Khumbula ZuluUmlando Wethu

Walwa ngasohlangothini lukaMpande uLuhungu

nguSOLWAZI uJABULANI UMAPHALALA

ULuhungu nabalandeli bakhe bazilungiselela impi. Ibutho likaLuhungu kwakuyiZimpohlo. Ngempi yaseMaqonqo yamhla zingama-30 kuMasingana we-1840, walwa ngasohlangothini loMntwana uMpande. Ezibongweni zakhe kunomusho othi: “UZandla zinamathetha ezinhlendla.” Lo musho ugcizelela ubuqhawe abuthola ngamanxeba. ULuhungu kaSomungco kaDlaba kaMavovo: UNhlanhlanhla! Inkom’ esengelw’ emeveni. Unkom’ edl’ inside kungelayo, Imizi kayikhandeki, Ugongod’ umuntu ngomqwayiba, UHlahla lavimba.

Isiqunga esimadolo! UMaqwaza ngowasekhaya konina, uNgwadla fahla [ukugwaza] kuBalondolozi. [ibutho lamaSwazi] UMgoq’ ovimbel’ izinkomo zasoPhindweni. USisunduza saMantando. [umuzi kaManqondo phezu kweNsuze] USokwazi weNkani, [umuzi eNkanini] UJele lukaSomungco. UMvubeli njeng’ amasi; uZandla zinamatheth’ ezinhlendla. UNtobolongwana naye wazilungiselela impi wacela usizo esizweni sakwaMagwaza ngaphansi kukaManqondo kaMazwana waseMantandweni, umuzi wakhe omkhulu. Impi yagcina idumelene entatshaneni iNkolotshana khona eNkandla. UNtobolongwana walwa ngobuqhawe kodwa wagcina esele enkundleni. AmaChube kaLuhungu athumba izinkomo zikaNtobolongwana ezazibandakanya ezoMntwana uMpande azisa emzini kaLuhungu eZigqileni. Abantu abaningi bakwaMagwaza ababezokwelekelela uNtobolongwana nabo basala enkundleni ngelanga lempi.

USilwane wayengenye yamadodana kaSomungco. WayenguNdabenkulu ibutho lakhe. UNdabenkulu yibutho elelama ibutho iZimpohlo. Walwa empini yakwaNyawo. UJojo wensimu kaNkentshane! UNondaba sabela kubeSotho, uSiphepho vuk’ emini, uMsongi wensimba, ayibek’ ekhanda, Athi khon’ amagwal’ ezombalekela, uMbabala ngokulala kwaNyawo, uMasonga kubonakala, uMsiqumba nezintaba, uMboni wamagwala, kanti yena azamagwala khulu, ULuhungu kaSomungco wayenamadodana amaningi angamaqhawe. Eyokuqala indodana kaLuhungu esingayibala nguLunyane. Ibutho lakhe kwaku uDududu. UQhasha njengogibe! USibebe singumuzi kaDlaba, [umuzi omkhulukazi] uMmemezi wezinduna eKhothongweni.

Indodana yesibili kaLuhungu esingayibala nguFokothi. Ibutho ayekulo yiMpunga. USikhafukhafu senja yabeSuthu! UHoqoza, obebuye nenhlendla, Impi kayiqomi, ayinjengantombi, uMadume, onjengokaNzobo, [induna kaDingane, kaSobadli Ntombela] uMnhlonhl’ owamil’ entabeni; uJukujela nca kuyabhuxeka. Indodana yesithathu uZwangendaba yona ibutho layo kwakunguMbonambi onduku zibomvu igazi. Leli butho labuthwa ngesikhathi seNgonyama uMpande. Lwayibamba eSandlwana kubhekwene nabahlaseli bamaNgisi. UJi lwezintaba! Ubumnandi bangenyama; uNyoni zidlani? Zidl’ umuntu wakhe, uNyoni zadlel’ emathunzini ezintab’ eSandlwana. UGogo lwanginkonono. [ugogo yinto ebolayo, eshwabanayo]

Kumaqhawe kaLuhungu siphinde sibale uGelejane. Walwa eMpini yeNtela yeMali YaMakhanda eNkandla. Wagqunywa ejele kwaMpofu eSibubulungu ngeqhaza lakhe eMpini YaMakhanda. Wanikeza ubufakazi ecaleni leNgonyama uDinuzulu eGreytown mayelana nokufika kweNkosi uBhambatha Zondi eNkandla. Wanikeza ubufakazi nangokufika kukaMankulumana eNkandla ezobonana noSigananda Shezi.

Wayeyimbongi edumile emaChubeni/ kwaShezi. Wayephinde abeyisazi somlando wakwaShezi. Uthi kwakukade kushaywa uselwa emaChubeni bengakazimbandakanyi noZulu wonkana. Insimbi yayikhandwa khona kwaShezi. Ngisho uSigananda wayeyikhanda engakayi eGreytown ukuyoba yiphoyisa khona. Kwakukhandwa imikhonto namageja okulima. AbakwaShezi babekhanda nengxotha ngethusi.

Intonga yethusi eyayiphathwa yiZingonyama zakwaZulu nokukhulunywa ngayo ezibongweni zikaMpande, yayikhandwe khona kwaShezi. Nezinyamazane zonke zokumisa inkosi isihlandla semithi kwakukwaShezi. Isihlandla siphathwa ngabakwaNongogo kaFana wasemaChubeni. Wayeyinyanga yokuchela impi. Wayengemude futhi engemfishane. Wayenomzimba ogqibelene onamandla. Wayenogazi ebukeka. Nguyena owayeqapha idlinza leNgonyama uCetshwayo eNkunzana. Uma esebongela wayevunula ngebheshu lakhe lesikhumba sengwe, ebongela nasemgcagcweni.

Imlenz’ ibomvu yombili! Ingweny’ ehl’ imthambanana, [umunt’ engambulali, imbuka] uMantshontsh’ abuye nosinga. UMahlatshwa zimuke ziye kwadadewabo, uSeqa kaphuki, uSibani sangindebe yenhlanhlula. [ukhezo oluncanyane] USintshongo sang’ izulu, [njengoba lihloma nje] uGijimis’ intshe yakwaMzilikazi. INdomba yamanzi, [ubani asind’ emanzini, inhlambi impi ibaficile] uMsuth’ ose sangweni kwaMashobane. UZihlangwana zokhonsana. [into encane, yeka lolu khonsana lwa be nkomana ihawu lakhe lalilincane] Kuyacaca-ke ukuthi uMbango walwa eMpini yakwaMzilikazi kaMashobane Khumalo owayebaleke kwaZulu nezinkomo wagcina ezinze eZimbabwe. Izibongo zakhe zigcwele izigameko ezenzeka kuleyo mpi.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izizwe zaMakhosi AkwaZulu, Umqulu III. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close