Umlando Wethu

Usendo lwesizwe sasemaChunwini lugudwa kuMalandela

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

Macingwane! Chunu likaNyanda yemikhonto. Dladlama mfo kaMajola! uMajol’ aphuma khon’ emaChunwini, Ndabezitha! AbeNguni abamhlophe, Nina bakaPhakade kagugi. Owafel’eNgonyameni. Nina bakaNgqulunga! Nina bakaNyongande, Nina bakwaSilwane. BakwaGabangaye! Owasal’ eSandlwana. Nina bamayeyesa baseMngeni! Mnguni! Lembede. Malandela.

UMchunu ongumuntu wokuqala ozala bonke abantu abagcina bebizwe ngaye uzalwa yiNgonyama uMalandela yena ozalwa nguLuzumane kaMnguni kaNtu. INgonyama uMalandela yayinesigodlo sayo kwaNkomonye ngaseThalaneni eduze kwaseNkandla okulapho ithuna layo likhona. Yilapho ngemuva kwesikhathi iZingonyama zikaZulu ezazilanda khona idlozi laseNdlunkulu eduze komfula iNgwegweni. UMchunu wazala uLanga, uNdaba noMajola. UNdaba wazala uJama owazala uNyanda. UNyanda wazala uDibandlela ozala uLubhoko yena azale uMacingwane.

INkosi uMkhwenyana kaDlayisa owayeyinkosi eMvoti ngowe-1916. Wayebekwe njengenkosi yesizwe samaChunu ezimele mhla ziyisi-7 kuNhlangulana ngowe-1910. Yena uthi umlando wesizwe samaChunu umi kanje:

Malandela, Mchunu (Zulu noQwabe), Langa, Lubhoko, Nyanda, Jama, Macingwane, Phakade, Dlayisa, Mkhwenyana, Jama, Macingwane, Phakade, Gabangaye (indlalifa wasala enkundleni eSandlwana elwa ngasemaNgisini mhla zingama-22 kuMasingana ngowe-1879).

UGabangaye washiya inkosana yakhe uSilwane noNgomane owayengumnawa kaSilwane. Kwathi uma kubheduka impi yeNtela YamaKhanda ngowe-1906 iNkosi uSilwane yazimbandakanya nabashokobezi. Lokho kwaholela ekudilizweni kwayo esikhundleni soBukhosi nguHulumeni wamaNgisi aseNatali ekupheleni kwempi. Ekudilizweni esikhundleni soBukhosi kukaSilwane umndeni waqoka uNtando naye owayezalwa nguPhakade ukuthi abeyiBamba. Naye waphinda wasuka kwabekwa uNgomane owayengumnawa kaSilwane okwesikhashana. Wabuye wadedela uMzochithwayo kaSilwane owabekwa waba yinkosi egcwele.

INkosi uPhakade yabuye yazala noDlayisa owayengumnawa kaNhlumba. Yena uDlayisa wazala uMkhwenyane owaba yinkosi yamaChunu eMvoti. UNhlumba wayezolandelwa yinkosana yakhe uMhawu kodwa lokho akwenzekanga ngoba abelungu bathi wayekade echeme neNkosi uSilwane ekulweni nabelungu ngeNtela yeMpi yamaKhanda yangowe 1906 okwenza ukuthi ekupheleni kwaleyo mpi uSilwane abelungu bamketule esikhundleni sobukhosi. Ngakho-ke isikhundla soBukhosi basemaChunwini uHulumeni wasinikeza omunye woyise bakaMhawu uDlayisa owayekade eyiBamba. Waqhubeka ebambile wagcina elandelwe yindlalifa yakhe uMkhwenyane.

Amadodana kaDlayisa kwakungoNdoda eNdlunkulu kanye noMkhwenyane owayengumnawa kaNdoda. UNdoda noma wayeyindlalifa wayengamhloniphi uyise enqaba ukuthatha izeluleko zakhe nokwenza ayekutshelwa nguye ekhaya nasesizweni samaChunu. Ngakho-ke uyise wamsusa esikhundleni sobundlalifa esizweni. Wasuka lapho uNdoda wayohlala esizweni samaQamu eMsinga nokwathi ekushoneni kukaDlayisa wafuna isikhundla sobukhosi kodwa wehluleka. Wakwazi nje ukuthola ifa laseNdlunkulu waqhubeka nokuhlala esizweni samaQamu ngaphansi kweNkosi uKula.

