Umlando Wethu

Umlando omfishane ngesizwe sakwaZuma

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

Mashilo, Mzamo, Nokhokhisa, Ndlelanga, Sibabili, Zuma (waphenduka isibongo kuze kube namuhla), Thaka, Mahlungu, Mdlovu (izizukulwane zakhe zise Eastern Cape), Maphumephethe, Dzana, Mageba, Bonako, Shisa, Matomela

 • Imvelaphi yabantu bakwaZuma
 • INKOSI uMafahleni kaLugaju kaMatomela Zuma owayeyinkosi yengxenye yesizwe sakwaZuma eMpendle ngeminyaka ye-1880 nowayenolwazi lomlando wakwaZuma, watshela uC. A. Wheelwright, uKhomishane oMkhulu weZindaba zaBantu eMgungundlovu mhla zi-19 kuNhlolanja 1919 ukuthi abantu bakwaZuma badabuka eLesotho.

  Lapha kukhulunywa ngeLesotho ingakaguqulwa imingcele yayo, isahamba ize imbandakanye iBloemfontein namaphethelo. Yayingakathathwa ngabelungu, nokuyinto eyenzeke ngowezi-1854 ngeBloemfontein Convention iqolwa ngamaBhunu neNgilandi.

  Lokhu kwaba nomphumela wesifundazwe samaBhunu esabizwa nge-Orange Free State Republic. UMfundisi A. T. Bryant encwadini yakhe ethi: History of the Zulu and the neighbouring Tribes, uyavumelana nokushiwo yiNkosi uMafahleni.

  Kule ncwadi uphinde athi isizwe sakwaZuma sasakhe endaweni ekhosele emfuleni iMpofana nalapho uThukela lufike lwenze khona ijika elikhulu. Kwakungesikhathi seNkosi uMsholozi kaMatomela. Isizwe sakwaNxamalala sasakhelene nesizwe sakwaZondi nesakwaDlamini.

  Kwenye incwadi yakhe ethi: Olden Times in Zululand & Natal, u-A. T. Bryant uthi abantu bakwaZuma badabuka kubaPedi nabaTlokwa kodwa akabuvezi ubufakazi balokho. Uthi beqa izintaba zoKhahlamba bafika endaweni eyayingaphansi kweNkosi uMnikathi wesizwe samaDeke. Lesi sizwe sagcina sigwinywe ngesakwaZuma ingxenyana yaso yazimbandakanya nabasemaKhabeleni. Isizwe sakwaZuma sazuza ulwazi oluningi lokulima ummbila emaDeke.

 • Ubaba kaGayeni kaMatomela, imbongi yesizwe sakwaZuma
 • Imbongi enkulu yesizwe sakwaZuma kwakungu Baba kaGayeni kaMatomela. Wayeneminyaka engama-70 ngonyaka we-1918.

  Wayemfushane, emncane ngomzimba. Ekhanda wayethunge isicoco, esekhehlile enentshebe emhlophe, kodwa yena emnyama ngebala.

  Ukuthunga isicoco kwakusho ukuhlonishwa kokugcina kumuntu wesilisa kwaZulu. Wayesithunga ekhanda aze ahambe emhlabeni. Uma eseshonile sasisikwa yinkosikazi yakhe engundlunkulu.

  Wayengathunwa naso. Amakhosi akwaZuma: uShisa, uMatomela, uSondaba, uLugaju, uMsholozi, uMnyakanya noNdukuyakhe kanye namaqhawe oMhlamunye kaMatomela noGayeni kaMatomela izibongo zabo baziqanjwa nguBaba kaGayeni imbongi.

  Nxa ebongela iNkosi uShisa kaBonako uthi ungu “Vezandaba.” Aphinde athi “unguMashiya kuliwa.”

 • INkosi uMatomela kaShisa Zuma
 • Eminye imizi yeNkosi uMatomela kwakukwaNtunja nakwaMathethane. Ezibongweni zikaMatomela imbongi yesizwe uBaba kaGayeni uyasiveza isithombe sobuhlobo neNdlunkulu yoBukhosi bakwaZulu ngokuveza amagama ezingonyama ezindala zakhona kwaZulu. Uma ethi iNkosi uMatomela ingu “Sala boJama onjengobhedu.” Aphinde asivezele elinye igama leNgonyama uMalandela lapho ethi: “uboya bezimvu zakwaMalandela.”

  Esinye sezizwe ezinkulu esasakhelene nesakwaNxamalala naso esinamaqhawe ngesaBambo, kwaMkhize. Lezi zizwe zazingamaqhawe zombili zihloniphana. Lokhu uBaba kaGayeni uyakuveza ezibongweni zikaMatomela nxa ethi iNkosi uMatomela ingu “Maxhaxhasa ongenyama yaBambo.” Kwakunzima ukuhlasela uMatomela ngoba wayeyi “ngwaq’ engamatshe.” Wayefana nenqaba okwakungelula ukungena kuyo.

  Ubuqhawe beNkosi uMatomeia uBaba kaGayeni uphinde abuveze lapho ethi iyi “nyath’ emnyama emagomajolo nosomlandu ohawu lidl’ abantu.” Wayengesabi ukuqala okwakhe angalandeli osekuqalwe ngabanye abantu.

