Khumbula ZuluUmlando Wethu

USomungco kaDlaba noNtobolongwana kaZokufa

nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA

UDlaba waphinde wazala uSomungco naye owayeliqhawe: UDiza weNtambande! Inkayishane encane, Ebiye ngamad’ amahlahla. USomungco kaDlaba! UMdabula! Ndab’ isathela; Inkom’ ethel’ ezinye ngodaka.

Ngenkathi iNgonyama uShaka iqhubeka nokuhlanganisa izizwe zakwaZulu ukuthi zibe yimbumba ukuze uZulu azokwazi ukubhekana nezitha zakhe ehlangene nguZokufa owayehola isizwe ngemuva kokufa kukayise. INgonyama uShaka yasihlasela isizwe sakwaShezi ngaphansi kwakhe uZokufa kodwa yehluleka ukusinqoba. UZokufa wabaleka wayongena enqabeni engaseNhlweni okungamawa amakhulu angenisa abantu nezinkomo phezu kwempophoma yaseMome. Kwakungelula ukuthi impi yeNgonyama uShaka ikwazi ukuyongena lapho. Wahlala lapho uZokufa nabantu bakhe nezinkomo waze wakhishwa ngamakhaza ayebhokile emaweni engazange anqotshwe yimpi kaShaka.

AbakwaShezi, amaChube, kwakunenkolelo yokuthi babenentelezi yempi enzima kakhulu. Le ntelezi yayenza ukuthi impi yakwaShezi ibe nethonya isheshe ukunqoba izizwe ezazibhekene nayo. Leyo ntelezi yayithakwa yizinyanga zakhona esizweni sakwaShezi eNkandla ingalandwa kwenye indawo. Ngesikhathi sokubusa kweNgonyama uDingane eyalandela iLembe, nangesikhathi seNgonyama uMpande nesokubusa kweNgonyama uCetshwayo isizwe sakwaShezi asizange sibuthwe kangakho ngoMkhosi WoKweshwama. Isizathu salokhu ukuthi uZokufa kaMsholoza wayethathwa njengenkosi ezimele ngenxa yolwazi lwakhe olukhulu lwezikhathi zokushaywa koselwa ngoMkhosi WoKweshwama, okwakwenziwa minyaka yonke ngenyanga kaZibandlela kuze kuyoba nguMasingana kwaZulu. Ngakho-ke uZokufa Shezi wayeyisihlobo seNgonyama uShaka kwazise wayezalwa yintombi yaseLangeni kwaMhlongo eMthinemide, okaMbengi. Naye uShaka wayezalwa yintombi yaseLangeni uNandi kaMbengi weNguga. Ngenxa yalokho uZokufa wabusa isizwe sakwaShezi waze wazihambela nje ngokugula emhlabeni. Waduma kakhulu ngoMkhosi WoSelwa uZokufa. Waduma ngokwazi izikhathi zonyaka okwakudingeke kugujwe uMkhosi WoKunyathela noWoKweshwama ngazo. Nguyena owayesho ukuthi kudingeka kulungiselwe ukuyolandwa uselwa eDlokweni lapho uThukela lungenela khona olwandle.

Kusukela eNgonyameni uShaka kuya kuMpande kwakuyiwa kuZokufa mayeba nesikhathi sonyaka soMkhosi omncane nomkhulu [WoKunyathela noWoKweshwama]. Uma ebona kungekho okwenziwayo naye uZokufa wayethumela eNgonyameni asho ukuthi sekuyisona isikhathi sokugubha uMkhosi woSelwa. Ngakho-ke uZokufa kaMsholoza wazenzela igama emlandweni ngemisebenzi yakhe ayenzela isizwe sakwaZulu: UMabuk’ athekele ekhaya konini, eLangeni, uPhuzi, oluhlanz’ amagawu, iNkabi lensizwa ekheth’ uMagwaza benoNtuli, iQabi elisithulu lakwaMbengi. UMjiyezi woPhindo. [umuzi wakhe oPhindweni] iSihelehele, esihel’ amabele, akaNohadu benoCwala. ISililo esikhalwe kwabo, kwathiwa wafa umnta kaNdlela.

iNyanda yeVuna, yeNdinganiso, Yawo Thandela; Evunel’ amadoda kwaNkolotshana. UZokufa ngimesabile, Uze ngomsamo. Ingan’ umnyang’ uhlezi; uZokufa kangimbonanga.
Laph’ ehamba ngezinyawo, Ngimbon’ endiza phezulu, Enjeng’ ezinyoni, eyawushona ngesikhala sikaMashisa. Mzukwane kwendab’ enkulu, Ehlalwe zinduna zakwaNodwengu, emhlonhlweni.

Ihelehele IikaNgobe, elihelezel’ amany’ amadoda, Ehelezel’ uZimpisi, ezalwa uSohalaza. Okunye isizwe sakwaShezi esaduma ngakho ukukhanda imikhonto namageja okulima. Kunezindawo esizweni sakwaShezi lapho okwakukhandelwa khona imikhonto.

UNtobolongwana kaZokufa

Indlalifa kaZokufa nguSigananda owakhula ngesikhathi sokubusa kweNgonyama uShaka, unina kungudadewabo kaNandi ozala uShaka. Bobabili babezalwa uMbengi inkosi yaseLangeni kwaMhlongo. Ngesikhathi sokubusa kukaSigananda kwagcina kuqubuke impi phakathi kwakhe noNtobolongwana. UNtobolongwana wayengowendlu encane. INgonyama uMpande yambeka waba yinduna yebutho iZimpohlo. Wazala uNsungulo yena owazala uManyonyana izizukulwane zabo ezisaphila. UNtobolongwana wahlabana kakhulu ezimpini zeNgonyama uMpande wagcina ehlonishwa njengeqhawe: uDambis’ amawukuwuku, uMngung’ ompofu, uThungo lwendlu yakwaSongiya, uHashaz’ ehlangeni. Undaba zafika kuqala kuMdayi. Inkom’ ehashaz’ ehlangeni. OPhaph’ oluphezu kwendlu kaSongiya, uMqali wamgwaza eZimpohlweni. Thwalis’ umunt’ ujojo, Dlel’ edlodlweni. UGubuzel’ umuntu ngehhemu.

– Lo mlando ucashunwe encwadini: Izizwe zaMakhosi AkwaZulu, Umqulu III. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close