Umkhandlu

UMkhandlu nezinhlelo zokukhumbula umuga wasOndini

nguLUVUYO THAHLA

 • IMeya yethembise ukuthi isikhumbuzo sokubhujiswa kwesigodlo ngamaNgisi sizoba khona minyaka yonke
 • USUKU lamhla zizine kuNtulikazi lusho okwehlukile ezizweni ezimbili ezinkulu emhlabeni. Ezweni laseMelika lolu suku lugujwa njengoSuku lweNkululelo. Lapha lesi sizwe sisuke sikhumbula isigameko sangonyaka we-1776 lapho amakoloni ali-13 athola inkululeko yawo ezweni lase-England nokwaholela ekubunjweni kwe-United State. Njalo ngonyaka uHulumeni nezakhamuzi zaseMelika ziyalubungaza lolu suku.

  KwaZulu nase-Afrika akulona usuku lokubhiyoza kepha ngelokukhumbula unya lwabacindezeli okwathi ngalolu suku ngowe-1879 benza umuga lapho babhubhisa khona iSigodlo, inhliziyo kaZulu. Emuva kweminyaka eli-138 lo muga wenzeka uMkhandlu uLundi ngomlomo weMeya uMnu uWilson Ntshangase uzibophezele ekwenzeni umcimbi wesikhumbuzo minyaka yonke njengesikhumbuzo hhayi kuphela sempi kepha nobuqhawe bukaZulu bokukwazi ukuba ezimisweni zasendulo ngaphansi kwemibuso yamakoloni noHulumeni wobandlululo. Ikhuluma emcimbini wesikhumbuzo mhla zizine kuNhlangulana obekukhona kuwo ISILO kanye noNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene, iMeya uNtshangase ithe ukugcina lo mlando kuwufanele lo Mkhandlu ngoba yiwo ongabavikeli bawo.

  “Indawo yasoLundi akuyona nje kuphela indawo lapho iZingonyama zalesi sizwe esihlonishwa umhlaba wonke ziphumule khona kepha, lena yindawo lapho iNgonyama uCetshwayo ophilayo, ISILO esiphambi kwethu sineSigodlo khona. Yindawo lapho uMsimude okungukhokho weSILO elele khona. Yindawo lapho iNgonyama uDinuzulu yahlala khona ezikhathini ezinzima ehlathini kwaCeza. Lena yindawo amaqhawe kaZulu aziveza khona ubuqhawe evikela uBukhosi. Le ndawo njengoba kwakunjalo endulo nanamuhla ezinhliziyweni zomuntu onguMzulu, Ulundi yinhlokodolobha kaZulu.” Kusho iMeya.

  Iqhube yathi: “UMkhandlu wasoLundi yikhaya likaNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene. Yilapho akha khona ingqalasizinda wasukela indawo eyabe ilihlathi wayenza esinye sezizinda zomnotho ezimqoka KwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika. Yize ngalolusuku sisuke sizokhumbula isehlo esaba sibi emlandweni wethu njengesizwe, uNkulunkulu emuhle kagcinanga lapho. Wawuqhuba umlando wethu kwaze kwafika lapho sibusiswa yiSILO esibusayo nasipha ubuhlakani bokuvusa imilando emidala ngenhloso yokusifundisa kanjalo nokuvukuza amathuba emisebenzi ngenxa yezokuvakasha. Wasigcina uNkulunkulu kwaze kwafika izikhathi zoMntwana wakwaPhindangene ongumholi ohlonishwa umhlaba wonke ngamagalelo akhe hhayi kuphela kwipolitiki kepha nakwintuthuko yezindawo zasemakhaya.”

  Yenaba ngalokho okuyisifiso soMkhandlu uLundi ngalomlando, iMeya ithe: “Kuyisifiso sethu SILO ukuthi njengoba wenza mhla uvuselela uMkhosi woMhlanga ngonyaka we- 1984, nakulonyaka lomsebenzi ube yisiqalo somsebenzi waminyaka yonke okhumbuza ngalomlando. Lokhu kuyoba yinto enhle ngoba kuhlale kusikhathaza ukuthi izwe elifana neMelika namuhla mhla zizine libungaza usuku lwenkululeko nokuyinto enkulu kwikhalenda lezwe labo bese kuthi ngosuku olufanayo thina esalahlekelwa cishe yikho konke bese kuthula nje. Ngalamagama SILO ngithi ingcabha kubukeka ikithi noMkhandlu omkhulu iZululand ukuba sihlangane noHulumeni wesifundazwe. Ekuhlanganeni kwethu siye kothathisela koMkhulu ngenhloso yokuqhamuka nohlelo oluqondile lokugubha lolusuku olumqoka kangaka,” kusho iMeya. NgokweMeya lomsebenzi ethe usesigabeni sesizwe usuzongena ezinhlelweni zomkhandlu ukuze nawo uhlinzekelwe.

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Close