Umlando Wethu

Umlando wakwaMabaso

Lennox
UMnu Lennox Mabaso

Mabaso!

Nyathi!

Mangethe!

Mncakwana!

Mgodini! 

Umuntu esizwa ngaye uma sikhuluma ngesizwe sakwaMabaso nguye uMabaso. Wayeyindlalifa yasendlunkulu kanti uKhumalo yena wayeyindlalifa yaseKhohlo. Nampa abavela esendeni likaKhumalo endlunkulu: Mandlalela kaMazungeni kaMthezuka kaNkonyeni kaMagugu kaGasa kaZikode kaMkhatshwa kaKhumalo. Kwenye indlu uGasa wazala uDonda owazala uMaqandela yena owazala uMmbiyane. Kwenye wazala uSiwele owazala uMlotsha. Kanti ekhohlo uZikode wazala uMashobana owazala uMzilikazi yena owazala uMangwana, Nkulumana noNombengula. Waphinda uZikode wazala uMagawozi ozala uBheje owazala uMqedi.

Ngaleso sikhathi abakwaMabaso babakhe ngasentabeni yaseNquthu kwehle njalo kubheke ngakwaNondweni lapho kwakwakhe khona isizwe sabaThembu bakaNgoza kaMkhubukeli khona. Ngakho-ke uMabaso wayeyinkosi encane uma eqhathaniswa nesizwe sabaThembu bakaNgoza ababembandakanya abakwaSithole nabasemaMbatheni. UMabaso wazala indlalifa yakhe uNyathi owayezalwa ukaLudwaba wakwaMajozi. Indlalifa kaNyathi nguMngethe owazala uMncakwana owazala uMgodini owayesaphila ngonyaka okwagwetshwa ngawo iNgonyama uDinuzulu ngecala lokuvukela umbuso eGreytown ngowe 1909. Amanye amadodana kaMangethe ngoMthiyane owazala uLanga.

ULanga yena wazala uNdabankulu owahamba noNgoza kaMkhubukeli ngenkathi ebalekela iNgonyama uShaka ethutha ngaseNkandla elibhekise emaMpondweni. Yena wazala uThulwana owazala uGqikazi noZibhebhu ekhohlo. Wagcina ebuyile eMampondweni uNdabankulu kodwa wafika emanxiweni aseQhudeni lapho kwakukade kubusa khona uNgoza, iNgonyama uShaka isibeke uJobe kaMaphitha kaMnyanda esikhundleni sobukhosi esabe sikade siphethwe wuNgoza. UJobe wayengeyona indlalifa yakwaSithole.

INkosi uJobe yamvumela uNdabankulu Mabaso ukwakha ngasentabeni yaseMhlumayo ngemuva kokuthi iNgonyama uDingane income ukuthi kuhle uJobe ayokwakha emsinga ngoba wayefuye izinkomo eziningi edinga indawo enkulu. Ngakho-ke uNdabankulu Mabaso wakha umuzi wakhe phakathi kweMpofana (Hhayi i-Mooi River) noMtshezi lapho iningi labantu bakwaMabaso litholakala khona kuze kube namuhla. Indawo yesizwe sakwaMabaso enkulu yaqolwa ngamaNgisi ngemuva kweKhomishana kaMbusi uWest i-Land Boundary Commission ngowezi 1846.

Leyo Khomishana yanquma ukuthi wonke amaZulu agudlulwe ezindaweni ezivundileyo nezazinamadlelo amahle ayokwakhiswa ezintabeni, emeveni, ematsheni nasemigubaneni. Lokhu kwakuhlelwa ngu Theophilus Shepstone owayenguNobhala weziNdaba zaBantu weKoloni yamaNgisi aseNatal. Indlalifa kaNdabankulu Mabaso nguThulwana owazala uGqikazi. Yena wayesaphila ngowezi 1922. UNdabankulu waphinde wazala uZibhebhu.

Ukuduma nokwesatshwa kukaMabaso

Ukuduma kukaMabaso isizwe sisakhe ngaseQhudeni kwabangelwa wulwazi lwakhe lwemithi. Abantu abaningi babemthatha njengenyanga kodwa abanye bemesaba njengomthakathi. Lokhu kwakubangelwa wukuthi uMabaso wayenomuthi okwakuthi uma ewugcobise eminweni yezandla, akhombe umuntu axabene naye ngomunwe, lowo muntu wayema khona lapho ehluleke ukuhamba afele khona lapho. Yingaleso sizathu uMabaso wagcina esesatshwa kakhulu endaweni ayakhe kuyo akhelene nabasemaMbatheni, bakwaMbeje nabakwaDumisa bonke abangabasemaMbatheni. Savela kanjalo isaga esithi umuntu ukhonjwe ngenjumbane.

