Umlando Wethu

Umzamo wamaNgisi aseNatal wokwenza uZulu izigqila

Umbuso wamaNgisi waqala ukubusa amaZulu eningizimu yoThukela kusukela ngowe-1843 lapho wenza khona iKoloni YaseNatali kwaze kwaba ngunyaka we-1910 lapho amaBhunu ase-Orange Free State naseTransvaal enza khona uhulumeni wabamhlophe bodwa owabizwa ngokuthi ungoweNyunyana YaseNingizimu Afrika (Union of South Africa).

2
INkosi uNgoza kaLudaba Majozi. Wayeyinduna kaTheophilus Shepstone. Nasiya isizwesakhe eMsinga

LOWO hulumeni waphenduka iRiphablikhi yaseNingizimu Afrika ngoNhlaba 1961. Leyo Riphablikhi yaze yanqotshwa mhla zingama-27 kuMbasa 1994. Lapha sizozama ukuveza isithombe sokuthi amaZulu ayeboshwe izinyawo nezandla kangakanani kwaZulu ngohulumeni bamaBhunu namaNgisi.

Seyisunguliwe iKoloni YaseNatali amaZulu aphathwa njengezigqila ezweni lokhokho bawo. Umbusi weKoloni yamaNgisi uMartin West okwagcina kuqanjwe ngaye isitaladi esikhulu saseThekwini wasungula iKhomishane yokuklaywa kwemingcele eKoloni YaseNatali ngowe-1846. Umphumela waleyo Khomishane kwaba ukususwa kwamaZulu kuzo zonke izindawo ayakhe kuzo ezazilungele ukulima, zinamanzi, zivundile, zinamadlelo emfuyo. Zonke lezo zizwe zamaZulu zaphoqwa ukuyokwakhiswa emeveni, emigubaneni, emaqeleni nasezindaweni eziwugwadule lapho zikhona namuhla. NguTheophilus Shepstone , uNobhala Wezindaba ZaBantu owayengungqa phambili kulokhu ngegunya lokuthi wayekwazi kancane ukukhuluma isiXhosa ekade esebenza khona ngaphambi kokulethwa kwelikaMthaniya.

Wonke amaZulu enqaba ukugudluzwa ezindaweni zawo adliwa yinhlamvu abizwa ngabantu ababehleli endaweni yabelungu ngokungemthetho. Ngaleso sikhathi abelungu babengafikile ngisho kumaphesenti ali-10 kwazise ukubalwa kokuqala kwangowe-1904 yikhona okwaveza ukuthi base bengamaphesenti ali-10 kuphela. Yonke-ke indawo ecebile yehlukaniswa ngamaBhunu namaNgisi umlungu wepulazi emunye ethola amamogeni ayizi-3000 ngendawo kaHulumeni. Wonke amaZulu avuma ukusebenza emapulazini abelungu aphenduka izigqila, ashaywa esebenzela ubala noma engaholelwa mali. Ngisho umuntu owayetholakala enqamula epulazini eqa ucingo wayedutshulwa noma aboshwe abhadle ejele.

Imithetho Yobugqila

IKoloni yamaNgisi ePietermaritzburg yashaya imithetho enzima eyayiqonde ukwenza abantu izigqila zabelungu. Le mithetho yayenza kubenzima ukuthutha komuntu endaweni ayakhe kuyo ayokwakha kwenye indawo.

Ukuthutha endaweni

(a) Imali yokuvalelisa

Uma umnumzane womuzi efuna ukuthutha umuzi wakhe esizweni senkosi ayokwakha kwesinye isizwe, kwakudingeke aqale ayobikela inkosi yesizwe ngesizathu sokuthutha kwakhe. Enkosini wayephoqwa ngumthetho owawushaywe ngamaNgisi wokuba akhokhe imali engupondo eyayaziwa ngokuthi yimali yokuvalelisa (valedictory fee).

(b) Isicelo esibhaliwe emantshini yesifunda

Ngemuva kokukhokha imali yokuvalelisa enkosini yesizwe, ofuna ukuthutha wayethunyelwa nenduna emantshini yesifunda. Esifundeni semantshi umnumzane esizana nenduna kwakufanele enze isicelo sakhe esibhaliwe. Leso sicelo sasizomnikeza ipasi elalizomgunyaza ukuthi athole imvume yokufuna indawo yokuhlala kwesinye isifundankantolo. Imantshi yayicwaninga kabanzi mayelana nokuziphatha kwalowo mnumzane ngaphambi kokuba imnikeze ipasi elalimkhulula ukuya kwesinye isifundankantolo.

(c) Isicelo sokwakha kwenye iNkosi

Ukusuka emantshini yesifunda sakhe umnumzane wayephikelela esizweni senkosi ayefuna ukwakha kuso afike enze isicelo sokwakha nokuba yingxenye yaleso sizwe. Wayenza nesicelo sesiza lapho ayezokwakha khona umuzi wakhe kanye nendawo eyanele ayezolima kuyo. Uma wayemukeleka wayenikezwa isiza. Izindlu zomuzi wakhe kwakungadingekile zeqe kwezine. Indlu iyinye yayithelelwa imali engosheleni abayishumi nambili nozuka ngokwemali yamaNgisi.