  Ngakho-ke waze wabongwa ngokuthi uyi “sihlwathika esingahambi ngezindlela. Ngoba uma ehambe ngezindlela kuyobe konakele.”

  Noma wayezenzela okwakhe kodwa abantu bebemuzwa. “Udumaphansi bamuzwe ngezinyawo ngalokho.” Ngakho-ke uBaba kaGayeni iNkosi uMatomela uyibonga kanje:

  Ingwan’ emehlwan’ abomvana! YakwaMathathane. uSala boJama, onjengobhedu, Uboya bezimvu zakwaMalandela. Wafumanis’ ugoqodo lubethelwe! Enkundleni kaMafusi. Walubuka ngamehlo, Iwaseludabuka. uHlohlonde

 • Ubuqhawe bukaMhlamunye kaMatomela
 • Enye yamadodana kaMatomela eyagqama kakhulu ngobuqhawe bayo uMhlamunye. Wagqama empini isizwe sakwaZuma esayilwa nesizwe saseMakhabeleni esasakhelene naso. Kuleyo mpi uMhlamunye wagwaza amabutho amaningi aseMakhabeleni.

  Ngendlela ayephonseka ngayo esitheni waze wanikezwa izibongo ezithi: “ugijimisa okwefana eliphezulu.” Kuleyo mpi wahlabana ngokudla izinkomo zakwaMandiza. Ngalobo buqhawe bakhe uBaba kaGayeni wambonga kanje:

  Umlakalak’ ungafu! uGijimisa kwefan’ eliphezulu, Isigaqeni, Sagaqel’ izinkomo zakwaMandiza. uMlukumbela kaJiyane! uMbangi wezicwazi, Laph’ esafa khona.

 • Ukuqhathwa kukaMsholozi noZihlandlo
 • INkosi uMsholozi yayingesinye sezikhulu zeNgonyama uShaka elingana noZihlandlo kaGcwabe, Magaye kaDibandlela Cele, uNzwakele kaKhushwayo Dube, uMdlaka kaNcidi Ntshangase nabanye.

  Akuqondakali ukuthi imbangela yokuthi iNgonyama uShaka imqhathe noZihlandlo Mkhize kwaba yini. Nokho lokhu kwenzeka noma uZihlandlo noMsholozi babengaxabene futhi bengomakhelwane. Bobabili oMsholozi noZihlandlo babenamabutho anamandla futhi ayaziyo impi.

  INgonyama uShaka yakhipha izinduna zayo ezimbili, uNsizi Biyela noSikhunyana Nkwanyana ukuyoqapha ukuqhubeka kwempi phakathi kwezikhulu zayo. Impi kaMsholozi yadla umhlanganiso esigabeni sokuqala okwakuyisigaba lapho uMsholozi wayebhekene khona noZihlandlo.

  Esigabeni sesibili esasithathwa njengesigaba lapho uSambela kaGcwabe, induna enkulu kaZihlandlo wayebhekene khona noGayeni kaMatomela induna enkulu kaMsholozi isimo saguquka wehlulwa uGayeni.

 • Isiwombe sokuqala sempi
 • Impi kaZihlandlo, iSimahla, yawela naye uThukela lapho yayizobhekana khona   nekaMsholozi. Impi kaZihlandlo isiluwelile uThukela yasuka lapho yalala eNkilingini, enhla noThukela ezinkwazini zalo.

  Impi kaSambela uMngenela yona yayingekho kulesi siwombe sokuqala. Impi kaZihlandlo iSimahla yawela ngezibuko loThukela elingezansi ngalo lelo langa. Ngenkathi iwela izinhloli zempi kaMsholozi zayibona yase ilalelwa unyendle ezindaweni eziqhelelene ngebanga elingu-4.8km.

  Yaphikelela phambi impi kaZihlandlo ingazelele lutho. Kuthe isendleleni yavukelwa ngamabutho empi kaMsholozi yagwazwa ibhece. Ngenkathi kwenzeka lokhu amanye amabutho empi kaZihlandlo ayesasonge ngisho izihlangu zawo.

  Impi kaMsholozi yawela uThukela kuqala ingakaluweli ekaZihlandlo. Kuthe uma impi kaZihlandlo isiwela uThukela yabe isiyilalele unyendle lapho eyayizokwedlula khona. Yadla umhlanganiso kanjalo ekaMsholozi kaMatomela.

  Emabuthweni kaZihlandlo asala enkundleni kwaba uNomagaga kaViliza Gcwensa induna enkulu yempi kaZihlandlo. Impi kaMsholozi yaze yathatha ngisho isihlangu sakhe yahamba naso. Imbongi yesizwe sakwaZuma uBaba kaGayeni iyambala uNomagaga kaViliza Gcwensa ezibongweni zikaMsholozi. Lokhu kunqoba esiwombeni sokuqala sempi kwathathwa njengokwehlulwa kukaZihlandlo nguMsholozi.

  – Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918

  Tags
  Show More

  Related Articles

  Close