Udadewabo kaMabaso ogane kwaMthembu akazali zingane zabafana

Inhlakanipho kaMabaso wayikhombisa ngesikhathi udadewabo owayegane kwaMthembu ezala izingane zamantombazane kwaze kwaba kabili kanti kwakufanele azale indlalifa yasebaThenjini. Wazala ingane yokuqala yaba yintombazane. Waphinda wazala eyesibili nayo kwaba yintombazane.

Kwathi uma ekhulelwa okwesithathu uMabaso waqhamuka necebo. Wayalela amakhosikazi akwaMabaso mhla udadewabo ebelethe okwesithathu ukuthi eze nezinyanda zotshani eziningi okwakuzobaselwa ngazo umlilo. Lokhu kwakwenziwa uma umuntu wesifazane ebelethe ngalezo zinsuku. Kwenye yezinyanda zotshani uMabaso wafaka ingane yomfana eyase izelwe inyanda yalethwa ngamakhosikazi ebusuku. UMabaso wamemezela emphakathini ukuthi udadewabo wayezele amawele.

Kwakuthi umuntu wesifazane obelethe ahlale endlini ehlukaniswe kabili ngesihonqo kuthi abangenayo endlini bangaze bambona ngoba engemuva kwesihonqo esemgoqweni. Nguye-ke owayebatshengisa ingane ngemuva kwesihonqo. UMabaso naye wafike wahlala ngemuva kwesihonqo lapho udadewabo ayebelethele khona. Kwaphiswa utshwala njengenjwayelo abantu betheleka bezobona amawele azelwe. Babefike baphuze utshwlala kuqala abesilisa kwazise babuphiswa. Kwafika uDumisa noMbeje baphuza utshwala bagcina bengene endlini ukuyobona amawele ayezelwe. UMbeje noShandu babezalwa nguNdaba wakwaMbatha.

Udadewabo kaMabaso wabavezela elokuqala iwele, kwathi lapho eveza elesibili okwakungelomfana kuyingane eyayilethwe ngenyanda yezinkuni yaba nkulu kakhulu kunewele layo “bavungama” bebona lokhu. Waqhamuka ngaleso sikhathi uMabaso ngemuva kwesihonqo wabasabisa ethi: “Niyangabaza Mbeje nawe Dumisa?” Bethuka kakhulu oMbeje noDumisa ukubona uMabaso kangangokuthi ababange besaphuza ngisho utshwala babaleka ngoba besaba ukukhonjwa ngomunwe bafele khona lapho.

Ngemuva kwalokho kuvungama kwabo abasemaMbatheni bebabaza ubukhulu bomfana okwakuthiwa uliwele nengane eyayibelethwe ngudadewabo kaMabaso, banikezwa igama lokuthi “bangamavungama” kususelwa ekungabazeni kwabo ukuthi izingane zikadadewabo kaMabaso zazingamawele. Kodwa-ke isu likaMabaso lokuthi udadewabo azale indlalifa yasebaThenjini lasebenza ngoba uMvelase owayevele enyandeni yotshani uyena owaba yindlalifa yasebaThenjini ngesikhathi sokubusa kweNgonyama uPhunga kaMageba wakwaZulu.

Isiphetho

Kuyisimanga ukuthi umsebenzi kaMabaso wokwenza udadewabo azale indlalifa mbumbulu ebaThenjini wachuma waze waveza amaqhawe amakhulu ebaThenjini nasemaMpondweni lapho ingxenye enkulu yesizwe sabaThembu isizinze khona. Singabala nezinye izikhulu zikahulumeni njengoNgqongqoshe uMphahlwa ongowesende likaMvelase ukhokho ewakhe owavela ngesu likaMabaso. Umbuzo omkhulu uthi ngabe leyo ngane eyafika ithwelwe ngenyanda yotshani ebusuku kwakungeyakwabani isibongo? Kubalulekile ukuthi abaThembu bazinikeze ithuba lokuhlaziya le ngxenye yomlando wabo.