(d) Ukwaziswa emantshini yesifunda esisha

Esenikeziwe isiza sokwakha nendawo eyanele yokulima, umnumzane kwakudingeke ahambe nenduna ayokwaziswa emantshini. Wayephelekezelwa yinduna yenkosi entsha imantshi yaziswe ngayo yonke imininingwane emayelana nokufika kwakhe esizweni. Kwakudingeke lowo mnumzane aphinde afake esinye isicelo emantshini sokuhlala esifundeni sayo. Kulapho futhi kwakudingeke aveze khona ipasi ayelinikezwe yimantshi yendawo ayekade akhe kuyo. Induna yenkosi yendawo entsha kwakudingeke yenze isiqiniseko phambi kwemantshi ukuthi lowo mnumzane wayezolandela yonke imithetho eyayibusa isifundankantolo nesizwe.

(e) Isicelo kuNobhala Wezindaba ZaBantu

Ngemuva kokuba imantshi yesibili lapho umnumzane wayezokwakha khona isiqede yonke imininingwane yayo, isicelo salowo mnumzane yayisedlulisela kuNobhala Wezindaba ZaBantu nezincomo zayo. Ukuvunyelwa kwalowo mnumzane ukwakha esifundeni esisha kwakuya ngokuthi imantshi yayenze zincomo zini kuNobhala Wezindaba ZaBantu yena owayebika kuNgqongqoshe Wezindaba ZaBantu owayeyingxenye yesigungu sikahulumeni weKoloni yaseNatali. Uma isicelo sibuya kuNobhala Wezindaba ZaBantu sivuma ukuba lowo mnumzane akhe, wayevunyelwake aqale ukwakha umuzi wakhe. Kodwa uma kwenqatshwa wayengathuthi lapho kade ekhona. Yilokho-ke okwakwenza amaZulu afane nezigqila ngoba kwakungenziwa kubelungu ababeyizifiki kwelikaMthaniya.

(f) Ababefisa ukuyokwakha emapulazini

Lawo maZulu ayefisa ukuyokwakha emapulazini abelungu nawo ayelandela imibandela efanayo nalawo ayefuna ukuyokwakha ezindaweni zezizwe zamakhosi. Umahluko kwakungukuthi kwakudingeke athole kuqala imvume yomnikazipulazi eyayimemukela ukuthi azokwakha epulazini lakhe. Owesibili umahluko ukuthi izindlu zazinganqunywa ukuthi kudingeka zibe ngaki kwazise kwakungadingekile zeqe kwezine esizweni senkosi.

(g) Isicelo sokwakha kwekahulumeni

Isicelo sokwakha endaweni kahulumeni sasithunyelwa kuMdabuli oMkhulu Wezindawo (Surveyor-General). Yena wayeqikelela ukubhekisisa ukuthi babengekho yini abelungu ababefisa ukusebenzisa leyo ndawo ngaphambi kokuthi avumele umZulu akhe kuyo. Ngakho-ke uma abelungu bengezukuyindinga indawo babevunyelwa abantu abamnyama ukwakha kuyo.

(h) Isicelo sokuthutha eKoloni YaseNatali

UmZulu owayefuna ukulifulathela iKoloni YaseNatali ayohlala kwenye kwazise izifundazwe zazizine kuyiTransvaal, i-Orange Free State, iNatal neCape Colony, kwakuqinisekiswa ukuthi uzikhokhe zonke na izikweletu zakhe kule Koloni osuka kuyona; okuyintela yezinja, yezindlu, nokunye. Kwakudingeke lowo mnumzane akhiphe imvume ebhalwe phansi yokuthi wayemukeleka yini eKoloni ayefuna ukuyokwakha kulo.

Isiphetho

Kuyasicacela-ke ukuthi amaZulu ayephathiswe okwezigqila. Kwakungeke kwenzeke ukuthi umnumzane athuthe ayozakhela lapho ethanda khona engayinikeziwe imvume ngabacindezeli bamaNgisi. Abantu babekhokhiswa izintela ezahlukahlukene nje babengasebenzi kodwa bephoqwa. Ngakhoke bathengisa izimvu, izimbuzi nezinkomo zabo leyo mfuyo yagcina ishabalele.

Iningi lamaZulu laphoqeka ukuyosebenza ezimobeni zabelungu. Abanye baphikelela emayini zedayimane eKhimbili nezegolide eGoli. Phambili amaZulu ayengakufuni neze ukungena emgodini ethi ukungcwatshwa umuntu ephila. Kodwa agcina ephoqiwe ukushaya ingobolwane ekhanda ojantshi besitimela emsebenzini wempoqo owawaziwa ngokuthi yisibhalo engaholelwa lutho. Zonke lezi zinto zengcindezelo zaba nomthelela ekuthatheni izikhali ngempi yaMakhanda eyabheduka ngoNhlolanja 1906 yalwa ezindaweni eziningi: eRichmond, kwaMaphumulo, eNkandla nakwezinye.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu 1. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za;  noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Show More

Related Articles

Close