMdletsheni

Ngemuva kweminyaka emithathu kubulewe uMsushwana Mdletshe kwadingeka ukuthi abekwe owayezokuba yinkosi yaseMdletsheni. NguWombe, umfowabo kaMsushwana, owayeqokwe yisizwe ukuba abe yibambabukhosi eminyakeni emithathu kubulewe uMsushwana.

UMbango wobukhosi ngemuva kukaMsushwana eMdletsheni
Inkosi yaseMdletsheni, uBonga Mdletshe

Ngakho-ke mhla ziyisi-99 kuNhlolanja 1892 iMantshi u-JY Gibson yamema bonke ababethinteka eMdletsheni mayelana nowayezokuba yinkosi yabo. Umhlangano wamenyelwa enkantolo yakwaNongoma ngoba isifundankantolo sakwaHlabisa sasingakabi bikho. Size saqalwa ngowe 1894.

Emhlanganweni kwakukhona wonke amadodana kaMfusi kaManyala ayisishiyagalombili. La madodana kaMfusi kwakungoWombe (ibamba bukhosi), Nkowana owayehola isizwe saseMdletsheni eMtheku, Mpunzwana, Mabilwana, Mbabala, Nhlabathi, Sikhaba noMpaphe. Ukuthi ngubani owayezokuba yinkosi yaseMdletsheni kwakuzogxila ekutheni wayezalwa iyiphi inkosikazi kaMsushwana emakhosikazini akhe angama-32.

UMsushwana wabulawa eganwe ngamakhosikazi angama-32. Noma ayengesiyo ingxenye yomhlangano kodwa owayezokuba yinkosi kwakubalulekile ukuthi kuzwakale ukuthi unina kwakungubani. Uma kudingidwa esithenjini ukuthi ngubani okufanele abe yindlalifa ukuze azothatha isikhundla sobukhosi kuqikelelwa izinto eziningi.

Okokuqala inkosikazi ezalwa ebukhosini bakwaZulu noma ngabe ingeyesingaki emakhosikazini endoda kuba yiyona okudingeke izale indlalifa ngoba inegazi laseNdlunkulu yosebukhosini bakwaZulu. Amanye amakhosikazi nawo kuqikelelwa amazinga oyise. Izwi leNgonyama nalo laliba neqhaza elikhulu ekuxazululeni ukuthi ngubani ofanele athathe isikhundla sobukhosi. Kodwa iNgonyama uDinuzulu yabe isekudingisweni eSt Helena (1888-1898) ngenkathi kuxazululwa udaba IwaseMdletsheni.

UNkomozondini noNtaminemidwa bayabangaAmadodana amabili kaMsushwana ayebanga isikhundla sobukhosi ngoNkomozondini, owayezalwa okaDilikana Mbatha. UDilikana Mbatha wayeganwe uSikhakha kaSenzangakhona. Wasala eSigodlweni sasoNdini mhla uZibhebhu ehlasela izikhulu ngoNtulikazi 1883. UNtaminemidwa wayezalwa okaMpunzi Zungu owayeyisihlobo saseNdlunkulu kwazise iSilo uCetshwayo sasizalwa okaMbondi Zungu. Wayephinde abe yinduna yaseSigodlweni seSilo uCetshwayo saseKubhazeni.

Isizwe saseMdletsheni sehlukana kabili kuyo yonke imikhakha kusukela emadodaneni kaMfusi, nezinduna. Ayemane amadodana kaMfusi ayesekela uNtaminemidwa: uMbabala, Nhlabathi, Msikaba noMpepha. Nalawo ayesekela uNkomozondini nawo ayemane: uWombe, Nkowana, Mabilwana noMpunzwana. Izinduna eziyisishiyagalombili zikaMsushwana zazesekela uNtaminemidwa Izinduna ezazeseka uNkomozondini nazo zaziyisishiyagalombili: Zonke izinduna ezazingaphansi kukaNkowana eMtheku kanye naye uNkowana, zazesekela ukuthi kube nguNkomozondini okufanele abe yiNkosi yesizwe sakwaMdletshe. Lezi zinduna zazinga-25.

