Umlando Wethu

Umlando omfishane wesizwe sakwaNtuli

UMA sikhuluma ngabantu bakwaNtuli sikhuluma ngabantu bakwaMbhele. Babesolwa ngokuba ngamazimuzimu ngaseMnambithi ngasentabeni yaseLenge nalapho sekuthiwa kuseBiggarsberg kuze kuyofika oThukela.

2
UMangati kaGodide kaNdlela kaSompisi Ntuli

AbakwaMbhele

Indawo yabakwaMbhele yayehlukene izingxenye eziningi ibuswa ngamakhosi amaningi: abakwaNtshangase ngasemfuleni uMnambithi ababengaphansi kukaQunta. Wayeyindlalifa kaMahlaphahlapha inkosi yaseMabheleni. Enye ingxenye yayingaphansi kukaShabane iholwa nguHlathi. Abanye babengaphansi kukaMdingi inkosi yakwaMemela oGambu, bakhe ngasemfuleni iNdaka. Ingxenye enkulu yabakwaMbhele okwakuyindlunkulu kaMahlaphahlapha yayakhe phakathi kwentaba iLenge noMzinyathi. KwakunoMaliwa noJojo nabo abenza isizwe esikhulu sakwaMbhele.

Ukuhlakazeka kwabaseMabheleni

Ukuhlakazeka ngaseMnambithi kwadalwa yizinxushunxushu zokunqotshwa kukaZwide nguShaka. Esenqotshiwe uZwide wabaleka wedlula eNtabankulu eduze kwaseVryheid. Kulapho isizwe sikaMatiwane kaMasumpa Hlongwane sasakhe khona. Ngenxa yalokho uMatiwane wabaleka wayovimba abasemaHlutshini, oHadebe, ukuthi bangabaleki babheke eningizimu eyayingasemfuleni uMzinyathi. Waqhubeka uMatiwane wahlasela abasemaBheleni ngaphansi kukaHlathi noQunta. AmaBhele amaningi abulawa kulokho kuhlaselwa. Ingxenye eyasala yileyo eyayakhe enhla noThukela noKhahlamba. Baningi nanamuhla lokhu abaseMabheleni abakhe eMangwaneni naseMazizini.

Ukuphikelela emaMpondweni

Indalifa kaQunta ekhohlo nguNdomba oyingxenye yabaseMabheleni abakhe eMtshezi. Enye ingxenye yabakwaMbhele ngaphansi kukaDomba wazala uNoxhaka owayezalwe cishe ngowe-1853. Wayebekwe waba yiNkosi mhla zi-5 kuNcwaba 1903. Wayehlala esifundeni saKwaNobamba esasiseMtshezi ehola lesi sizwe samaBhele.

UNoxhaka wayakhe imizi emithathu kwaNobamba. Imizi emibili inezindlu ezimbili bese kuthi owodwa unendlu eyodwa enamagumbi amabili. Zizonke izindlu zinhlanu inkosi eyayizithelela opondo ababili ngonyaka, kwazise yayakhe endaweni okuthiwa ihlelelwe idolobha iWeenen.

Ukhokho wesizwe sakwaMbhele wayezala izizwe eziningi: esakwaNtuli, esakwaMemela, esakwaDlambula, esakwaNsundwane, esakwaMjwaha, esakwaMbhense nesakwaMaloza.

Umsuka wesizwe wona awuzange uguquke kwazise wawulokhu uzibize ngoMbhele inhloko yaso kunguMbomvu kaMabandla kaQunta kaMaphahlaphahla owayesezinze eMpumalanga Kapa.

Ingxenye kaMncindo kaShoba izinze esifundeni iRichmond eduze kwaseMkhomazi kuthi leyo engaphansi kukaMahlungwana kaShoba yakhe ezansi nomfula uMpambanyoni ngokuyela ngasolwandle.

Wonke amalungu omfelandawonye aphikelela eningizimu alibangisa ngaseMampondweni. Ashiya kwaMachibise lapho sekusePietermaritzburg khona. Kwathi uma kufikwa ngaseMampondweni e-Eastern Cape Colony, amaBhele ahlangana noQunta noHlathi bazimbandakanya namaMfengu.

Kunesizwe samaBhele e-Eastern Cape esiyindlunkulu kaMbomvu kaMahandla kaQunta kaMahlaphahlapha Mbhele.

