UBukhosi BoHlanga

Unwele olude Luhlanga Lezwe

 

Umlayezo wokuhalalisela woMntwana uMangosuthu kaMathole Buthelezi, uMntwana wakwaPhindangene neNkosi yesizwe sakwaButhelezi, noNdunankulu weSILO neSizwe sikaZulu

 

LO MZUZU ungikhumbuza izinsuku ezedlule ngikhula eSigodlweni seSilo uSolomon kaDinuzulu KwaDlamahlahla nomzala wami, sizingane; uMntwana uBhekuzulu Nyangayezizwe kaSolomon sikhula naye. Kwakungakaze kufike ngisho emaphusheni ngaleso sikhathi ukuthi ngelinye ilanga umzawami uyokhula ngolunye usuku, mina kufike usuku olunjengalolu ukuba azale insizwa kuNdlunkulu iNdlovukazi uThomozile Jezengani, namhla mina engibenenhlahla yokugubha nayo usuku olukhulu kangaka insizwa kaBhusha ihlanganise amashumi ayisikhombisa (70) eminyaka yazalwa. Ngifikelwa ngukuzithoba namuhla ukuba nenhlahla yokuhalalisela indodana yabo abazabami bobabili, njengoba neNdlovukazi ezala iSILO yabe izalwa ngudadewawobaba uMcebile ezalwa nguNdulungu kaMnyamana.

Kuyinto eyinhlahla ukuba ngithi ongaka uyindodana yami ebe eyiNkosi yami futhi.

Kuyisimanga ukuthi iNgonyama yethu lena isibuse iminyaka emide kunaleyo eyake yabusa uZulu kusukela kulo iLembe, uMsunguli walesi Sizwe iNgonyama uShaka kaSenzangakhona. Onke aMakhosi kaZulu kusukela kulo ILembe edlula emhlabeni emancane kakhulu kuneSILO sethu esigubha le minyaka, ngaphandle kweSilo saKwaNodwengu iNkosi uMpande kaSenzangakhona. Futhi iSilo sesibeseSihlalweni soBukhosi iminyaka okungakaze kufike neyodwa iNkosi kuyo, iminyaka engama-46.

IBhayibheli lithi: “Ngoba izinsuku zethu ziyedlula ngentukuthelo yakho; Siyafeza iminyaka yethu njengephefu; Izinsuku zeminyaka yethu zineminyaka engamashumi ayisikhombisa, Kuthi uma ziziningi zineminyaka engamashumi Ayisishiyagalombili……….. ” (Izihlabelelo 90, ivesi 9 kuye kwele-10) Ngakho-ke ezingaphezulu kwalezo kusuke sekuyimibhanso nje kaSimakade.

Siyambonga uNkulunkulu ngokusigcinela le Nkosi yethu iminyaka engaka njengoba nje isihlanganise iminyaka engama-46 iseSihlalweni soBukhosi.

Ngayo yonke le minyaka esibusa, ubuse ngokuthula akaze aphake neyodwa impi ukuyohlasela noma ubani, noma kuphi. Kodwa siyazibabaza izimpi asezilwe yonke le minyaka nobuphofu, nokuhlupheka kwabantu bakhe. Impilo yakhe yonke uyisebenzisele ukuzama ukwenza ngcono impilo yeSizwe sikayise. Ubeyisibonelo esihle yonke le minyaka ekuzameni ukuguqula impilo abantu ukuba ibe ngcono.

Njengoba ngalesi sikhathi sigubha lolu suku lwakhe lokuzalwa olumqoka kangaka sithi kasimbonge uNomthebe wethu ngezinto asenzele zona ekulesihlalo soBukhosi. ISilo saqala uMkhosi WoMhlanga ukuze izimbali zeSizwe, izintombi zigcine ubuntombi bazo. Lokhu kuziphephisile izingane zeSizwe ezifweni ezinzima ezifana negciwane lengculaza nengculaza. ISILO sikhuthaze iSizwe ukuba sifunde ukuzondla ngesithukuthuku saso. Ukuba sitshale ukudla. Lokhu sazama ngakho ukuhlomisa abampofu, kunabampofu ukuba bafunde ukuthi bangaziphephisa ebubheni ngamandla abo, bazidalele ukudla ngokwabo.

Kuleli thuba sonke siyabonga futhi sibabaza isiphike nesibindi iSILO esisikhombisa izwe ukuvikela umhlaba wawoyisemkhulu ozulelwa ngamanqe. Khona izolo lokhu simkhile oweNkosi nxa ebiza Imbizo Ondini lapho uZulu aguqiswa khona ngamaNgisi ukuba abikele abakhona nabangasekho ngokuzulelwa kwezicucwana ezingamangquphe nje asalayo amaNgisi ephuca ukhokho wakhe iNgonyama yasOndini uCetshwayo kaMpande izwe lombuso wakhe.

Lokho okwenzeka ngesiwombe sokugcina esenzeka oCwecweni, Ondini zizine kuNtulikazi onyakeni we-1879 ebakhumbuza abantu bakhe ukuthi nangaleso sikhathi sokwephucwa kukaZulu izwe kwazatshalazwa, kwaliwa nokuba nezicucwana lezi eziphansi kwakhe naMakhosi zikhona. UMengameli wezwe uyile kuye ezomqinisekisa ukuthi kananjongo yena yokumephuca lezi zicucwana ezingaphansi kwakhe neBhodi ye-Ingonyama Trust.

Egameni lami nomndeni wami nomuzi wakhe wakwaButhelezi, neQembu leNkatha Yenkululeko sithi okumhlophe Wena Omnyama! Egameni likaZulu wonke ngithi unwele olude Luhlanga Lezwe. Ngibeka lezi zilokotho ngokukhethekile njengoNdunankulu weSilo neSizwe ngokubekwa kwami yiNgonyama yaKwaKhethomthandayo uBhusha wakoNayifi, ufezela wokhuni, uMnguni obhula ngekhanda abanye abangoma bebhula ngezinkonkoni.

Halala Silo Sesinye iSilo!

Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close