EzanamuhlaUmkhandlu

UMncwango nethuba eliyinqabakutholwa

nguCELANI SIKHAKHANE

 • IMeya yoMkhandlu ikwaNongoma ithi kukhulu okungenziwa ngabantu bendawo belekelelwa nguMasipala
 • Ukujutshwa kwakhe njengozomela iqembu lakhe Inkatha Freedom Party (IFP) kwesobuMeya eMkhandlwini wakwaNongoma kwethuse abaningi. Kulaba kukhona ababekubuka lokhu njengokwehliswa esikhundleni njengoba engomunye wabaholi abanamava kupolitiki yeSishayamthethwa. Nokho lokhu akubanga yinkinga kuMnu u-Albert Mncwango ongowokudabuka kwaNongoma. Ekhuluma noBUKHOSI, uMpangazitha uthe empeleni lokhu kuzokwenza akwazi ukuqhuba uhlelo alufunda eseyibhungu mhla engenwa ngumoya wombangazwe.

  “Akuyona imfihlo ukuthi enye yezinto eyangenza ngangena ngagxila kwezombangazwe ngeminyaka yama-70 kwaba yizimfunduso zomholi we-IFP uMntwana wakwaPhindangene owayegqugquzela imiphakathi yalabo ababecindezelwe ukuba phezu kosizi ababebhekene nalo kumele bangalahlekelwa wukuzethemba, bakwazi ukuzakha nokuzenzela. Lena kwabe kuyinkulumo emqoka kakhulu neyafika ngesikhathi esifanele.”

  Ngokusho kukaMncwango le nkulumo yabe yehlukile ngoba yabe ithi kubacindezelwa lokhu ababebhekene nakho kuzokwedlula ngakho kabazilungisele isikhathi esizayo nezwe elisha lapho kuyobe sekuyibo abasemandleni. “Kuyishwa ukuthi ipolitiki engcolile yadunga lo mqondo ngezimfudisoze. Ngiyakholwa ukuthi ukube yafafazwa kuwo wonke umuntu ngabe izwe lakithi likude. Thina esayizwa iqala kusiphatha kabi ukubona ukuthi ezinye zezinto esabe sexwayiswa ngazo seziyenzeka. Namuhla aboHlanga izibalo zikhomba ukuthi bayaqhubeka nokushona phansi ngokwezinga lempilo futhi okunye okuvelayo wukuthi isimo sendlala nobubha sidlange kakhulu ezindaweni zasemakhaya. Buka nje ucwaningo lwakamuva lweStats SA lufakazela lokho.

  “Imfundiso yokuzakha nokuzenzela yayisilolonga ngokomqondo ukuthi asingahlale sethembele komunye umuntu noma ngabe nguHulumeni kepha asizenzele ngokubambisana nayinoma ngubani ozwelana nesimo sethu. Esimweni lapho kunoHulumeni ukuzakha nokuzenzela kusho ukuthi uHulumeni kasifice sesiqalile ukwenza lokho okusemandleni ethu,” kuchaza uMncwango. Esebhekisa eMkhandlwini wakwaNongoma uthe, “Ngizalelwe ngakhulela lapha kwaNongoma. Engikuqaphelayo wukuthi abantu bakule ndawo yize kukhona lapho ukwenza kwabo kuveza ukuthi bahambisana nezinguquko ezikhona emhlabeni kepha kukhona okuyibo okungaguqukile. Okunye kwalokho wukukholelwa ekuzenzeleni izinto. Iningi eseliyizinhloko zemizi manje lancinda kulo udengezi nathi esancinda kulo, luyazi ngale mfundiso engikhuluma ngayo yokuzakha nokuzenzela. Lokhu kwenza ngibone umsebenzi wami uzoba lula.

  “Ngiyakwemukela ukuthi uNongoma unezidingo eziningi. Kusuka engqalasizindeni kuya emathubeni emisebenzi ikakhulukazi entsheni. Iqiniso lithi ezinye zalezi zinkinga zisazothatha iminyaka ukuba zixazululeke ngenxa phakathi kokunye ukwehla komnotho wezwe jikelele nokunomthelela omkhulu komasipala nasemiphakathini. Nokho imfudiso yokuzakha nokuzenzela ithi esimweni esinjalo, njengoba kwakunjalo nangezikhathi zobandlululo kumele isimo esibhekene naso singasinqobi njengabantu. Kumele kube yithi esiqhamuka namaqhinga kanjalo nezindlela zokuzitakula,” kusho uMncwango obebonakala nasebusweni ukuthi le nkulumo uyizwa ngaphakathi.

  Uqhubeke wathi kulesi sikhashana efikile usebe nemihlangano eminingana phakathi kokunye ezicija ngolwazi olwanele ngalokho obekwenzeka nathe kube yisisekelelo esimqoka. “Kuhle abantu bakuqonde ukuthi iqembu elibusayo lapha kwaNongoma linye. Kuyenzeka njengoba kwenzekile ukuthi lijube izithunywa ezehlukene. Zonke lezi zithunywa zisuke ziphathiswe umlayezo weqembu. UMfundisi uMataba njengathi sonke esingamalungu wabe ephathiswe yiqembu. Usenzile isisekelo salokho abe ethunywe khona yiqembu. Okwami wukuqhubeka lapho,” kusho uMpangazitha.

  Ube esenaba ngeminye yemihlangano abe nayo, “Ngihambele aMakhosi ezizwe ezakhele uNongoma, eMatheni kanye nakwaMandlakazi. Ngihambele noMkhandlu wasoSuthu. Inhloso lapha bekuwukuqinisekisa ukuthi ngiyathathisela kulezi zinhlaka ezimqoka mayelana nentuthuko yakwaNongoma. Akulona ihaba ukusho ukuthi uNongoma ngeke uthuthuke ngaphandle koBukhosi. Yikho nje ngiqale khona, ngoba ngiyawazi uNongoma.”

  Ephawula ngalokho okuzokwenzeka maduze uMncwango uthe, “Njengokuyalelwa wuMthetho Owengamele Ukusebenza Komasipala, uMkhandlu wakwaNongoma usuyabile imali futhi waphasisa nezinhlelo ozozenza. Kumqoka ukuthi izakhamuzi zakwaNongoma zazi ngalezi zinhlelo ukuze phakathi kokunye zizeseke ngoba ezinye zidinga ukuba umphakathi uzivikele ezigebengwini. Isibonelo nje; ezinye zezinhlelo ezithinta ukufakelwa kukagezi zide zihlehla ngoba kuthi lapho sekuphothuliwe bese izigangi zisiphindisa emuva,” kusho uMncwango.

  Ugcizelele ekutheni umphakathi wakwaNongoma kumele ungahlaleli kude ezindabeni ezithinta uMasipala. “Enye ingxenye yokuzakha nokuzenzela wukuqinisekisa ukuthi njengomvoti nelungu lomphakathi uyelusa ukusebenza kwalabo owabakhethayo. NjengoMkhandlu wakwaNongoma sikhipha isimemo esivulekile kuwo wonke umphakathi ukuthi seluseni ukuze singaguquki ezimisweni nasezethembisweni zethu,” kuphetha uMncwango.

  Show More

  Related Articles

  Close