Inzalo kaMvelase Mthembu

Esehola isizwe sasebaThenjini uMvelase wazala indlalifa yakhe uNdosi Mthembu, uNdosi wazala uGazi. Indlalifa kaGazi eyabusa ngesikhathi seSilo uJama nguMkhubukeli ozala uNgoza inkosana yakhe kanye namanye amadodana oDlaba, Khopho noMathele. Waqhubeka uGazi wazala oMshongwane, Sobona, Zikhayana, Mafongosi, Mbohlisa, Nkomo, Sokhawuka, Macala noNgqambuza kanye nabanye abaningi kakhulu.

Inzalo kaMkhubukeli kaGazi Mthembu

UMkhubukeli uzala uNgoza. Babebabili oNgoza. Kwakukhona uNgoza kaLudwaba Majozi owaba yinduna ka-Theophilus Shepstone kwase kuba khona uNgoza kaMkhubukeli owayeyiNkosi eNkandla ngasentabeni eQhudeni. Wazala uNhlakumuzi owasala empini yasoBhalule [Olifants River] ngonyaka we-1828. Waphinde wazala uNodada owalwa nabahlaseli bamaBhnu ka-Andries Pretorius eNcome mhla ziyi 16 kuZibandlela 1838. Amanye amadodana kaNgoza kaMkhubukeli ngoMphahlwa, uMalaza owasala eMampondweni ngemuva kokubulawa kukaNgoza ngaMampondo.

Enye indodana kaNgoza eyasala eMampondweni nguDlungwana. Labo abasala eMampondweni yibona abangabaThembu baseNtshonalanga nabaThembu bakwaDalindyebo eMpumalanga Koloni namhlanje.

Inzalo kaNodada kaNgoza Mthembu

UNodada wazala uMganu. UMganu wazala uMabizela. Nasiya isizwe eMsinga. Amanye amadodana kallodada ngoNgcondolwana noNkambula. Waqhubeka uNodada wazala uKamungana, uMvelase wesibili kungeyena owavela enyandeni yotshani, uThongwane noMagwagwendlovu. UMganu wazala uMgcusheni, uMalangeni noMbhalo. Amanye amadodana kallodada ngoNgqambuzana owayengumnawa kaMabizela kanye noDiki owayengumfowabo kaNgqambuzana.

Ulwazi olufingqiwe ngosibhalela umlando wezibongo:

USolwazi Maphalala wazalelwa eMangwaneni lapho ukhokho wakhe uMlotha kaNungwana kaKhoza wayeyinduna yeNkosi uZikhali kaMatiwane Hlongwane. Ngemuva kokuqeda ibanga leshumi oHlange High School ngaseNanda ngowe 1970, waphikelela eNyuvesi yakwaZulu, oNgoye lapho azuza khona lezi ziqu ezilandelayo zemfundo ephakeme: B.A., B.A Hons (izifundo ezimbili waziphumelela ngamalengiso), M.A. wacubungula ngokumbandakanya kwamabutho kaZulu eMpini yamaNgisi namaBhunu (1899-1902) ngowe 1979. Wenza iziqu zobudokotela kwezomlando eNyuvesi lapho acubungula khona ngenqubomgomo yohulumeni bamaBhunu aseNtilasifali neKoloni yaseNatali eyayibhekiswe eNgonyameni uDinuzulu (1897-1913).

Washicilela imibhalo eminingi emayelana nomlando wamaZulu eyashicilelwa kumaJournals afanana noHistoria (1977-1981), phesheya kwezilwandle embhalweni othi: The Zulus and the Boer War (1899-1902), kwi-History Today, January 2000. Washicilela neminye imibhalo kwiPublication Series of the University of Zululand. Ngowe 2002 washicilela ibhuku elithi: iNgonyama uZwelithini Mbongizozwa. Wabhalela amaphephandaba: UMlozi weZindaba; iSolezwe neLanga. Manje usewuKhomishana we Traditional Leadership Disputes and Claims (iKhomishana yemibango yobukhosi), amahhovisi ayo azinze eThekwini.

  • Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

2 thoughts on “Umlando wakwaMabaso”

  1. Siyabonga Qhawe lakithi ngomlando. Sicela ukuthi usiphe kancanyana umlando kaMgodini wakwaMabaso.

    1. We Njabula mfowethu ngisacela ukuxhumana nawe, ngoba nami ngiwudinga kakhulu umlando kaMgodini ngingomunye wozalo lwakhe.

Close