Amasiko

UZulu uphuma esiqwini esiqokothile

nguSOLWAZI OEHM NXUMALO

‘OkaNdaba kashongo njalo!” Akashongo ukuthi siyokwesatshiswa ngokuthi aMakhosi ethu ayethanda izimpi noma ayethanda ukuganwa, bese siba namahloni. AMakhosi ethu aphila impilo eyayiphilwa ngaMakhosi oDavida noSolomon, nabanye. OkaNdaba akashongo ukuthi siyozinyeza ngamasiko obabamkhulu, ogogo nawaMakhosi ethu. Kuyoze  kuthi nhlo siyazisa imvelaphi yethu, iqukethe amaqiniso ngathi, futhi iyisisekelo sobuqotho esabusiswa ngabo nguMvelinqangi. Kuwo wonke aMakhosi esasinawo, nanabazukulu abasabusa izizwe ezincane ezehlukene zamaZulu nabaNguni, namhlanje siphakamisa ‘Igawu bazoliluma, bazokuliphimisa, bakhumbule amagawu abebesi’; igugu leNdlovukazi uNandi waseLangeni. Igugu likaSenzangakhona: ‘obemuhle engenandawo yokusolwa’.

Ukuba semqoka komlando

Umuntu uyalingeka acabange ukuthi umlando wawungafanele ufundiswe ngabezizwe kubanini bawo. Yebo lowo owayesebonakala ukuthi uyisazi, wayengamenywa ukuzowethula embusweni wakwaZulu. Nokho kwakungafanele ukuba angaze athi ufundisa amaZulu umlando wawo, yena ebe engeyena umZulu. Okuphawuleka kakhulu futhi, kwakungafanele afundise amaZulu ngomlando wawo, esebenzisa izincwadi ezibhalwe yilabo abangesiwona amaZulu. Bese kuthi nokwenza nezincwadi ezisetshenziswayo zibe zibhalwe yilabo abangesiwona amaZulu. Uthini-ke ngabafundisayo, besebenzisa izincwadi ezibhalwe budedengu, bonke bebe bengakholwa ukuthi amaZulu angamaqhawe, aqotho, ayazimisela kwakwenzayo, kukhona izinto eziningi azaziyo ezingaziwa ngezinye izizwe, ukwenza kwawo kuhle emehlweni oMdali? Kakufanele kwenzeke lokhu.

Funda uthungathe ulwazi

Ziningi izenzeko esihlangana nazo ezifakazela ukuthi kusemqoka kangakanani ukufunda nokuthungatha ulwazi. Sekucace kakhulu kunakuqala manje ukuthi umbhidlango wokwephuca abantu izwe labo ngeke usadamba. Abantu bangena kancane, bethi bayakusiza, ungacelile; bethi bayakuhawukela, ungadabukile; ngakho vuma bakutshele ukuthi bona bangobani, izinto bazenza kanjani, ikusasa labo lihlinzekwe kanjani. Yibo laba abafuna umhlaba wabantu. Yibo laba abathi uma ungazange uye esikoleni kawazi lutho. Bagcizelela ukukugqilaza engqondweni uzibone ufinyele futhi kukuningi osilele kukho. Yibona abazibeka ukuba babe ngabaphelelisi bakho nabaphelelisi bakho. Ukuze kwenzeke lokhu, bafenyisa konke okwenzayo. Bathi kakulungile futhi kuyingozi, lalela ulandele lokho okushiwo yibo. Ukuze izinhloso zabo ziphumelele, konke okwenzayo bathi kakunalusizo lwalutho. Bonke futhi abanikhulisa, abaniholayo, abanibusayo, bayaphoxwa, kuhlanekezelwe abakwenzayo. Ukuba kwakuya ngabo laba abalokotha ukusifuya, ngabe obabamkhulu nobaba bathathwa bayovalelwa kude, ukuze ingabi bikho indaba abayixoxela izingane nabazukulu babo. Kodwa akwenzekanga, ubuqhawe yilokhu bahlala buyiqholo elikhulu kuZulu omnyama.