Ukwethulwa kodaba eMantshiniUdaba lwethulwa phambi kwemantshi u-JY Gibson zinhlangothi zombili mhla ziyisi-9 kuNhlolanja 1892. Udaba lwathatha izinsuku ezimbili lulalelwe. Isandulelo sencazelo sabekwa nguMshuku owayeseka uNtaminemidwa.Kwabe sekukhuluma uWombe owayekade elibamba bukhosi esekela ukuthi uNkomozondini abe yinkosi esikhundleni sikaMsushwana. Ubufakazi obethulwa uWombe bashayisana kakhulu ngobethulwa nguMbabala kaMfusi owayeseka uNtaminemidwa. Wakuphika ukuthi okaNoshwila wayeyiNdlunkulu kaMsushwana. NgokukaMbabala indlalifa kaMsushwana kwakunguNtaminemidwa ozalwa okaMpunzi owayeyinkosikazi yaseNhlangano.

Lo muzi wakhelwa uNtaminemidwa qobo wanikwa uGxabo olanywa nguWombe ukuba abe yinduna yawo. Kwaba ngegunya likaMfusi ukuba kwakhiwe umuzi waseNhlangano. Wagcizelela ukuba lo muzi wakhelwe uNtaminemidwa okuligama amnika lona. Igama ayelethwe nguyise uMsushwana kwakunguBuyendleleni.

Mayelana nezithunywa zeSilo uDinuzulu ezazicela ukuthi indlalifa kaMsushwana izohlala oSuthu, uMbabala waphendula ngokuthi yena wabe eneSilo uDinuzulu ngenkathi sithuma uMuzi. Wayesekhona oSuthu noma uMuzi esebuya kuMsushwana eMdletsheni. NgokukaMbabala impendulo kaMsushwana eSilweni uDinuzulu yathi indlalifa yakhe yayikuso iSilo uDinuzulu oSuthu esho uNtaminemidwa ngaleso sikhathi owayesoSuthu.

UNtaminemidwa wayeyiMbokodwebomvu okwakulibutho laso iSilo uDinuzulu. Ngakho-ke uNtaminemidwa wayeyintanga kaDinuzulu.Ngemuva kokuzalwa kukaNtaminemidwa indodakazi kaMaphitha yazogana uMsushwana. UMfusi wethuka wathumela uMbabala eSilweni uMpande eyobuza ukuthi ngabe ukuzogana kwendodakazi kaMaphitha kusho ukuthi yiyona yini eyayizozala indlalifa kaMsushwana ngoba uMaphitha engowaseBukhosini baseNdlunkulu yakwaZulu?

ISilo uMpande saphendula sathi indodakazi kaMaphitha ayigananga uMsushwana ngegunya layo. ISilo uMpande sayala uMbabala ukuthi ayothola imininingwane kuMntwana uCetshwayo. UMntwana uCetshwayo waphendula wathi ukuzogana kwendodakazi kaMaphitha kwakungasho ukuzozala indlalifa kaMsushwana. Ngemuva kwalokho uMntwana uCetshwayo wenza isimemezelo sokuthi indlalifa kaMsushwana yabe seyaziwa kungasekho engaphinde ibe khona.

Ubufakazi bokuthi kwakunguNtaminemidwa okwakufanele abe yinkosi baqina ngamandla ngenkathi uMshana kaMhlawentengo echaza yonke imininingwane eyenziwa ngenkathi kungcwatshwa uMsushwana. Ngokwesiko lesiZulu kuba nemithi emhlophe okugezwa ngayo futhi idliwe nxa kushoniwe. Ngalolo suku imithi kaMsushwana yanikwa uNtaminemidwa, hhayi uNkomozondini. Lesi senzo sasifakazela ukuthi uNtaminemidwa nguyena indlalifa kaMsushwana. Okwesibili, ngokwejwayelekile umnumzane wayengathunwa nesicoco ekhanda.

OkaMpunzi ozala uNtaminemidwa njengeNdlunkulu kaMsushwana wasika isicoco ekhanda likaMsushwana bephelele bonke abafelokazi bakhe. Okwesithathu, ngenkathi sekuncindwa izindengelo zemithi njengesiko lesiZulu nxa kushoniwe, nguNtaminemidwa owancinda kuqala. Nakho lokho kwakusagcizelela ukuthi nguyena owayeyindlalifa kaMsushwana.