AbakwaNtuli

Abantu bakwaNtuli bayizigaba ezintathu, ezimbili zazo zakhe eNkandla. Isigaba sesithathu sisesifundeni sakwaMaphumulo okuyindlu kaGobizembe kaMkhonto kaNtwananhle ongomunye owayibamba ishisa empini yaMakhanda. Isigaba sokuqala esiseNkandla ngesendlu kaMpumela kaNdlela kaSompisi kaKuguqa kaMsalela kaNomashingila. Wathatha ubukhosi emuveni kokubulawa kukaGodide oNdini mhla zingama-21 kuNtulikazi 1883. Isidumbu sakhe sadliwa ngamanqe ngoba uZibhebhu owayebabulele wayenkanise khona oNdini.

Ikhohlo uMfungelwa kaMavumengwana kaZinti kaNdlela kaSompisi naye uxhumene nayo le ndlu. Isigaba sesithathu ngesikaMbuzo kaMngeni kaMnyelwa kaMahawule kaMlomo. Zonke lezi zingxenye zihlangana esendeni likaNtuli. Ngonyaka wezi-2010 zibuswa yila makhosi: uGodide weNdlunkulu kaNdlela kaSompisi, uBhashangane wendlu kaMbuzo kaMngeni noSithembiso eShowe wendlu kaMavumengwana kaZinti.

UMahlaphahlapha esaphila wadudulela abantu bakhe ngaphesheya koMzinyathi lapho amaZulu ayesezinze khona ngendlela yokuziphilisa ehlelekile ngesikhathi seNgonyama uNdaba. Ngenkathi kubusa iSilo uJama abakwaNtuli base bekwaZulu. Kulapho izizukulwane zabakwaNtuli zafike zakhonza khona. Ngakho-ke uNtuli yisithakazelo.

KwaZulu uMsalela kaKuguqa kaNomashingila kaNtuli kaMbhele wagqama ngobuqhawe bakhe.

Inkosana kaMsalela kaKuguqa nguNkobe igama lakwabo kwakunguSompisi. Ukuthi aziwe ngoNkobe yingoba wayegaya izinkobe zeNgonyama uJama. Ngaphandle kokugaya izinkobe zeNgonyama uJama uSompisi wayeliqhawe kwaZulu.

Enye yamadodana kaNkobe kwakunguNtintinti. Wayeyinduna yebutho likaShaka iSiphezi. Wayeliqhawe.

Indlalifa kaNkobe nguNdlela. Wayeyintanga yendlalifa yeSilo uJama uSenzangakhona. Bobabili ibutho labo kwakuyiNtontela. Wayemude uNdlela enesifuba esikhulu ekhanya ngebala. Abafazi bakhe ababili uNompiva ozala uMavumengwana wendIu yasekhohlo, noSogidi ozala uMpumela wendlunkulu babekade beyizingodosi zikaMondisa Mthethwa umfowabo kaDingiswayo owathatha isikhundla sobukhosi ngemuva kokubulawa kukaDingiswayo. Ngenxa yokukhala komndeni wakwaMthethwa kuShaka, wahlaselwa wabulawa yimpi kaShaka. lzingodosi zakhe zanikezwa iqhawe uNdlela ukuba zibe ngabafazi bakhe.

UNdlela uqale ukugqama kakhulu ngempi yasokhalweni lwakwaNomvemve. Kwathi ingakalwi leyo mpi phakathi kukaZwide noShaka, kwaxoxwa impi kwaBulawayo, esigodlweni sikaShaka eNdlayangubo. UNdlela noHlathi Ntshangase bathi bayoyigwaza impi kaZwide bayinqobe bangabuyi inganqotshiwe. Impi yabambanela phakathi ezibukweni amanzi agcina egcwele igazi kubangwa izibuko. NguNdlela owawela izibuko kuqala. Wazithola kanjalo izibongo zakhe ezithi: “UMweli; uwele yonk’ iNtontela.”

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu 1. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

2 thoughts on “Umlando omfishane wesizwe sakwaNtuli”

  1. Mhlonishwa” ngibonga angiqedi bafwethu ngolwazi lwenu olunzulu ngomlando kanye nezithakazelo zakwaMbhele ngithi ukwanda kwaliwa uMthakathi.

Close