Siphuma esiqwini esiqokothile

Labo abanenhlanhla yokuthi bezwa abadala bexoxa ngaMakhosi, ngoBukhosi nangezizwe zakithi, kufanele bawuhlabe bawulawule umkhosi wokuthi siphuma esiqwini esiqokothile. ILembe liyisibani sethu, obabamkhulu bambeka oweSILO uSenzangakhona, bamvuma ukuthi uyingqwele, uyiNgonyama, ungumbumbi, bayamemukela njengomdidiyeli wezizwe bese ehola isizwe esikhulu sikaZulu. Waphilisana nezizwe esibala kuzo oMacingwane, oPhungashe, oNtombela, oMthethwa, oMenziwa, oZihlandlo, njll. Ngisho noMzilikazi kaMashobana abagcina beqambe uBukhosi bamaNdebele, noSoshangane kaZwide abagcina beqambe uBukhosi bamaShangane bahamba maqede bakuvuma ukuthi wasala waba ngumholi wenhlanganisela yezizwe. Kubaluleke kakhulu ukuthi laba ababuyanga bazama ukulwa futhi, noma bajikijelane neSILO ngamagama, ngoba babazi ukuthi labo ababesele, babehlakaniphe ngokuphelele ukuthi bakwazi ukuphilisana, basizane, kwakhiwe isizwe esiqinile. Kakuphindanga kwavela lowo nalowo wathi naye usefuna ukuba yiNgonyama.

Umuntu kuyamfikela nje ukuba aphawule mayelana nabelungu abase beqalile ukufika ngesikhathi seLembe. Nakho phela beze bakhiswa ezweni laseThekwini. Kuthiwa iSigodlo seSilo sasilapho kuseNyuvesi YaKwaZulu-Natali manje, eThusini. Base bekhona nabantu ababetolikela abelungu, omunye wabo kunguMnu uJacob Msimbithi. Okuyikhona kwenze sibhale ngalaba bokufika ukuthi siyakholwa ukuthi ukuba bafika uZulu esezicagogo, ngabe kayikho indaba kaZulu namhlanje.

Akhona wona aMakhosi ayekulubalubela ukuba kuqoqwane kungahlakazekwa kakhulu. Imibhalo nje ithi iNkosi uZwide ngenye yaMakhosi eyayifisa ukuba kube noBukhosi obuphakathi nendawo, obuqoqe izizwe ezincane, ukuze kube nombuso onamandla. Kuyakuba ngezinye zezono zikaShaka kaSishayeki lokhu ukuba akhe inqanawe yesizwe, eyaba nempi enamandla ngokwesabekayo.

Akubhekwe ngeso lokhozi 

Kakufanele ukuba sigxile ohlangothini olulodwa lwempilo yabaholi bethu. Sekusobala ngokwedlulele manje ukuthi osomlando bezinye izizwe bazicekela phansi lezo ababhala ngazo, ikakhulukazi uma kwaba khona ukungqubuzana phakathi koyisemkhulu abangabanini bezwe noyisemkhulu balaba ababengabokufika. Bachema kakhulu baze behluleke ngisho ukuzenzisa. Futhi kabadeli. Ungathi kuba nomqhudelwano wokuthi ngubani oyobhala okubi okwedlula okomunye. Singaphawula nje ngendlela abanye ababika ngayo ukuthi iNdlovukazi uNandi yashona kanjani. Bathi yashona ngesandla sendodana yayo iLembe. Ngenhlanhla bakhona abanonembeza wokuqinisekisa ukuthi nguhubhu kabhejane lowo. Ngesikhathi kufika umbiko wokuthi iNdlovukazi ibambeke kakhulu, iLembe lalizingela nabanye abelungu. Labuya masinyane. Lafica iNdlovukazi ixinwe yisisu esihambisayo. Ukufa kwayenela iNdlovukazi. Lesi siboniso sikhombisa ngokusobala ukuthi isinqumo sokuba iLembe lenziwe inunu engabhekeki nenonya, sasithathwe ngabaningi, bezimisele ukuqoqa noma yini ukuze ifakazele amawunge ababewaphakamisile ukuthi iSILO sasisibi.