Namakhosikazi kaMsushwana ayevumelana nonina kaWombe owayethi nguNtaminemidwa owayeyindlalifa kaMsushwana. UNtaminemidwa uthatha isikhundla sobukhosiImantshi u-JY Gibson yahlaziya bonke ubufakazi obethulwa phambi kwayo yakhipha isinqumo sokuthi nguNtaminemidwa okwakufanele athathe isikhundla sobukhosi besizwe saseMdletsheni.

Wathatha isikhundla sobukhosi iSilo uDinuzulu ayeyintanga yaso sisekudingisweni e-St Helena kwazise saze sakhululwa ngoMasingana 1898. Ngemuva kweKhomishini kaSaunders yokuklanywa kwemingcele enyakatho yoThukela noMzinyathi (1902-1903) zonke izizwe zamakhosi zabe seziphoqwa ukuthi zithelele izindlu.

Indlu yayibiza ishumi losheleni nosheleni ababili nozuka (R1.25]. Ngakho-ke ngo-1903 izindlu ezazakhe abantu baseMdletsheni sezizonke zabe zingama-904. Imali eyaqoqwa yalinganiselwa emakhulwini ayisi-933 opondo. Ingxenye eyayikade iholwa nguNkowana kaMfusi izinze eMtheku yabe isingaphansi kukaNkamba esifundankantolo sasoBonjeni. Kodwa inkosi yabo bonke abaseMdletsheni kwakunguNtaminemidwa. Kuleyo ngxenye izindlu ezathelelwa intela zabe zingama-29.

Ngenkathi sekuzobanjwa iNgonyama uDinuzulu igqunywe ejele ngemuva kweMpi yeMali yamaKhanda ngo-1906, uKhenela Duncan Mackenzie wahambela esizweni sakwaMdletshe efuna ukuhambe ehosha umoya wokuthi lesi sizwe esasisondelene kangaka neNdlunkulu kaZulu kwakungenzeke yini sithathe izihlangu silwe nxa kuboshwa iNgonyama uDinuzulu. Wafika eMdletsheni wesabisa uWombe ethi wazi konke ngaye. Nokho isizwe asizange sithathe zikhali nxa kuboshwa iNgonyama mhla ziyisi-9 kuZibandlela 1907.

Mhla ziyi-16 kuNtulikazi 1924 u-CA Wheelwright owayengu-Chief Native Commissioner ehambele amakhosi akwaHlabisa, Inkosi uNtaminemidwa yaphakamisa ukuthi kulungiswe ukuqolwa kwezwe laseMdletsheni ngokugudluza umngcele uvune abelungu bamapulazi.Wase uguquliwe kowawudwetshe uCharles Saunders ngo-1897.

Wase udwetshwe wahamba phezulu emfuleni iNgweni waze wayofika eDukumbane. Kanti umngcele owawudwetshe nguCharles Saunders wawusuka ezibukweni elikhulu lezinqola eMzinene uqonde entatshaneni uMthekwini, kusuka lapho uye egqumeni uMthontengayo, ulokhu uqondile uze uyofika emfuleni uMduna.

Wagcizelela ukuthi uhulumeni kudingeka angawemukeli umngcele omusha kwazise abantu baseMdletsheni babethwele kanzima beswele indawo, kusha imifula uma lomisile, intela yokufuya izinja ezazibalulekile ukunqanda izinkawu nezingulube zentaba emasimini abo. Phezu kwalokho kwakudingeke bakhokhe intela yokudipha izinkomo zabo eyayiyimpoqo ngisho emakhaya eyehlala abantu asebegugile. UNtaminemidwa wakugxeka ukudipha Izinkomo ezazigula kanye nokubopha imisila yezinkomo ngeziqhano kuthiwa kuvinjwa i-East Coast Fever. Wagcizelela ukuthi uma umngcele uguqulwa uthathwe ngabelungu bamapulazi kuhle abantu baseMdletsheni bavunyelwe bakhe esiqiwini saseHluhluwe.lnkosi uNtaminemidwa yazala uMkhaliphi.

Yena uMkhaliphi wazala uMntwana uBonga Mdletshe oyena oyinkosi yesizwe saseMdletsheni okwamanje. UMntwana uBonga wathatha izintambo ngemuva kokushona kukaSipho (uHlwayi).

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukuthola lencwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

Close