INkosi uPhakade yaphinde yazala uNtando noMvunjwa, uNtando wabekwa esikhundleni esikhundleni sikaSilwane njengenkosi ngemuva kokudilizwa kwakhe kodwa wabuye wadilizwa ngokuthi wayentshontshe izimvu. Wadingiselwa esizweni sikaMahlabe kwaMaphumulo lapho akha khona imizi yakhe. AmaChunu ayeseNkandla ayengaphansi kukaSitshakuza owazala uMatshana yena wazala uMmiso. ENkandla kulapho kuyisizinda amaChunu ayezinze khona iNkosi uMacingwane ingakalwi neNgonyama uShaka ngenkathi ihlanganisa izizwe zamaZulu.

INkosi uMkhwenyana yayinomuzi owodwa unezindlu eziyisi-6. Lo muzi wawusepulazini uMkhwenyana ekhokha intela engopondo ababili indlu iyinye ngonyaka. Zonke izingane zakhe ngowe-1916 zazisencane. Abantu ababebuswa yiNkosi uMkhwenyana nababekhokha intela yezindlu kuHulumeni we-Union of South Africa babehlala emizini engama-20 eyayakhe esabelweni inezindlu ezingama-43. Leyo mizi eyayakhe emapulazini kodwa ibuswa nguMkhwenyana yayingama-955 inezindlu eziyizi-2320.

Ngowezi-2012 aMakhosi esizwe samaChunu mahlanu esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ngesikhathi sikaMacingwane yayiyinye iNkosi yamaChunu.

Inkosi uNgomane yayibekwe esikhundleni sobukhosi besizwe samaChunu kwaNobamba mhla ziyisi-6 kuMfumfu we-1910. Isikhundla soBukhosi bamaChunu sasikade singaphansi kukaSilwane kaGabangaye owadilizwa nguHulumeni wamaNgisi ngoba ezimbandakanye nabashokobezi ngempi yeNtela yamaKhanda ngowe-1906. Abantu ababenganyelwe nguNgomane kwakuyimizi engama-27 enezindlu ezingama-81 endaweni okwakuthiwa ngekaHulumeni yaziwa ngeCrown Lands kanti imizi yayingama-716 inezindlu eyizi-2214 endaweni okwakuthiwa ingeyabanikazi bamapulazi kodwa okwakuphoqelekile ukuthi iNkosi uNgomane ibone ukuthi bonke labo bantu babeyikhokha intela eyayifunwa nguHulumeni nabanikazi bamapulazi kubo. Okwakuqikelelwa nguHulumeni ukuthi iNkosi ingathi izwe ngelayo kodwa isetshenziswe ukuqoqa yonke intela. Yona iNkosi uNgomane yayinomuzi owodwa owawunezindlu eziyisi-8 endaweni eyiyayaziwa ngokuthi ingekaHulumeni eduze komfudlana iLuphathe, eduze kwesizwe seNkosi uMzochithwayo.

NgokweNkosi uNgomane iSihlahla soBukhosi beNdunkulu yasemaChunwini simi kanje: uMalandela, uMchunu, uNyanda, uJama, uMacingwana, uPhakade, uGabangaye, uSilwane, uNgomane, uMzochithwayo.

Amadodana kaMacingwane ngoDabulinkandla, uZekandaba, uPhakade, uThongothongo, uMzondlo, uMfusi noPhezulu, wazala noThokoza.

Kwathi amadodana eNgonyama uMalandela esekhulile athutha ayokwakha kwezinye izindawo. UQwabe owayeyindlalifa wathutha wayokwakha ngasoNgoye lapho isizwe esikhulu esagcina sibizwa ngaye sasizinze khona eNdlayangubo. UZulu wayokwakha ngaseBabanango eSihluma. Abalandeli bakhe banda kuyo yonke indawo ephakathi koMhlathuze neMfolozi eMhlophe. UMchunu yena akazange athuthe eNkandla wakha khona umuzi wakhe eThalaneni kwazise indawo kaZulu yayiphelela eThala elikhulu.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Close