UZulu ungukhukhulelangoqo

Kufanele sikhumbuzane ukuthi iSILO sakwaDukuza, kasikaze sifise noma silinge ukubhuqabhuqa ezinye izizwe. Kangangokuthi uma sikhuluma ngaso kufanele sikusho ukuthi sabambisana nabaningi ukwakha isizwe, hhayi ngempoqo. Ngisho naleli gama lokuthi kwakufanele izinsizwa ziye empini ziyobuthwa, kufanele sazi kahle umqondosimo walokhu. Akufani nalokhu kwezinye izizwe nalapho abantu bephoqwa, abanye baze bakhethe ukuboshwa kunokuba baye empini. Thina maZulu siyakulangazelela ukubuthwa ngoba kakusho nje kuphela ukuqeqeshelwa ukulwa empini. Kusho ukuzinikela nokulungela ukwethenjwa njengabanye abakhona okungakhiwa ngabo isizwe noma ngandlelani: isilinganiso, ukwakha izibaya zaseSigodlweni, ukuqapha eSigodlweni, ukuthunywa yizinduna nondunankulu beSILO, ukuqapha lapho kufanele kuqashwe khona, ukwenza yonke imisebenzi yaseNdlunkulu.

ISILO uShaka kufanele futhi sichazwe ubusona kubukwa ukuthi maningi amanye aMakhosi anohlonzo esasibambisene nawo. Sasinenhlonipho. AMakhosi amadala ayebusa izizwe zawo sasiwathatha njengoyise, ngaphandle uma kuxatshenwe sekukhulunywa ulimi lwempi. Nampu ubufakazi bokuthi iSILO sakwaDukuza sasihlonipha. Kwathi lapho singena eBukhosini, umhlangano waso wokuqala washiya umzimzima wesifundo kulabo ababekhona. Sasukuma. Kwathi lapho esesikhulumile sase sima. Selula isandla. Sathi: “Niyabona noma kuyobe kwenzekani, noma ngiyobe sengithe akwenziweni, uma sekusukume ubaba wathi: (Sasho selula isandla sathi thwi, ukudla kwesandla kwabheka phansi) ngeke ngiseqa lapho.” ISILO sasikhomba  uMudli. Kodwa baningi abathi iSILO sasesabeka, sesatshwa, singakhuzeki. NoGala kaNodade wakwaSibiya wazikhalela kuso iSILO ukuba kungabe kusafa muntu ngenxa yesililo seNdlovukazi.

Amasu eSILO uShaka okulwa

Amasu eSILO uShaka okuphaka impi ayemangalisa. Kodwa kulo mbhalo sisafuna ukuqhakambisa okuncane okuyaye kunganakeki ngoZulu. Lokhu kusiholela futhi ekutheni engabe kubhaleka okuyikho yini uma obhalayo engawazi amasiko abantu.

Nango-ke uSishaka kasishayeki esethi umkhonto kawube mfishane, ube nokudla okukhulu. Bathi yiklwa. Wathi kufanele umuntu nitholane naye phezulu bese ewa-ke noma kuwe wena. Uma umuntu le ndlela eseyihlaziya ngokwesiko, uyabona ukuthi iphelelisa isiko lokuthi umuntu ungamzumi futhi azenelise naye ukuthi nitholene phezulu. Isibhamu, sithathwa njengento ezumayo, osuke ungalwanga ngempela nomuntu. Nokujikijela umkhonto uzihlalele noma kubani, nakho yinto nje esabugwadlana. Kodwa uma nitholana ngezifuba, kusahambisana nokuthi insizwa yakwaZulu yayingalwi nomuntu ongaziphethe ezakhe.

Noma ifisa ukuba balwe, yayimphathela ezimbili imjikijelele bese zitholana-ke. Kungaba isambulo esinosizo ukuba kesizwe ukuthi zingaki ezinye izizwe ezenza kanje.

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close